Ustawienia|

Wyświetlaj zdjęcia:

Wywietlaj zdjęcia w zakładce systematyka:

Wyświetlaj systematyka:

Wyświetlaj statystyki:

Wyświetlaj filmiki Youtube:


Wyświetlaj właściwości rośliny:

-budowa kwiatka:
-płatki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopień zlożenia liścia:
-typ ulistnienia:
-wygląd blaszki liścia:
-kształt blaszki liścia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielkość wcięcia blaszki:
-łodyga przekrój:
-ogonek liścia:
-pręciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wyświetlaj Opis rośliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienność:
-zagrożenia i ochrona:
-zasięg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osób online:2
Wyświetlaj: zdjęcia: |systematykę: |filmiki youtube: |właściwości roślin: |Opis roślin:
GoÂździcznik skalnicowy(( Łac: Petrorhagia saxifraga)
-
Czerwiec Lipiec SierpieĂą WrzesieĂą
-
Avatar
Autor : Pacyfka99
2013-04-04
Autor : Pacyfka99 2013-04-04

Domena eukarionty
Królestwo roÂśliny
Klad roÂśliny naczyniowe
Klad roÂśliny nasienne
Klasa okrytonasienne
RzÂąd goÂździkowce
Rodzina goÂździkowate
Rodzaj goÂździcznik
Gatunek goÂździcznik skalnicowy

Nazewnictwo

GoÂździcznik skalnicowy (Petrorhagia saxifraga (L.)Link) – gatunek roÂśliny z rodziny goÂździkowatych. 

Morfologia:

ÂŁodyga
Cienka, rozga³êziona, pok³adaj¹ca siê, o d³ugoœci 10-30(45) cm.
LiÂście
Ostro zakoĂączone, o dÂługoÂści ok. 10 cm.LiÂście odziomkowe bardzo wÂąskie, szerokoÂści 1 mm, szydlaste, póÂłokrÂągÂłe w przekroju.
Kwiaty
Zebrane w luÂżny, podobny do wiechy kwiatostan. Kielich 5-15-nerwowy, czĂŞÂściowo bÂłoniasty. 4 podkielichowe Âłuski o dÂługoÂści poÂłowy kielicha. Kwiaty róÂżowe.Kwiaty zebrane w luÂźne kwiatostany, zwykle z czterema podkwiatkami, drobne, biaÂłe z pÂłatkami dÂługoÂści 5-10 mm, szerokoÂści 1-3 mm. 

Biologia i ekologia:

Kolor- kwiaty- róÂżowo-biaÂłe.
WysokoœÌ doros³ej roœliny -25 cm
Kwitnienie -VI-IX
Stanowisko - sÂłoneczne.
Gleba- przepuszczalna.
MrozoodpornoœÌ: strefa 5 (-28,8 do -23,4)°C

Nie ma specjalnych wymagaù. Najlepsza jest sucha, piaszczysto-gliniasta gleba o alkalicznym odczynie. Najlepiej roœnie na s³onecznym stanowisku. Rozmna¿a siê wy³¹cznie wegetatywnie przez podzia³ wczesn¹ wiosn¹, gdy¿ w naszym klimacie nie zawi¹zuje nasion.
Rzadko u nas uprawiany jako roÂślina ozdobna. NajwiĂŞkszym atutem jest wyjÂątkowo dÂługie, obfite i efektowne kwitnienie (od poÂłowy czerwca do wrzeÂśnia), oraz dobre zimowanie. Nadaje siĂŞ do obsadzania murków i na wyÂższe skalniaki.

Zastosowanie:

na rabaty, do ogródków skalnych, na murki kwiatowe, skarpy.

Zasięg występowania:

Pochodzi z Europy i zachodniej Azji. Jest uprawiany, czasami dziczejÂący. We florze Polski: antropofit zadomowiony, kenofit[3], dziko wystĂŞpuje bardzo rzadko.

Biblioghrafia:

Właściwości

Typ Kwiatostanu : Wiecha

Kolor : BiaÂły

Kolor : Ró¿owy

Kolor : Wielokolorowy

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec SierpieĂą WrzesieĂą
-
RODZINA Caryophyllaceae (goÂździkowate) -ilość 36
Melandrium album(Bniec bia³y, Lepnica bia³a), Stellaria media(Gwiazdnica pospolita), Agrostemma githago(K¹kol polny), Spergula arvensis(Sporek polny), Gypsophila muralis(Gipsówka polna, £yszczec polny), Silene acaulis(Lepnica bez³odygowa), Spergularia rubra(Muchotrzew polny), Saponaria officinalis(Mydlnica lekarska), Cerastium arvense(Rogownica polna), Cerastium holosteoides(Rogownica pospolita), Malachium aquaticum, Myosoton aquaticum(Koœcienica wodna), Stellaria nemorum(Gwiazdnica gajowa), Stellaria holostea(Gwiazdnica wielkokwiatowa), Moehringia trinervia(Mo¿ylinek trójnerwowy), Arenaria serpyllifolia(Piaskowiec macierzankowy), Stellaria graminea(Gwiazdnica trawiasta), Silene vulgaris (Lepnica rozdêta), Silene nutans(Lepnica zwis³a), Melandrium rubrum Garcke(Bniec czerwony), Lychnis flos-cuculi(Firletka poszarpana), Petrorhagia saxifraga(GoŸdzicznik skalnicowy), Dianthus carthusianorum(GoŸdzik kartuzek), Dianthus deltoides(GoŸdzik kropkowany), Dianthus gratianopolitanus(GoŸdzik lœni¹cy), Dianthus gratianopolitanu(GoŸdzik siny), Dianthus plumarius(GoŸdzik postrzêpiony), Gypsophila repens(£yszczec rozes³any), Melandrium noctiflorum(Bniec dwudzielny(lepnica nocna)), Armeria maritima(Zawci¹g pospolity), Silene baccifera (Wy¿pin jagodowy), Myricaria germanica (Wrzeœnia pobrze¿na  ), Rumex aquaticus(Szczaw wodny), Amaranthus retroflexus(Szar³at szorstki), Amaranthus lividus(Szar³at siny), Spergula morisonii(Sporek wiosenny), Viscaria vulgaris(Smó³ka pospolita),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.



Zdjęcia



RODZINA Caryophyllaceae (goÂździkowate) -ilość 36
Melandrium album(Bniec biaÂły, Lepnica biaÂła),
Stellaria media(Gwiazdnica pospolita),
Agrostemma githago(KÂąkol polny),
Spergula arvensis(Sporek polny),
Gypsophila muralis(GipsĂłwka polna, ÂŁyszczec polny),
Silene acaulis(Lepnica bezÂłodygowa),
Spergularia rubra(Muchotrzew polny),
Saponaria officinalis(Mydlnica lekarska),
Cerastium arvense(Rogownica polna),
Cerastium holosteoides(Rogownica pospolita),
Malachium aquaticum, Myosoton aquaticum(KoÂścienica wodna),
Stellaria nemorum(Gwiazdnica gajowa),
Stellaria holostea(Gwiazdnica wielkokwiatowa),
Moehringia trinervia(MoÂżylinek trĂłjnerwowy),
Arenaria serpyllifolia(Piaskowiec macierzankowy),
Stellaria graminea(Gwiazdnica trawiasta),
Silene vulgaris (Lepnica rozdĂŞta),
Silene nutans(Lepnica zwisÂła),
Melandrium rubrum Garcke(Bniec czerwony),
Lychnis flos-cuculi(Firletka poszarpana),
Petrorhagia saxifraga(GoÂździcznik skalnicowy),
Dianthus carthusianorum(GoÂździk kartuzek),
Dianthus deltoides(GoÂździk kropkowany),
Dianthus gratianopolitanus(GoÂździk lÂśniÂący),
Dianthus gratianopolitanu(GoÂździk siny),
Dianthus plumarius(GoÂździk postrzĂŞpiony),
Gypsophila repens(ÂŁyszczec rozesÂłany),
Melandrium noctiflorum(Bniec dwudzielny(lepnica nocna)),
Armeria maritima(ZawciÂąg pospolity),
Silene baccifera (WyÂżpin jagodowy),
Myricaria germanica (Wrzeœnia pobrze¿na  ),
Rumex aquaticus(Szczaw wodny),
Amaranthus retroflexus(SzarÂłat szorstki),
Amaranthus lividus(SzarÂłat siny),
Spergula morisonii(Sporek wiosenny),
Viscaria vulgaris(Smó³ka pospolita),