Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:1
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Fio¬≥ek wonny (Ang: Viola odorata, (Du: Duftveilchen, £ac: Viola odorata)
-
Kwiecie√Ī Marzec Maj
-

Czy wiesz Ņe?.

  • Olejek eteryczny z fo¬≥ka wonnego jest u¬Ņywany w kosmetyce, mi√™dzy innymi w perfumach, gdzie oznacza nut√™ serca.
  • W staro¬Ņytnej Grecji uwa¬Ņano fio¬≥ek za ¬∂wi√™ty kwiat, w cudowny sposób pojawiaj¬Īcy si√™ w ¬∂wi√™cie wiosny. Fio¬≥ek symbolizowa¬≥ mi¬≥o¬∂√¶, ale przede wszystkim pokor√™, wdowie√Īstwo i ascez√™, dlatego w literaturze religijnej Matka Boska bywa¬≥a okre¬∂lana jako fio¬≥ek pokory.
  • Jest symbolem Aten, od kiedy Arystofanes nazwa¬≥ je miastem fio¬≥kami zwie√Īczonym (W¬≥. Kopali√Īski domniemuje, ¬Ņe jest to gra s¬≥ów od greckiego íon, oznaczaj¬Īcego fio¬≥ek oraz Íōn, czyli imienia legendarnego króla Aten i protoplasty Jonów).
  • Kapralem Fio¬≥kiem nazywano Napoleona I, który na Elbie mia¬≥ obiecywa√¶ przyjacio¬≥om i zwolennikom, ¬Ņe powróci do Francji, kiedy zakwitn¬Ī fio¬≥ki.
Avatar


Autor : Pacyfka99
2013-04-14
Autor : Pacyfka99 2013-04-14

Domena eukarionty
Królestwo ro¬∂liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad ró¬Ņowych
Rz¬Īd malpigiowce
Rodzina fio³kowate
Rodzaj fio³ek
Gatunek fio³ek wonny

Nazewnictwo

Fio¬≥ek wonny, fio¬≥ek pachn¬Īcy (Viola odorata L.) – gatunek ro¬∂liny nale¬Ņ¬Īcy do rodziny fio¬≥kowatych( volaceae). Wyst√™puje w stanie dzikim w Europie, w zachodniej Azji (Cypr, Turcja) i p√≥¬≥nocnej Afryce (Makaronezja, Wyspy Kanaryjskie). W Polsce ¬∂rednio pospolity na ni¬Ņu i w ni¬Ņszych po¬≥o¬Ņeniach g√≥rskich. Uprawiany i cz√™sto dziczej¬Īcy.

Morfologia:

Pokrój
P¬≥o¬Ņ¬Īcy, ze ¬∂ciel¬Īcymi si√™ roz¬≥ogami. Wysoko¬∂√¶ 5–10 cm.
£odyga
Wysoko¶æ 3-12cm
Li¶cie
Omszone, od spodu b¬≥yszcz¬Īce,okr¬Īg¬≥onerkowate lub okr¬Īg¬≥awojajowate, u nasady sercowate s¬≥abo omszone. Przylistki fr√™dzlowate/jajowatolancetowate, lancetowate, o szeroko¬∂ci 3–4 mm w g√≥rnej cz√™¬∂ci orz√™sione.
Kwiaty
Ciemnofioletowe, rzadziej bia³e, wonne na d³ugich szypu³kach . P³atek dolny na szczycie wyciêty, dzia³ki têpe.
Owoce
Torebka kulistawa, ow³osiona.
Czê¶æ podziemna
K¬≥¬Īcze pe¬≥zaj¬Īce z licznymi, ¬∂ciel¬Īcymi si√™ roz¬≥ogami.

Biologia i ekologia:

Bylina, hemikryptofit. Kwitnie od marca do kwietnia. Zaro¬∂la, lasy. Wymaga próchnicznej gleby. W klasyfikacji zbiorowisk ro¬∂linnych gatunek charakterystyczny dla O. Glechometalia
2n=20

Zastosowanie:

Ro¶lina lecznicza:
Surowiec zielarski: Ziele fio³ka wonnego z korzeniami (Herba Violae odorate cum radicibus) zawiera wiolinê, wiolatozyd, pochodne delfinidyny (wiolanina), olejek eteryczny, którego g³ównym sk³adnikiem jest iron, saponiny triterpenowe, ¶luz.
Dzia¬≥anie: dzia¬≥a wykrztu¬∂nie, napotnie, moczop√™dnie, odka¬Ņaj¬Īco, ¬Ņ√≥¬≥ciop√™dnie i rozkurczowo. Up¬≥ynnia zalegaj¬Īcy ¬∂luz w drogach oddechowych, u¬≥atwiaj¬Īc jego wydalenie. Przedawkowanie powoduje nudno¬∂ci, wymioty i biegunk√™.
Zbi√≥r i suszenie: w porze kwitnienia. Surowiec suszy si√™ w temp. 20–40 ¬įC.
Sztuka kulinarna: li¬∂cie fio¬≥ka mo¬Ņna dodawa√¶ do wiosennych zup. Kwiaty dawniej kandyzowano, produkowano z nich syrop na kaszel oraz u¬Ņywano ich do aromatyzowania octu.
Uprawiany jako ro¶lina ozdobna ze wzglêdu na swój bardzo przyjemny zapach oraz piêkne kwiaty.

Zmiennosś:

Tworzy miesza√Īce z fio¬≥kiem bia¬≥ym, f. b¬≥awatkowym, f. kosmatym, f. pag√≥rkowym

ZasiÍg wystÍpowania:

Wyst√™puje w stanie dzikim w Europie, w zachodniej Azji (Cypr, Turcja) i p√≥¬≥nocnej Afryce (Makaronezja, Wyspy Kanaryjskie). W Polsce ¬∂rednio pospolity na ni¬Ņu i w ni¬Ņszych po¬≥o¬Ņeniach g√≥rskich w zaro¬∂lach i lasach.¬†

Ciekawostki:

  • Olejek eteryczny z fo¬≥ka wonnego jest u¬Ņywany w kosmetyce, mi√™dzy innymi w perfumach, gdzie oznacza nut√™ serca.
  • W staro¬Ņytnej Grecji uwa¬Ņano fio¬≥ek za ¬∂wi√™ty kwiat, w cudowny sposób pojawiaj¬Īcy si√™ w ¬∂wi√™cie wiosny. Fio¬≥ek symbolizowa¬≥ mi¬≥o¬∂√¶, ale przede wszystkim pokor√™, wdowie√Īstwo i ascez√™, dlatego w literaturze religijnej Matka Boska bywa¬≥a okre¬∂lana jako fio¬≥ek pokory.
  • Jest symbolem Aten, od kiedy Arystofanes nazwa¬≥ je miastem fio¬≥kami zwie√Īczonym (W¬≥. Kopali√Īski domniemuje, ¬Ņe jest to gra s¬≥ów od greckiego íon, oznaczaj¬Īcego fio¬≥ek oraz Íōn, czyli imienia legendarnego króla Aten i protoplasty Jonów).
  • Kapralem Fio¬≥kiem nazywano Napoleona I, który na Elbie mia¬≥ obiecywa√¶ przyjacio¬≥om i zwolennikom, ¬Ņe powróci do Francji, kiedy zakwitn¬Ī fio¬≥ki.

Przypisy:

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

WyglĪd blaszki li∂cia : Ca¬≥obrzegi

WyglĪd blaszki li∂cia : Karbowany

Kszta≥t blaszki li∂cia : Lancetowate

Kszta≥t blaszki li∂cia : Jajowate

Kszta≥t blaszki li∂cia : Nerkowate

Kszta≥t blaszki li∂cia : Sercowaty

Ogonek li∂cia : Na ogonku

Kolor : Bia³y

Kolor : Fioletowy

Okres kwitnienia

Kwiecie√Ī Marzec Maj

Gatunek leczniczy

Ro∂lina uprawiana

Kenofit

Hemikryptofit

-
RODZINA Violaceae (fio¬≥kowate) -ilo∂ś 9
Viola biflora(Fio³ek dwukwiatowy), Viola arvensis(Fio³ek polny), Viola alba(Fio³ek bia³y), Viola reichenbachiana(Fio³ek le¶ny), Viola canina(Fio³ek psi), Viola riviniana(Fio³ek Rivina), Viola tricolor(Fio³ek trójbarwny), Viola odorata(Fio³ek wonny), Viola elatior(Fio³ek wynios³y),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.
Viola odorata (with translation text)
ZdjÍcia


W≥a∂ciwo∂ci ro∂liny


Choroby skóryFio³ek wonny
Driakiew ¬Ņ√≥¬≥tawa
Brzoza brodawkowata
Dzi³anie napotneFio³ek trójbarwny
Fio³ek wonny
Bez czarny
Bez hebd
Brzoza brodawkowata
Brzoza omszona
Dzia¬≥anie uspakajaj¬ĪceBabka ¬∂rednia
Arcydziêgiel litwor, Dziêgiel litwor
Grzybie√Ī bia¬≥y
Gorysz pagórkowaty
Chmiel zwyczajny
Fio³ek wonny
Dzia³anie wykrztu¶neBiedrzeniec mniejszy
Bluszcz pospolity
Fio³ek trójbarwny
Fio³ek trójbarwny
Gorysz pagórkowaty
Gorysz b³otny
Fio³ek wonny
Podbia³ pospolity
Fenku³ w³oski(koper w³oski)
Biedrzeniec wielki
Buk zwyczajny
Dzia³anie wymiotneFio³ek wonny
Lek homeopatycznyKokornak powojnikowy
Gorysz pagórkowaty
Fio³ek wonny
Dyptam jesionolistny
Czerniec gronkowy
Barwinek pospolity
Bez hebd
Bobrek trójlistkowy
Ciemi√™¬Ņyca bia¬≥a
Przeciwgor¬ĪczkoweFio¬≥ek wonny
Bobrek trójlistkowy
PrzeciwkaszlowyBabka lancetowata, babka w¬Īskolistna
Babka zwyczajna, babka wiêksza
Fio³ek wonny
Mak lekarski
PrzeciwreumatycznieBagno zwyczajne
Kokoryczka wielokwiatowa
Fio³ek wonny
Bobrek trójlistkowy
Brzoza brodawkowata
Buk zwyczajny
Brzoza omszona
U³atwia zasypianieFio³ek wonny
Utrudnione odkrztuszanieFio³ek wonny
Zalecany w bronchitachFio³ek wonny

ZwiĪzki ro∂liny


¬¶luzGrzybie√Ī bia¬≥y
Fio³ek trójbarwny
Gorczyca bia³a
Fio³ek wonny
Podbia³ pospolity
Bez czarny
Alkaloid wiolinêFio³ek wonny
Alkohol benzynowyFio³ek wonny
AntocyjanyFio³ek trójbarwny
Fio³ek wonny
Bez hebd
CukryBiedrzeniec mniejszy
Fio³ek wonny
Fenku³ w³oski(koper w³oski)
Barszcz zwyczajny
Bez czarny
Estry kwasu salicylowegoFio³ek psi
Fio³ek wonny
FlawonoidyArnika górska, kupalnik górski
Babka lancetowata, babka w¬Īskolistna
Babka zwyczajna, babka wiêksza
Bielu√Ī dzi√™dzierzawa
Bodziszek cuchn¬Īcy
Kokornak powojnikowy
Grzybie√Ī bia¬≥y
Fio³ek trójbarwny
Chmiel zwyczajny
Fio³ek wonny
Podbia³ pospolity
Fenku³ w³oski(koper w³oski)
Farbownik lekarski
Czy¶cica storzyszek
Barwinek pospolity
Bez czarny
Bobrek trójlistkowy
Brzoza brodawkowata
Brzoza omszona
Mak lekarski
GaulterynaFio³ek wonny
GlikozydyFio³ek wonny
Ciemiernik zielony
Bez czarny
HeksanolFio³ek wonny
IzoborneolFio³ek wonny
MonotropitozydFio³ek wonny
NonadienFio³ek wonny
OlejekGorysz b³otny
Fio³ek wonny
Dziewiêæsi³ bez³odygowy
Podbia³ pospolity
Fenku³ w³oski(koper w³oski)
Bez czarny
Bez hebd
Dziewiêæsi³ pop³ocholistny
Biedrzeniec wielki
Brzoza brodawkowata
Brzoza omszona
ParmonFio³ek wonny
Pochodne delfinidynyFio³ek wonny
Pochodne jononuFio³ek wonny
Pochodne kwarcetynyArnika górska, kupalnik górski
Bodziszek cuchn¬Īcy
Grzybie√Ī bia¬≥y
Chmiel zwyczajny
Fio³ek wonny
Fenku³ w³oski(koper w³oski)
Bobrek trójlistkowy
Brzoza brodawkowata
Brzoza omszona
Pochodne kwasu salicylowegoFio³ek wonny
Saponin triterpenowyBluszcz pospolity
Fio³ek trójbarwny
Fio³ek wonny
SaponinyFio³ek wonny
Ciemiernik zielony
Bez hebd
Biedrzeniec wielki
Bobrek trójlistkowy
Brzoza brodawkowata
Brzoza omszona
SeskwiterpenyArcydziêgiel litwor, Dziêgiel litwor
Chmiel zwyczajny
Fio³ek wonny
Brzoza brodawkowata
UndekanonFio³ek wonny
WaniliaFio³ek wonny
WiolatozydFio³ek wonny

RODZINA Violaceae (fio¬≥kowate) -ilo∂ś 9
Viola biflora(Fio³ek dwukwiatowy),
Viola arvensis(Fio³ek polny),
Viola alba(Fio³ek bia³y),
Viola reichenbachiana(Fio³ek le¶ny),
Viola canina(Fio³ek psi),
Viola riviniana(Fio³ek Rivina),
Viola tricolor(Fio³ek trójbarwny),
Viola odorata(Fio³ek wonny),
Viola elatior(Fio³ek wynios³y),