Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:1
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Grzybieñ bia³y(( ac: Nymphaea alba)
-
Czerwiec Lipiec Sierpieñ
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2013-03-20
Autor : Pacyfka99 2013-03-20

Domena eukarionty
Królestwo ro¶liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad Euphyllophyta
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Rz±d grzybieniowce
Rodzina grzybieniowate
Rodzaj grzybienie
Gatunek grzybienie bia³e

Nazewnictwo

Grzybienie bia³e (Nymphaea alba L.), zwyczajowo nazywane tak¿e nenufarem lub lili± wodn±/lili± bia³± – gatunek byliny z rodziny grzybieniowatych (Nymphaeaceae). Jeden z oko³o 50 gatunków z rodzaju grzybienie Nymphaea. Typ nomenklatoryczny dla rodzaju. Ze wzglêdu na efektowne, du¿e kwiaty p³ywaj±ce na powierzchni wody gatunek ten rozpowszechniony jest w uprawie, zw³aszcza w postaci odmian barwnie kwitn±cych. Jest to tak¿e ro¶lina lecznicza, a dawniej tak¿e barwierska. W wielu krajach gatunek z powodu zagro¿enia naturalnych stanowisk objêty zosta³ ochron± prawn±, w tym tak¿e chroniony jest w Polsce.

Morfologia:

Wygl±d ogólny
Ro¶lina wodna, o grubych, walcowatych k³±czach. Li¶cie i kwiaty unosz± siê na wodzie.
Li¶cie
Li¶cie z d³ugim ogonkiem (w zale¿no¶ci od g³êboko¶ci wody nawet do 2,5 m), p³ywaj±ce na powierzchni wody. Unosz± siê na powierzchni dziêki licznym komorom powietrznym w blaszce li¶ciowej i ogonku oraz za spraw± ¶luzu wydzielanego przez w³oski gêsto pokrywaj±ce spód li¶cia. ¦luz ten chroni te¿ li¶æ przed wysychaniem. Li¶cie s± skórzaste, du¿e (do 30 cm ¶rednicy), u nasady g³êboko wyciête. Klapy u nasady li¶cia niemal zawsze s± rozchylone. ¯y³ki drugiego rzêdu po³±czone ze sob± przy brzegu li¶cia (cecha dobrze widoczna od spodu). Z wierzchu li¶cie s± zielone i pokryte woskiem, od do³u maj± kolor fioletowy. M³ode ro¶liny, przed rozwiniêciem li¶ci p³ywaj±cych, wykszta³caj± delikatne, bladozielone li¶cie o blaszce zwiniêtej.
Kwiaty
Na d³ugich szypu³kach, p³ywaj±ce, bia³e, du¿e – do 12 cm (rzadko, u odmian uprawnych do 20 cm) ¶rednicy (najwiêksze kwiaty w¶ród ro¶lin dziko wystêpuj±cych w Polsce). Pozbawione s± miodników. Kielich jest czterodzia³kowy, z dzia³kami od zewn±trz zielonkawymi, od wewn±trz bia³ymi. P³atki korony liczne (do 20), d³u¿sze od kielicha, u³o¿one spiralnie i stopniowo przechodz±ce w liczne prêciki. Prêciki s± prawie do po³owy swojej d³ugo¶ci zro¶niête z zal±¿ni±, maj± nitki ró¿nej d³ugo¶ci, a ich liczba mo¿e doj¶æ do 125. Nitki nawet najbardziej wewnêtrznych prêcików nie szersze od pylników. Znamiê pojedynczego s³upka jest ¿ó³te, p³askie, zbudowane z 8-25 promieni. Ro¶lina kwitnie od czerwca do pa¼dziernika (do kwitnienia wymaga temperatury wy¿szej ni¿ 18 °C). Kwiaty otwieraj± siê tylko za dnia (minimalna temperatura konieczna do kwitnienia to 18oC[2]) i s± zapylane przez owady, choæ wystêpuje te¿ samopylno¶æ. Maj± delikatny, ³agodny zapach i trwa³o¶æ 3-4 dni. Po przekwitniêciu szypu³ka kwiatowa skrêca siê spiralnie wci±gaj±c kszta³tuj±cy siê owoc pod powierzchniê wody.
Owoc
Wielonasienny, jagodopodobny, zielony, z kolist± nasad±. Owoce dojrzewaj± pod wod±. Po dojrzeniu odpadaj± od szypu³ki, przez jaki¶ czas unosz± siê na wodzie, po czym pêkaj± nieregularnie, uwalniaj±c brunatnoczerwone nasiona o d³ugo¶ci ok. 3,5 mm. Nasiona unosz± siê na wodzie za spraw± g±bczastej osnówki oraz ¶luzu wydzielanego przez komórki epidermy ³upiny nasiennej (zobacz: hydrochoria). Po zgniciu osnówki nasiono opada na dno zbiornika. Dziêki osnówce nasiono nie tylko nie tonie od razu, ale tak¿e z powodu jej lepko¶ci nasiona przylepiaj± siê do ptaków wodno-b³otnych i s± przez nie rozprzestrzeniane.
K³±cze
Grube, pe³zaj±ce, walcowate, zwykle osi±gaj±ce 5 cm ¶rednicy (rzadko 10) i 50 cm d³ugo¶ci (czasem 3 m). Zakorzenia siê w dnie, zag³êbione w osadach. Rozrastaj±ce siê k³±cze umo¿liwia ro¶linie rozmna¿anie wegetatywne. Li¶cie wyrastaj± z wierzcho³ków k³±cza.
Gatunki podobne
Ro¶liny kwitn±ce pomyliæ mo¿na tylko z grzybieniami pó³nocnymi (Nymphaea candida), które maj± podobne, bia³e kwiaty. Grzybienie pó³nocne maj± jednak nitki najbardziej wewnêtrznych prêcików szersze od pylników, znamiê s³upka jest ciemno¿ó³te do czerwonego, wg³êbione, zbudowane z 6-14 promieni. Nasada owocu jest czworok±tna, a klapy u nasady li¶cia czêsto zachodz± na siebie. W stanie bezkwiatowym grzybienie bia³e mog± myliæ siê tak¿e z gr±¿elami, które maj± podobne owalne, p³ywaj±ce li¶cie. U grzybieni wi±zki przewodz±ce (nerwy) przy brzegu li¶cia s± jednak wyra¼nie po³±czone, a u gr±¿eli rozga³êziaj± siê widlasto i rozchodz± przy brzegu li¶cia. Poza tym u gr±¿eli owoc unosi siê na powierzchni wody a¿ do dojrzenia (u grzybieni tonie) i k³±cze jest lekko sp³aszczone i ¶lady li¶ciowe ma tylko na górnej powierzchni.

Biologia i ekologia:

Cechy fitochemiczne
K³±cza zawieraj± do 20% skrobi, poza tym garbniki, glikozyd (nimfalinê). W kwiatach i k³±czu wystêpuj± seskwiterpeny (nufarydyna, nufaramina, nufamina), a w kwiatach i li¶ciach 25 ró¿nych flawonoidów, w kwiatach obecne s± tak¿e ró¿ne kwasy organiczne.
Dzia³anie toksyczne
Alkaloidy dzia³aj± na o¶rodkowy uk³ad nerwowy cz³owieka i zwierz±t gospodarskich, pora¿aj±c korê mózgow±.
Liczba chromosomów
2n = 48, 64, 84, 96, 105, 112.

Zastosowanie:

Ro¶lina ozdobna
Uprawiana w stawach i oczkach wodnych. Istnieje wiele odmian uprawnych ró¿ni±cych siê wielko¶ci± i barw± kwiatów oraz li¶ci.
Ro¶lina lecznicza
Surowiec zielarski: korzeñ grzybienia – Radix Nymphaeae, kwiat grzybienia ¶wie¿y – Flos Nymphaeae recens.
Dzia³anie lecznicze: wyci±gi ze ¶wie¿ych kwiatów s± ¶rodkiem nasercowym i uspakajaj±cym. Dzia³aj± ogólnie uspakajaj±co, nasennie (z natê¿eniem zale¿nym od wra¿liwo¶ci osobniczej) oraz hamuj± pobudzenie seksualne. K³±cza u¿ywano do pielêgnacji w³osów, a z kwiatów produkowano wodê kwiatow±. W polskiej medycynie ludowej ¶wie¿e li¶cie przyk³adano przy schorzeniach skóry (wrzody, wypryski, ró¿a) oraz przy bólach g³owy. Napar z suszonych li¶ci stosowano wewnêtrznie przy schorzeniach uk³adu oddechowego. Na kresach wschodnich (przyk³ad pochodzi z Dereszowic nad Prypeci±) wywar z korzenia pito przy chorobach macicy, a wywar z kwiatu przy bia³ych up³awach.
Ro¶lina barwierska
Korzenie ze zwi±zkami soli ¿elaza stosowane by³y do barwienia na intensywny kolor zielony. Stare k³±cza farbuj± na kolor czarny.
Sztuka kulinarna
Niektóre ¼ród³a podaj±, ¿e k³±cza s± po¿ywne ze wzglêdu na skrobiê i jadalne po przegotowaniu, inne ¼ród³a ostrzegaj± przed substancjami toksycznymi, dodaj±c, ¿e prawdopodobnie jadalne s± nasiona.

Zagroenia i ochrona:

Grzybienie bia³e ustêpuj±, zw³aszcza w krajach wysoko rozwiniêtych, na skutek hydrotechnicznego przekszta³cania zbiorników i cieków, odwadniania mokrade³, silnego zanieczyszczenia wód. Grzybienie w Polsce trafi³y na listê gatunków chronionych wcze¶nie, bo ju¿ w 1949 roku. Ówczesna lista gatunków chronionych obejmowa³a g³ównie gatunki okre¶lane mianem

Biblioghrafia:

Waciwoci

Wygld blaszki licia : Ca³obrzegi

Ksztat blaszki licia : Sercowato okr±g³y

Ogonek licia : Na ogonku

Kolor : Bia³y

Kolor : ¯ó³ty

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec Sierpieñ

Gatunek pod ochron

Gatunek trujcy

Gatunek leczniczy

Hydrofithelofit

-
RODZINA Nymphaeaceae (grzybieniowate) -ilo 4
Nymphaea alba(Grzybienie bia³e, lilia wodna), Nuphar lutea(Gr±¿el ¿ó³ty), Nymphaea alba(Grzybieñ bia³y), Nymphoides peltata(Grzybieñczyk wodny),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.
European White Waterlily (Nymphaea Alba) - 2012-08-04
Zdjcia


Wsplne cechy dla Nymphaeaceae (grzybieniowate)

- Rolina chroniona
- Licie na ogonku
- Wygld blaszki licia caobrzegi

Waciwoci roliny


BiegunkiBluszczyk kurdybanek
Bodziszek cuchn±cy
Grzybieñ bia³y
Dziewiêæsi³ bez³odygowy
Barszcz zwyczajny
Dzia³anie nasenneGrzybieñ bia³y
Dzia³anie nasercoweGrzybieñ bia³y
Dzia³anie uspakajaj±ceBabka ¶rednia
Arcydziêgiel litwor, Dziêgiel litwor
Grzybieñ bia³y
Gorysz pagórkowaty
Chmiel zwyczajny
Fio³ek wonny
Nadmierna pobudliwo¶æ sexualnaGrzybieñ bia³y
Chmiel zwyczajny
Pielêgnacja w³osówGrzybieñ bia³y
Chmiel zwyczajny
PrzeciwskurczoweBiedrzeniec mniejszy
Grzybieñ bia³y

Zwizki roliny


¦luzGrzybieñ bia³y
Fio³ek trójbarwny
Gorczyca bia³a
Fio³ek wonny
Podbia³ pospolity
Bez czarny
Alkaloidy seskwiterpenoweGrzybieñ bia³y
DeoksynufarydynêGrzybieñ bia³y
FlawonoidyArnika górska, kupalnik górski
Babka lancetowata, babka w±skolistna
Babka zwyczajna, babka wiêksza
Bieluñ dziêdzierzawa
Bodziszek cuchn±cy
Kokornak powojnikowy
Grzybieñ bia³y
Fio³ek trójbarwny
Chmiel zwyczajny
Fio³ek wonny
Podbia³ pospolity
Fenku³ w³oski(koper w³oski)
Farbownik lekarski
Czy¶cica storzyszek
Barwinek pospolity
Bez czarny
Bobrek trójlistkowy
Brzoza brodawkowata
Brzoza omszona
Mak lekarski
Kwasy organiczneGrzybieñ bia³y
Czy¶cica storzyszek
Bez czarny
Brzoza brodawkowata
Brzoza omszona
Brzoza omszona
Mak lekarski
NeufarydynaGrzybieñ bia³y
NufaraminaGrzybieñ bia³y
NufarminaGrzybieñ bia³y
Pochodne kemferoluArnika górska, kupalnik górski
Bodziszek cuchn±cy
Grzybieñ bia³y
Bez czarny
Bobrek trójlistkowy
Pochodne kwarcetynyArnika górska, kupalnik górski
Bodziszek cuchn±cy
Grzybieñ bia³y
Chmiel zwyczajny
Fio³ek wonny
Fenku³ w³oski(koper w³oski)
Bobrek trójlistkowy
Brzoza brodawkowata
Brzoza omszona
SkrobiaGrzybieñ bia³y
Zwi±zki ¶luzoweBabka lancetowata, babka w±skolistna
Babka zwyczajna, babka wiêksza
Grzybieñ bia³y
Farbownik lekarski
Zwi±zki garbnikoweGrzybieñ bia³y
Zwi±zki hydrolizuj±ceGrzybieñ bia³y

RODZINA Nymphaeaceae (grzybieniowate) -ilo 4
Nymphaea alba(Grzybienie bia³e, lilia wodna),
Nuphar lutea(Gr±¿el ¿ó³ty),
Nymphaea alba(Grzybieñ bia³y),
Nymphoides peltata(Grzybieñczyk wodny),