Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:1
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Go¼dzik l¶ni±cy(( ac: Dianthus gratianopolitanus)
-
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2013-03-29
Autor : Pacyfka99 2013-03-29

Domena eukarionty
Królestwo ro¶liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Rz±d go¼dzikowce
Rodzina go¼dzikowate
Rodzaj go¼dzik
Gatunek go¼dzik l¶ni±cy

Nazewnictwo

Go¼dzik l¶ni±cy (Dianthus nitidus Waldst. & Kit.) – gatunek ro¶liny nale¿±cy do rodziny go¼dzikowatych (Caryophyllaceae). Wystêpuje tylko na: Wielkiej Fatrze, Ma³ej Fatrze, w Ni¿nych Tatrach, na Choczu, na Wiaternych Halach, Orawsko-Liptowskich Halach oraz w Pa¶mie Siwego Wierchu w s³owackich Tatrach Zachodnich. W Polsce podany by³ tylko z Pienin w 1880 r., jednak¿e ¿aden z badaczy nie potwierdzi³ ju¿ jego wystêpowania w Polsce. Jest endemitem Karpat Zachodnich i reliktem trzeciorzêdowym. Ro¶lina rzadka.

Morfologia:

Pokrój
Tworzy gêste darnie sk³adaj±ce siê z ulistnionych pêdów p³onych, powy¿ej których wyrastaj± pêdy kwiatowe.
£odyga
Wzniesiona, naga, prosta i przewa¿nie nierozga³êziaj±ca siê. Pokryta woskiem. Ma wysoko¶æ 10–30 cm.
Li¶cie
Li¶cie równow±skie lub ³opatkowate, ca³obrzegie, ostro zakoñczone, bez przylistków, 1- nerwowe, pokryte woskiem, l¶ni±ce. Maj± szeroko¶æ 3,5–5,5 mm i zebrane s± w ró¿yczkê.
Kwiaty
1–2 du¿e kwiaty na szczytach ³odygi. Kielich sztywny, walcowaty, z³o¿ony z 5 zro¶niêtych dzia³ek d³u¿szych od ³usek podkielichowych. 5 ró¿owych p³atków korony o z±bkowanych koñcach. P³atki korony s± ow³osione, maj± d³ugo¶æ 8-12 mm i do¶æ nagle zwê¿aj± siê w podobnej d³ugo¶ci paznokieæ.
Owoc
D³u¿sza od kielicha torebka otwieraj±ca siê 4-z±bkami.

Biologia i ekologia:

Bylina, hemikryptofit. Kwitnie w lipcu, zapylana jest przewa¿nie przez motyle. Wystêpuje na ska³ach, w niskich murawach. Ro¶nie na wysoko¶ci 1360–1675 m n.p.m., wy³±cznie na pod³o¿u wapiennym. Kwitnie w lipcu i sierpniu. Liczba chromosomów 2n = 30.

Zagroenia i ochrona:

Ro¶lina objêta w Polsce ¶cis³± ochron± gatunkow± (mimo, ¿e w Polsce nie wystêpuje). Na S³owacji ro¶nie na obszarach chronionych, chroniony jest tak¿e Dyrektyw± Siedliskow± oraz Konwencj± Berneñsk±.

Kategorie zagro¿enia gatunku:
Kategoria zagro¿enia w Polsce wg Czerwonej listy ro¶lin i grzybów Polski: Ex (wymar³y i zaginiony w naturze).
Kategoria zagro¿enia w Polsce wg Polskiej Czerwonej Ksiêgi Ro¶lin: EX (extinct, ca³kowicie wymar³y).

Ro¶lina ta znajduje siê w kolekcji Górskiego Ogrodu Botanicznego im. Mariana Raciborskiego w Zakopanem.

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa patka : Postrzêpiony

Wygld blaszki licia : Ca³obrzegi

Ksztat blaszki licia : Równow±skie

Ksztat blaszki licia : £opatkowate

Kolor : Bia³y

Kolor : Czerwony

Kolor : Fioletowy

Kolor : Ró¿owy

Okres kwitnienia

Lipiec

Gatunek pod ochron

Gatunek zagroony

-
RODZINA Caryophyllaceae (go¼dzikowate) -ilo 36
Melandrium album(Bniec bia³y, Lepnica bia³a), Stellaria media(Gwiazdnica pospolita), Agrostemma githago(K±kol polny), Spergula arvensis(Sporek polny), Gypsophila muralis(Gipsówka polna, £yszczec polny), Silene acaulis(Lepnica bez³odygowa), Spergularia rubra(Muchotrzew polny), Saponaria officinalis(Mydlnica lekarska), Cerastium arvense(Rogownica polna), Cerastium holosteoides(Rogownica pospolita), Malachium aquaticum, Myosoton aquaticum(Ko¶cienica wodna), Stellaria nemorum(Gwiazdnica gajowa), Stellaria holostea(Gwiazdnica wielkokwiatowa), Moehringia trinervia(Mo¿ylinek trójnerwowy), Arenaria serpyllifolia(Piaskowiec macierzankowy), Stellaria graminea(Gwiazdnica trawiasta), Silene vulgaris (Lepnica rozdêta), Silene nutans(Lepnica zwis³a), Melandrium rubrum Garcke(Bniec czerwony), Lychnis flos-cuculi(Firletka poszarpana), Petrorhagia saxifraga(Go¼dzicznik skalnicowy), Dianthus carthusianorum(Go¼dzik kartuzek), Dianthus deltoides(Go¼dzik kropkowany), Dianthus gratianopolitanus(Go¼dzik l¶ni±cy), Dianthus gratianopolitanu(Go¼dzik siny), Dianthus plumarius(Go¼dzik postrzêpiony), Gypsophila repens(£yszczec rozes³any), Melandrium noctiflorum(Bniec dwudzielny(lepnica nocna)), Armeria maritima(Zawci±g pospolity), Silene baccifera (Wy¿pin jagodowy), Myricaria germanica (Wrze¶nia pobrze¿na  ), Rumex aquaticus(Szczaw wodny), Amaranthus retroflexus(Szar³at szorstki), Amaranthus lividus(Szar³at siny), Spergula morisonii(Sporek wiosenny), Viscaria vulgaris(Smó³ka pospolita),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.
Pfingstnelke "Eydangeri" (Dianthus gratianopolitanus) im Botanischen Gart
ZdjciaRODZINA Caryophyllaceae (go¼dzikowate) -ilo 36
Melandrium album(Bniec bia³y, Lepnica bia³a),
Stellaria media(Gwiazdnica pospolita),
Agrostemma githago(K±kol polny),
Spergula arvensis(Sporek polny),
Gypsophila muralis(Gipsówka polna, £yszczec polny),
Silene acaulis(Lepnica bez³odygowa),
Spergularia rubra(Muchotrzew polny),
Saponaria officinalis(Mydlnica lekarska),
Cerastium arvense(Rogownica polna),
Cerastium holosteoides(Rogownica pospolita),
Malachium aquaticum, Myosoton aquaticum(Ko¶cienica wodna),
Stellaria nemorum(Gwiazdnica gajowa),
Stellaria holostea(Gwiazdnica wielkokwiatowa),
Moehringia trinervia(Mo¿ylinek trójnerwowy),
Arenaria serpyllifolia(Piaskowiec macierzankowy),
Stellaria graminea(Gwiazdnica trawiasta),
Silene vulgaris (Lepnica rozdêta),
Silene nutans(Lepnica zwis³a),
Melandrium rubrum Garcke(Bniec czerwony),
Lychnis flos-cuculi(Firletka poszarpana),
Petrorhagia saxifraga(Go¼dzicznik skalnicowy),
Dianthus carthusianorum(Go¼dzik kartuzek),
Dianthus deltoides(Go¼dzik kropkowany),
Dianthus gratianopolitanus(Go¼dzik l¶ni±cy),
Dianthus gratianopolitanu(Go¼dzik siny),
Dianthus plumarius(Go¼dzik postrzêpiony),
Gypsophila repens(£yszczec rozes³any),
Melandrium noctiflorum(Bniec dwudzielny(lepnica nocna)),
Armeria maritima(Zawci±g pospolity),
Silene baccifera (Wy¿pin jagodowy),
Myricaria germanica (Wrze¶nia pobrze¿na  ),
Rumex aquaticus(Szczaw wodny),
Amaranthus retroflexus(Szar³at szorstki),
Amaranthus lividus(Szar³at siny),
Spergula morisonii(Sporek wiosenny),
Viscaria vulgaris(Smó³ka pospolita),