Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:2
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Jastrzêbiec le¶ny(( ac: Hieracium murorum)
-
Maj Czerwiec Lipiec Sierpieñ
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2013-03-11
Autor : Pacyfka99 2013-03-11

Domena eukarionty
Królestwo ro¶liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad Euphyllophyta
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad astrowe
Rz±d astrowce
Rodzina astrowate
Podrodzina Cichorioideae
Rodzaj jastrzêbiec
Gatunek jastrzêbiec le¶ny

Nazewnictwo

Jastrzêbiec le¶ny (Hieracium murorum L.) – gatunek ro¶liny z rodziny astrowatych. Wystêpuje w Europie oraz na czê¶ci obszaru Azji (Kaukaz, Zakaukazie, Turcja). W Polsce jest pospolity na terenie ca³ego kraju.

Morfologia:

£odyga
Jest rozga³êziona w obrêbie kwiatostanu, wyprostowana, o wysoko¶ci od 20 cm do 50, rzadko do 80 cm. Ob³a, przynajmniej w górnej czê¶ci kutnerowata (w³oski gwiazdkowate i gruczo³owate), u do³u ³ysiej±ca.
Li¶cie
Li¶cie ró¿yczkowate liczne, szorstko ow³osione (z czasem ³ysiej±ce), oszczepowate, d³ugoogonkowe, z±bkowane, o zaokr±glonej nasadzie lub uciête, rzadko tylko zwê¿aj±ce siê w ogonek. Li¶cie te utrzymuj± siê tak¿e podczas kwitnienia ro¶liny. Li¶cie ³odygowe je¶li s± obecne to zwykle tylko jeden, rzadziej dwa, podobne do odziomkowych. Poza tym obecne s± siedz±ce, lancetowate i poszarpane przylistki.
Kwiaty
Zebrane w koszyczki, a te z kolei w kwiatostany 4-15-g³ówkowe. Pojedyncze koszyczki kwiatowe maj± cylindrycznojajowat± okrywê z³o¿on± z równow±skich ³usek pokrytych w³oskami gruczo³owymi i gwiazdkowatymi (bardzo rzadko zdarza siê domieszka w³osków szczeciniastych). Listki okrywy wystêpuj± w kilku szeregach dachówkowato zachodz±cych na siebie. Kwiaty ¿ó³te, nagie, na szczycie krótko orzêsione. Puch kielichowy sk³ada siê 1-2 szeregów giêtkich i ¶nie¿nobia³ych w³osków.
Owoce
Szare nie³upki z d³ugim dzióbkiem, ¿eberkowane (na szczycie ¿eberka po³±czone w pier¶cieñ). Po przekwitniêciu zawieraj± nasionka z puchem, zebrane w owocostanie w postaci dmuchawca tworz±cego puszyst± kulê. Ka¿de nasionko posiada niewielki, parasolowaty aparat lotny, zwiêkszaj±cy powierzchniê lotn±.

Biologia i ekologia:

Bylina. Kwitnie od maja do sierpnia. Nasiona roznoszone s± przez wiatr (anemochoria). Siedlisko: wystêpuje na suchych stanowiskach w lasach li¶ciastych i mieszanych, w miejscach bardziej nas³onecznionych, ro¶nie tak¿e na ska³ach, murach. Ro¶lina ¶wiat³olubna. Preferuje gleby próchniczne, nieco kamieniste. W klasyfikacji zbiorowisk ro¶linnych, gatunek charakterystyczny dla klasy Quercetea robori-petraeae, wyró¿niaj±cy dla zespo³u Abieti-Picetum (montanum) i podzespo³u Vaccinio-Abietenion. Liczba chromosomów 2n= 27,36.

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Budowa kwiatka : Korona kó³kowa

Typ Kwiatostanu : Koszyczek

Stopie zoenia licia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Typy ulistnienia : Zebrane w ró¿yczkê

Wygld blaszki licia : Z±bkowany

odyga przekrj : Ob³a

Ogonek licia : Siedz±cy

Ogonek licia : Na ogonku

Kolor : ¯ó³ty

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec Lipiec Sierpieñ

Hemikryptofit

-
PODRODZINA Cichorioideae (cykoriowe [jêzyczkokwiatowe]) -ilo 18
Taraxacum officinale(Mniszek lekarski (pospolity)), Hieracium pilosella(Jastrzêbiec kosmaczek), Sonchus arvensis(Mlecz polny), Cichorium intybus(Cykoria podró¿nik), (Lniczka ma³a), Vinca minor(Barwinek pospolity), Menyanthes trifoliata(Bobrek trójlistkowy), Leontodon hispidus(Brodawnik zwyczajny), Hieracium murorum(Jastrzêbiec le¶ny), Hieracium aurantiacum(Jastrzêbiec pomarañczowy), Hieracium echioides(Jastrzêbiec ¿mijowcowaty), Tragopogon dubius(Kozibród wielki), Symphyotrichum novae-angliae(Aster nowoangielski), Symphyotrichum novi-belgii(Aster nowobelgijski), Heracleum sibiricum(Barszcz syberyjski  ), Leontodon autumnalis(Brodawnik jesienny), Arnoseris minima(Ch³odek drobny), Chondrilla juncea(Chondrilla sztywna ),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjciaPODRODZINA Cichorioideae (cykoriowe [jêzyczkokwiatowe]) -ilo 18
Taraxacum officinale(Mniszek lekarski (pospolity)),
Hieracium pilosella(Jastrzêbiec kosmaczek),
Sonchus arvensis(Mlecz polny),
Cichorium intybus(Cykoria podró¿nik),
(Lniczka ma³a),
Vinca minor(Barwinek pospolity),
Menyanthes trifoliata(Bobrek trójlistkowy),
Leontodon hispidus(Brodawnik zwyczajny),
Hieracium murorum(Jastrzêbiec le¶ny),
Hieracium aurantiacum(Jastrzêbiec pomarañczowy),
Hieracium echioides(Jastrzêbiec ¿mijowcowaty),
Tragopogon dubius(Kozibród wielki),
Symphyotrichum novae-angliae(Aster nowoangielski),
Symphyotrichum novi-belgii(Aster nowobelgijski),
Heracleum sibiricum(Barszcz syberyjski  ),
Leontodon autumnalis(Brodawnik jesienny),
Arnoseris minima(Ch³odek drobny),
Chondrilla juncea(Chondrilla sztywna ),