Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:4
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Gêsiówka szorstkow³osista( (Du: Rauhaarige Gänsekresse, ac: Arabis hirsuta)
-
Czerwiec Maj Lipiec
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2013-04-28
Autor : Pacyfka99 2013-04-28

Domena eukarionty
Królestwo ro¶liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad ró¿owych
Rz±d kapustowce
Rodzina kapustowate
Rodzaj gêsiówka
Gatunek gêsiówka szorstkow³osista

Nazewnictwo

Gêsiówka szorstkow³osista (Arabis hirsuta (L.) Scop.) – gatunek ro¶liny zielnej z rodziny kapustowatych. Wystêpuje w Azji, Europie i Ameryce Pó³nocnej. W Polsce ¶rednio pospolity.

Morfologia:

£odyga
Wyprostowana, pojedyncza, ow³osiona. Wysoko¶æ przewa¿nie10-80 cm. Jest w nasadzie odstaj±co ow³osiona prostymi, lub widlasto rozga³êzionymi w³oskami, w górnej czê¶ci za¶ w³oskami maj±cymi 2-5 odga³êzieñ.
Li¶cie
Ulistnienie skrêtoleg³e. Li¶cie odziomkowe zwê¿one w ogonek, z±bkowane; ³odygowe pod³ugowate, przytulone do ³odygi, uszka li¶ciowe odstaj±ce.
Kwiaty
Bia³e, kielich tak d³ugi jak szypu³ka.
Owoc
Wzniesione, czworograniaste i nieco sp³aszczone ³uszczyny o d³ugo¶ci 15-35 mm i szeroko¶ci 1-2 mm. Na klapach dobrze widoczny nerw ¶rodkowy, koniec zakoñczony dzióbkiem. Nasiona oskrzydlone dooko³a.

Biologia i ekologia:

Ro¶lina dwuletnia lub bylina, hemikryptofit. Wystêpuje na suchych ³±kach, piaskach, murawach, w ¶wietlistych zaro¶lach. Kwitnie od maja do lipca. W klasyfikacji zbiorowisk ro¶linnych gatunek charakterystyczny dla Cl. Festuco-Brometea.

Zmiennos:

Tworzy mieszañce z gêsiówk± Gerarda.
Odmiany botaniczne:
Arabis hirsuta (L.) Scop. var. glabrata Torr. & A. Gray – wystêpuje w Ameryce Pó³nocnej
Arabis hirsuta (L.) Scop. var. hirsuta (synonim Turritis hirsuta L.) – wystêpuje w Azji i Europie

Przypisy:

Waciwoci

Typ Kwiatostanu : Grono

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Wygld blaszki licia : Ca³obrzegi

Wygld blaszki licia : Z±bkowany

Ksztat blaszki licia : Równow±skie

Ksztat blaszki licia : Lancetowate

Ksztat blaszki licia : Pod³ugowate

Ksztat blaszki licia : Jajowate

Ogonek licia : Siedz±cy

Ogonek licia : Na ogonku

Kolor : Bia³y

Okres kwitnienia

Czerwiec Maj Lipiec

Hemikryptofit

-
RODZINA Brassicaceae (kapustowate) -ilo 43
Capsella bursa pastoris(Tasznik pospolity), Berteroa incana(Pyleniec pospolity), Descurainia sophia(Stulicha psia), Lepidium ruderale(Pieprzyca gruzowa), Sinapis arvensis(Gorczyca polna), Rorippa amphibia(Rzepicha ziemnowodna), Erysimum cheiranthoides(Pszonak drobnokwiatowy), Brassica napus(Rzepak ozimy), Raphanus raphanistrum(Rzodkiew ¶wirzepa), Thlaspi arvense(Tobo³ki polne), Teesdalia nudicaulis(Chroszcz nago³odygowy), Alliaria Heist.ex(Czosnaczek pospolity), Diplotaxis(Dwurz±d), Arabis(Gêsiówka), Draba(G³odek), Sinapis(Gorczyca), Barbarea vulgaris(Gorczycznik pospolity), Cheiranthus cheiri(Lak pospolity), Alliaria petiolata(Czosnaczek pospolity), Arabis arenosa(Rze¿usznik piaskowy (Gêsiówka piaskowa)), Armoracia rusticana (A. lapathifolia)(Chrzan pospolity), Erophila verna(Wiosnówka pospolita), Arabidopsis thaliana(Rzodkiewnik pospolity), Diplotaxis muralis(Dwurz±d murowy), Aurinia saxatilis (Smagliczka skalna, smagliczka Arduina ), Sisymbrium officinale(Stulisz lekarski), Diplotaxis tenuifolia(Dwurz±d w±skolistny), Arabis caucasica(Gêsiówka kaukaska), Arabis hirsuta(Gêsiówka szorstkow³osista), Sinapis alba(Gorczyca bia³a), Brassica campestris(Kapusta w³a¶ciwa polna), Brassica napus(Kapusta rzepak), Camelina alyssum(Lnicznik w³a¶ciwy), Dentaria bulbifera (¯ywiec cebulkowy), Cochlearia polonica(Warzucha polska), Raphanus sativus(Rzodkiew zwyczajna), (Rze¿usznik Hallera, Gêsiówka Hallera), Cardamine hirsuta(Rze¿ucha w³ochata), Cardamine pratensis(Rze¿ucha ³±kowa), Cardamine flexuosa(Rze¿ucha le¶na), Cardamine amara(Rze¿ucha gorzka), Rorippa sylvestris(Rzepicha le¶na), Rorippa palustris(Rzepicha b³otna),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.



Zdjcia



RODZINA Brassicaceae (kapustowate) -ilo 43
Capsella bursa pastoris(Tasznik pospolity),
Berteroa incana(Pyleniec pospolity),
Descurainia sophia(Stulicha psia),
Lepidium ruderale(Pieprzyca gruzowa),
Sinapis arvensis(Gorczyca polna),
Rorippa amphibia(Rzepicha ziemnowodna),
Erysimum cheiranthoides(Pszonak drobnokwiatowy),
Brassica napus(Rzepak ozimy),
Raphanus raphanistrum(Rzodkiew ¶wirzepa),
Thlaspi arvense(Tobo³ki polne),
Teesdalia nudicaulis(Chroszcz nago³odygowy),
Alliaria Heist.ex(Czosnaczek pospolity),
Diplotaxis(Dwurz±d),
Arabis(Gêsiówka),
Draba(G³odek),
Sinapis(Gorczyca),
Barbarea vulgaris(Gorczycznik pospolity),
Cheiranthus cheiri(Lak pospolity),
Alliaria petiolata(Czosnaczek pospolity),
Arabis arenosa(Rze¿usznik piaskowy (Gêsiówka piaskowa)),
Armoracia rusticana (A. lapathifolia)(Chrzan pospolity),
Erophila verna(Wiosnówka pospolita),
Arabidopsis thaliana(Rzodkiewnik pospolity),
Diplotaxis muralis(Dwurz±d murowy),
Aurinia saxatilis (Smagliczka skalna, smagliczka Arduina ),
Sisymbrium officinale(Stulisz lekarski),
Diplotaxis tenuifolia(Dwurz±d w±skolistny),
Arabis caucasica(Gêsiówka kaukaska),
Arabis hirsuta(Gêsiówka szorstkow³osista),
Sinapis alba(Gorczyca bia³a),
Brassica campestris(Kapusta w³a¶ciwa polna),
Brassica napus(Kapusta rzepak),
Camelina alyssum(Lnicznik w³a¶ciwy),
Dentaria bulbifera (¯ywiec cebulkowy),
Cochlearia polonica(Warzucha polska),
Raphanus sativus(Rzodkiew zwyczajna),
(Rze¿usznik Hallera, Gêsiówka Hallera),
Cardamine hirsuta(Rze¿ucha w³ochata),
Cardamine pratensis(Rze¿ucha ³±kowa),
Cardamine flexuosa(Rze¿ucha le¶na),
Cardamine amara(Rze¿ucha gorzka),
Rorippa sylvestris(Rzepicha le¶na),
Rorippa palustris(Rzepicha b³otna),