Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:3
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Gêsiówka kaukaska(( ac: Arabis caucasica)
-
Kwiecieñ Maj Czerwiec Lipiec Sierpieñ Wrzesieñ
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2013-04-28
Autor : Pacyfka99 2013-04-28

Domena eukarionty
Królestwo ro¶liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad ró¿owych
Rz±d kapustowce
Rodzina kapustowate
Rodzaj gêsiówka
Gatunek gêsiówka kaukaska

Nazewnictwo

Gêsiówka kaukaska (Arabis caucasica Willd) – gatunek byliny nale¿±cy do rodziny kapustowatych. Wed³ug nowszych ujêæ taksonomicznych jest to podgatunek gêsiówki alpejskiej (Arabis alpina L. subsp. caucasica (Willd.) Briq.).

Odmiany:

'Plena' – odmiana pe³nokwiatowa. Ma li¶cie szarofilcowe, d³ugi okres kwitnienia, kwiaty bia³e, wys. 20 cm. Czasami zakwita ju¿ w marcu i kwitnie d³u¿ej od formy typowej.

'Variegata' – wys. 10 cm, li¶cie jasnozielone o kremowo-bia³ych brzegach, kwiaty bia³e.

Morfologia:

Pokrój
Poduszkowaty, osi±ga wysoko¶æ do 20 cm.
Li¶cie
Odwrotnie jajowate o gruboz±bkowanych brzegach, ow³osione. S± zimozielone.
Kwiaty
Promieniste, 4-krotne, bia³e lub bia³o-ró¿owe (w zale¿no¶ci od odmiany).

Biologia i ekologia:

2n=16
Efemerofit
Ro¶lina uprawiana

Zastosowanie:

Ro¶lina ozdobna – szczególnie nadaj±ca siê do ogrodów skalnych i jako ro¶lina zadarniaj±ca. Dziêki swoim jasnozielonym i bia³oobrze¿onym li¶ciom doskonale komponuje sie z innymi ro¶linami. Jest jedn± z 5 podstawowych ogrodowych bylin wiosennych (pozosta³e to ubiorek wiecznie zielony, floks szydlasty, smagliczka skalna i ¿agwin ogrodowy).
Rozmna¿anie wiosn± z nasion, a po przekwitniêciu przez podzia³. Po przekwitniêciu nale¿y ¶cinaæ kwiatostany. Wymaga stanowiska s³onecznego. Dobrze ro¶nie na suchych, przepuszczalnych glebach, szczególnie z du¿± zawarto¶ci± wapnia.

Zasig wystpowania:

Ro¶nie dziko w Afryce Pó³nocnej (Algieria, Maroko), w Europie Po³udniowej nad Morzem ¦ródziemnym, na Krymie, Kaukazie, w Azji Zachodniej i ¦rodkowej, rozprzestrzenia siê te¿ gdzieniegdzie poza tymi rejonami swojego rodzimego wystêpowania. W Polsce g³ównie uprawiana jako ro¶lina ozdobna, czasami (bardzo rzadko) dziczeje (efemerofit).

Biblioghrafia:

Waciwoci

Wygld blaszki licia : Z±bkowany

Ksztat blaszki licia : Jajowate

Kolor : Bia³y

Kolor : Ró¿owy

Okres kwitnienia

Kwiecieñ Maj Czerwiec Lipiec Sierpieñ Wrzesieñ

Rolina uprawiana

Efemerofit

Chamefit niezdrewniay

-
RODZINA Brassicaceae (kapustowate) -ilo 43
Capsella bursa pastoris(Tasznik pospolity), Berteroa incana(Pyleniec pospolity), Descurainia sophia(Stulicha psia), Lepidium ruderale(Pieprzyca gruzowa), Sinapis arvensis(Gorczyca polna), Rorippa amphibia(Rzepicha ziemnowodna), Erysimum cheiranthoides(Pszonak drobnokwiatowy), Brassica napus(Rzepak ozimy), Raphanus raphanistrum(Rzodkiew ¶wirzepa), Thlaspi arvense(Tobo³ki polne), Teesdalia nudicaulis(Chroszcz nago³odygowy), Alliaria Heist.ex(Czosnaczek pospolity), Diplotaxis(Dwurz±d), Arabis(Gêsiówka), Draba(G³odek), Sinapis(Gorczyca), Barbarea vulgaris(Gorczycznik pospolity), Cheiranthus cheiri(Lak pospolity), Alliaria petiolata(Czosnaczek pospolity), Arabis arenosa(Rze¿usznik piaskowy (Gêsiówka piaskowa)), Armoracia rusticana (A. lapathifolia)(Chrzan pospolity), Erophila verna(Wiosnówka pospolita), Arabidopsis thaliana(Rzodkiewnik pospolity), Diplotaxis muralis(Dwurz±d murowy), Aurinia saxatilis (Smagliczka skalna, smagliczka Arduina ), Sisymbrium officinale(Stulisz lekarski), Diplotaxis tenuifolia(Dwurz±d w±skolistny), Arabis caucasica(Gêsiówka kaukaska), Arabis hirsuta(Gêsiówka szorstkow³osista), Sinapis alba(Gorczyca bia³a), Brassica campestris(Kapusta w³a¶ciwa polna), Brassica napus(Kapusta rzepak), Camelina alyssum(Lnicznik w³a¶ciwy), Dentaria bulbifera (¯ywiec cebulkowy), Cochlearia polonica(Warzucha polska), Raphanus sativus(Rzodkiew zwyczajna), (Rze¿usznik Hallera, Gêsiówka Hallera), Cardamine hirsuta(Rze¿ucha w³ochata), Cardamine pratensis(Rze¿ucha ³±kowa), Cardamine flexuosa(Rze¿ucha le¶na), Cardamine amara(Rze¿ucha gorzka), Rorippa sylvestris(Rzepicha le¶na), Rorippa palustris(Rzepicha b³otna),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjciaRODZINA Brassicaceae (kapustowate) -ilo 43
Capsella bursa pastoris(Tasznik pospolity),
Berteroa incana(Pyleniec pospolity),
Descurainia sophia(Stulicha psia),
Lepidium ruderale(Pieprzyca gruzowa),
Sinapis arvensis(Gorczyca polna),
Rorippa amphibia(Rzepicha ziemnowodna),
Erysimum cheiranthoides(Pszonak drobnokwiatowy),
Brassica napus(Rzepak ozimy),
Raphanus raphanistrum(Rzodkiew ¶wirzepa),
Thlaspi arvense(Tobo³ki polne),
Teesdalia nudicaulis(Chroszcz nago³odygowy),
Alliaria Heist.ex(Czosnaczek pospolity),
Diplotaxis(Dwurz±d),
Arabis(Gêsiówka),
Draba(G³odek),
Sinapis(Gorczyca),
Barbarea vulgaris(Gorczycznik pospolity),
Cheiranthus cheiri(Lak pospolity),
Alliaria petiolata(Czosnaczek pospolity),
Arabis arenosa(Rze¿usznik piaskowy (Gêsiówka piaskowa)),
Armoracia rusticana (A. lapathifolia)(Chrzan pospolity),
Erophila verna(Wiosnówka pospolita),
Arabidopsis thaliana(Rzodkiewnik pospolity),
Diplotaxis muralis(Dwurz±d murowy),
Aurinia saxatilis (Smagliczka skalna, smagliczka Arduina ),
Sisymbrium officinale(Stulisz lekarski),
Diplotaxis tenuifolia(Dwurz±d w±skolistny),
Arabis caucasica(Gêsiówka kaukaska),
Arabis hirsuta(Gêsiówka szorstkow³osista),
Sinapis alba(Gorczyca bia³a),
Brassica campestris(Kapusta w³a¶ciwa polna),
Brassica napus(Kapusta rzepak),
Camelina alyssum(Lnicznik w³a¶ciwy),
Dentaria bulbifera (¯ywiec cebulkowy),
Cochlearia polonica(Warzucha polska),
Raphanus sativus(Rzodkiew zwyczajna),
(Rze¿usznik Hallera, Gêsiówka Hallera),
Cardamine hirsuta(Rze¿ucha w³ochata),
Cardamine pratensis(Rze¿ucha ³±kowa),
Cardamine flexuosa(Rze¿ucha le¶na),
Cardamine amara(Rze¿ucha gorzka),
Rorippa sylvestris(Rzepicha le¶na),
Rorippa palustris(Rzepicha b³otna),