Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:1
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Go¼dzik postrzêpiony(( ac: Dianthus plumarius)
-
Czerwiec Maj Lipiec
-
Avatar
Autor : Pacyfka99
2013-03-26
Autor : Pacyfka99 2013-03-26

Domena eukarionty
Królestwo ro¶liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Rz±d go¼dzikowce
Rodzina go¼dzikowate
Rodzaj go¼dzik
Gatunek go¼dzik postrzêpiony

Nazewnictwo

Go¼dzik postrzêpiony, go¼dzik pierzasty (Dianthus plumarius L.) – gatunek ro¶liny wieloletniej nale¿±cy do rodziny go¼dzikowatych. Dziko ro¶nie tylko w ¶rodkowej i po³udniowo-wschodniej w Europie (Jugos³awia, Austria, Wêgry, Czechy, S³owacja, Polska). W Polsce wystêpuje g³ównie na ni¿u i rzadko w ni¿szych po³o¿eniach górskich. Ro¶lina rzadka. Jest tak¿e uprawiany jako ro¶lina ozdobna, oprócz typowej formy w uprawie istniej± jego mieszañce z innymi gatunkami.

Morfologia:

Pokrój
Bylina tworz±ca gêste darnie o wysoko¶ci 15-30 cm. Ca³a ro¶lina ma sinozielony kolor. Jest zimotrwa³a.
£odyga
Wzniesiona, prosta i rozga³êziaj±ca siê. Tworzy kolanka, z których wyrastaj± li¶cie.
Li¶cie
Ulistnienie naprzeciwleg³e. Li¶cie równow±skolancetowate, ca³obrzegie, ostro zakoñczone, bez przylistków, o szeroko¶ci 1-3,5 mm i d³ugo¶ci 2-5 cm, jednonerwowe.
Kwiaty
W liczbie przewa¿nie kilku wyrastaj± na szczytach rozga³êzionej ³odygi. Kielich sztywny, d³ugo¶ci 20-28 mm i szeroko¶ci 3-4 mm, o dzia³kach zro¶niêtych w rurkê, bladozielony lub ró¿owy. Otoczony jest kilkoma ³uskami podkwiatowymi. 5 z±bkowanych na szczytach p³atków korony (u odmian ogrodowych wystêpuj± kwiaty pe³ne), o kolorze od bia³ego do ró¿owego, pociêtych do 2/5 d³ugo¶ci. Wewnêtrzna czê¶æ korony jest brodata w czerwonym kolorze. S³upek z dwoma szyjkami. Kwiaty wonne, przedpr±tne, kwitn± od maja do czerwca, zapylane przewa¿nie przez motyle.
Owoc
Torebka otwieraj±ca siê 4-z±bkami. Nasiona miseczkowate.

Zastosowanie:

Uprawiany jako ro¶lina ozdobna, zwykle na kwiat ciêty, na rabatach, lub w ogrodach skalnych. W uprawie wystêpuj± wy³±cznie odmiany ogrodowe. Posiadaj± one pe³ne kwiaty, jak go¼dzik ogrodowy, zimotrwa³o¶æ, któr± odziedziczy³y po go¼dziku postrzêpionym, oraz wczesn± porê kwitnienia, charakterystyczn± dla go¼dzika sinego.
Sposób uprawy: uprawiany jest przewa¿nie z nasion, a tak¿e przez podzia³ i sadzonkowanie. Wymaga s³onecznych stanowisk i gliniasto-piaszczystych gleb.

Zmiennos:

W Pieninach i Tatrach wystêpuje podgatunek go¼dzik postrzêpiony wczesny (Dianthus plumarius L. subsp. praecox (Kit.) Paw³.).
W uprawie odmiany ogrodowe: Dianthus plumarius hort., które powsta³y ze skrzy¿owania z go¼dzikiem sinym i go¼dzikiem ogrodowym.

Zagroenia i ochrona:

Ro¶lina objêta w Polsce ochron± gatunkow±. Podlega ochronie ¶cis³ej.

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa patka : Postrzêpiony

Typ Kwiatostanu : Wierzchotka

Stopie zoenia licia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzeciwleg³e

Wygld blaszki licia : Ca³obrzegi

Ksztat blaszki licia : Równow±skie

Ksztat blaszki licia : Lancetowate

Ogonek licia : Siedz±cy

Kolor : Bia³y

Kolor : Ró¿owy

Okres kwitnienia

Czerwiec Maj Lipiec
-
RODZINA Caryophyllaceae (go¼dzikowate) -ilo 36
Melandrium album(Bniec bia³y, Lepnica bia³a), Stellaria media(Gwiazdnica pospolita), Agrostemma githago(K±kol polny), Spergula arvensis(Sporek polny), Gypsophila muralis(Gipsówka polna, £yszczec polny), Silene acaulis(Lepnica bez³odygowa), Spergularia rubra(Muchotrzew polny), Saponaria officinalis(Mydlnica lekarska), Cerastium arvense(Rogownica polna), Cerastium holosteoides(Rogownica pospolita), Malachium aquaticum, Myosoton aquaticum(Ko¶cienica wodna), Stellaria nemorum(Gwiazdnica gajowa), Stellaria holostea(Gwiazdnica wielkokwiatowa), Moehringia trinervia(Mo¿ylinek trójnerwowy), Arenaria serpyllifolia(Piaskowiec macierzankowy), Stellaria graminea(Gwiazdnica trawiasta), Silene vulgaris (Lepnica rozdêta), Silene nutans(Lepnica zwis³a), Melandrium rubrum Garcke(Bniec czerwony), Lychnis flos-cuculi(Firletka poszarpana), Petrorhagia saxifraga(Go¼dzicznik skalnicowy), Dianthus carthusianorum(Go¼dzik kartuzek), Dianthus deltoides(Go¼dzik kropkowany), Dianthus gratianopolitanus(Go¼dzik l¶ni±cy), Dianthus gratianopolitanu(Go¼dzik siny), Dianthus plumarius(Go¼dzik postrzêpiony), Gypsophila repens(£yszczec rozes³any), Melandrium noctiflorum(Bniec dwudzielny(lepnica nocna)), Armeria maritima(Zawci±g pospolity), Silene baccifera (Wy¿pin jagodowy), Myricaria germanica (Wrze¶nia pobrze¿na  ), Rumex aquaticus(Szczaw wodny), Amaranthus retroflexus(Szar³at szorstki), Amaranthus lividus(Szar³at siny), Spergula morisonii(Sporek wiosenny), Viscaria vulgaris(Smó³ka pospolita),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.
"Die Federnelke" ( Dianthus plumarius )-Eine Fotoschau von Karin und Wo
ZdjciaRODZINA Caryophyllaceae (go¼dzikowate) -ilo 36
Melandrium album(Bniec bia³y, Lepnica bia³a),
Stellaria media(Gwiazdnica pospolita),
Agrostemma githago(K±kol polny),
Spergula arvensis(Sporek polny),
Gypsophila muralis(Gipsówka polna, £yszczec polny),
Silene acaulis(Lepnica bez³odygowa),
Spergularia rubra(Muchotrzew polny),
Saponaria officinalis(Mydlnica lekarska),
Cerastium arvense(Rogownica polna),
Cerastium holosteoides(Rogownica pospolita),
Malachium aquaticum, Myosoton aquaticum(Ko¶cienica wodna),
Stellaria nemorum(Gwiazdnica gajowa),
Stellaria holostea(Gwiazdnica wielkokwiatowa),
Moehringia trinervia(Mo¿ylinek trójnerwowy),
Arenaria serpyllifolia(Piaskowiec macierzankowy),
Stellaria graminea(Gwiazdnica trawiasta),
Silene vulgaris (Lepnica rozdêta),
Silene nutans(Lepnica zwis³a),
Melandrium rubrum Garcke(Bniec czerwony),
Lychnis flos-cuculi(Firletka poszarpana),
Petrorhagia saxifraga(Go¼dzicznik skalnicowy),
Dianthus carthusianorum(Go¼dzik kartuzek),
Dianthus deltoides(Go¼dzik kropkowany),
Dianthus gratianopolitanus(Go¼dzik l¶ni±cy),
Dianthus gratianopolitanu(Go¼dzik siny),
Dianthus plumarius(Go¼dzik postrzêpiony),
Gypsophila repens(£yszczec rozes³any),
Melandrium noctiflorum(Bniec dwudzielny(lepnica nocna)),
Armeria maritima(Zawci±g pospolity),
Silene baccifera (Wy¿pin jagodowy),
Myricaria germanica (Wrze¶nia pobrze¿na  ),
Rumex aquaticus(Szczaw wodny),
Amaranthus retroflexus(Szar³at szorstki),
Amaranthus lividus(Szar³at siny),
Spergula morisonii(Sporek wiosenny),
Viscaria vulgaris(Smó³ka pospolita),