Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:3
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Fio³ek trójbarwny (Ang: Heartsease, (Du: Wildes Stiefmütterchen, ac: Viola tricolor)
-
Czerwiec Lipiec Sierpieñ Wrzesieñ
-
Avatar
Autor : Pacyfka99
2013-03-30
Autor : Pacyfka99 2013-03-30

Domena eukarionty
Królestwo ro¶liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad ró¿owych
Rz±d malpigiowce
Rodzina fio³kowate
Rodzaj fio³ek
Gatunek fio³ek trójbarwny

Nazewnictwo

Fio³ek trójbarwny (Viola tricolor L.) – gatunek ro¶liny nale¿±cy do rodziny fio³kowatych (Violaceae Batsch.). Nazwy ludowe: bratek polny, macoszka, sierotki, kwiatek ¦wiêtej Trójcy. Wystêpuje w stanie dzikim w Europie i Azji (Zachodnia Syberia, Turcja, Iran). W Polsce pospolity.

Morfologia:

£odyga
Pojedyncza lub ga³êzista, le¿±ca, podnosz±ca siê lub wzniesiona, czterokanciasta, delikatnie ow³osiona. Wysoko¶æ: 10-30 cm.
Li¶cie
Dolne sercowate, górne lancetowate lub eliptyczne. Wszystkie maj± karbowane brzegi.
Kwiaty
Pojedyncze, obup³ciowe, wyrastaj± w k±tach li¶ci na d³ugich szypu³kach. Korona znacznie d³u¿sza od kielicha, p³atki górne fioletowe, boczne i dolne ¿ó³te. Ostroga zielonawo-fioletowa. Kielich z³o¿ony z 5 lancetowatych dzia³ek z przed³u¿eniami poni¿ej nasady. Gatunek bardzo zmienny w ubarwieniu kwiatów, rozró¿nia siê szereg odmian botanicznych).
Owoce
Trójklapowa torebka z drobnymi, brunatno¿ó³tymi nasionami zawieraj±cymi elajosom.
Gatunki podobne
Pozosta³e dwa krajowe, wystêpuj±ce na ni¿u gatunki fio³ków o bocznych p³atkach czê¶ciowo nachodz±cych na p³atki górne oraz ¿ó³tych elementach korony - fio³ek polny oraz fio³ek Kitaibela

Biologia i ekologia:

Ro¶lina jednoroczna lub dwuletnia, owadopylna, kwitnie od czerwca do wrze¶nia. Nasiona rozsiewane s± przez mrówki (myrmekochoria). Siedlisko: pola, przydro¿a, ³±ki, wzgórza, ogrody (chwast). Preferuje stanowiska suche o glebach piaszczystych, czêsto ubogich. Gatunek kwasolubny, ro¶lina wska¼nikowa gleb kwa¶nych

Zastosowanie:

Ro¶lina lecznicza:
Surowiec zielarski : ca³a ro¶lina (Herba Violae tricoloris). Zawiera wiolutozyd, saponiny triterpenowe, ¶luz, alkaloid wiolinê (w korzeniach), fenolokwasy (kawowy, protokatechowy, gentozynowy, waniliowy i in.), rutynê
Dzia³anie : reguluje przemianê materii, dzia³a moczopêdnie, zmniejsza ³amliwo¶æ naczyñ krwiono¶nych. Stosuje siê go w zapaleniach pêcherza moczowego, kamicy moczowej, uszkodzeniu nerek przez substancje toksyczne (równie¿ przez uboczne dzia³anie antybiotyków), w chorobie go¶æcowej, tr±dziku m³odzieñczym, wykwitach skórnych, tak zwanych wysypkach uczuleniowych, nadci¶nieniu têtniczym i chorobach siatkówki oka.
Zbiór i suszenie : Ziele ¶cina siê latem, suszy roz³o¿one jedn± warstwa w miejscu ciep³ym, ale nie na s³oñcu
Ro¶lina ozdobna, uprawiana zwykle jako dwuletnia. Oprócz typowej formy w uprawie istniej± kultywary, m.in. `Bowles Black` posiadaj±cy jedne z najciemniejszych (niemal czarne) kwiaty w¶ród wszystkich ro¶lin.

Zmiennos:

Wystêpuje w kilku podgatunkach:
V. tricolor subsp. curtisii (E. Forster) Syme. = V. tricolor var. maritima Schweigg. £odyga do¶æ gruba, o wysoko¶ci 3-15 cm i rozga³êziaj±ca siê zaraz nad ziemi±. Miêsiste li¶cie o w±skich ³atkach. Przewa¿nie fioletowa korona kwiatów o d³ugo¶ci 10-15 mm. Ro¶nie na piaskach, wystêpuje g³ównie nad morzem. W klasyfikacji zbiorowisk ro¶linnych gatunek charakterystyczny dla All. Koelerion albescentis, Ass. Helichryso-Jasionetum
V. tricolor subsp. tricolor. Cienka i wzniesiona ³odyga o wysoko¶ci 15-25 (40) cm, rozga³êziaj±ca siê wy¿ej nad ziemi±. Korona kwiatów ró¿nobarwna o d³ugo¶ci 15-25 mm. Ro¶nie na murawach, przydro¿ach i obrze¿ach lasów.
V. tricolor subsp. subalpina. Gatunek charakterystyczny dla All. Polygono-Trisecion
Ze skrzy¿owania V. tricolor, V. lutea (fio³ek ¿ó³ty) i V. altaica otrzymano popularne, dwuletnie bratki – fio³ek ogrodowy (Viola ×vittrockiana Gams. ex Kappert).

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Stopie zoenia licia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Wygld blaszki licia : Karbowany

Ksztat blaszki licia : Lancetowate

Ksztat blaszki licia : Okr±g³e

Ksztat blaszki licia : Eliptyczne

Ksztat blaszki licia : Sercowaty

odyga przekrj : Czterokanciasta

Ogonek licia : Na ogonku

Kolor : Bia³y

Kolor : ¯ó³ty

Kolor : Niebieski

Kolor : Fioletowy

Kolor : Wielokolorowy

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec Sierpieñ Wrzesieñ
-
RODZINA Violaceae (fio³kowate) -ilo 9
Viola biflora(Fio³ek dwukwiatowy), Viola arvensis(Fio³ek polny), Viola alba(Fio³ek bia³y), Viola reichenbachiana(Fio³ek le¶ny), Viola canina(Fio³ek psi), Viola riviniana(Fio³ek Rivina), Viola tricolor(Fio³ek trójbarwny), Viola odorata(Fio³ek wonny), Viola elatior(Fio³ek wynios³y),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.
Plante médicinale : Pensée sauvage (Viola tricolor)
Zdjcia


Waciwoci roliny


Choroby górnych dróg oddechowychFio³ek trójbarwny
Czosnek nied¼wiedzi
Buk zwyczajny
DermatozaFio³ek trójbarwny
Dzi³anie napotneFio³ek trójbarwny
Fio³ek wonny
Bez czarny
Bez hebd
Brzoza brodawkowata
Brzoza omszona
Dzia³anie moczopêdneBodziszek cuchn±cy
Kokoryczka wielokwiatowa
Fio³ek trójbarwny
Gorysz pagórkowaty
Gorysz b³otny
Bez hebd
Brzoza brodawkowata
Brzoza omszona
Dzia³anie wykrztu¶neBiedrzeniec mniejszy
Bluszcz pospolity
Fio³ek trójbarwny
Fio³ek trójbarwny
Gorysz pagórkowaty
Gorysz b³otny
Fio³ek wonny
Podbia³ pospolity
Fenku³ w³oski(koper w³oski)
Biedrzeniec wielki
Buk zwyczajny
Dzia³anie wykrztu¶neBiedrzeniec mniejszy
Bluszcz pospolity
Fio³ek trójbarwny
Fio³ek trójbarwny
Gorysz pagórkowaty
Gorysz b³otny
Fio³ek wonny
Podbia³ pospolity
Fenku³ w³oski(koper w³oski)
Biedrzeniec wielki
Buk zwyczajny
EgzemaFio³ek trójbarwny
Barwinek pospolity
Odtruwaj±ceFio³ek trójbarwny
P³ukanie gard³aFio³ek trójbarwny
Bez czarny
Tr±dzikFio³ek trójbarwny
Brzoza brodawkowata
Brzoza omszona
Usuwanie produktów przemiany materiiFio³ek trójbarwny
Zapalenie dróg moczowychFio³ek trójbarwny

Zwizki roliny


¦luzGrzybieñ bia³y
Fio³ek trójbarwny
Gorczyca bia³a
Fio³ek wonny
Podbia³ pospolity
Bez czarny
3-glukozyd delfinidynyFio³ek trójbarwny
AntocyjanyFio³ek trójbarwny
Fio³ek wonny
Bez hebd
B-karotenFio³ek trójbarwny
FenolokwasyBabka lancetowata, babka w±skolistna
Babka zwyczajna, babka wiêksza
Fio³ek trójbarwny
Podbia³ pospolity
Bobrek trójlistkowy
Mak lekarski
FlawonoidyArnika górska, kupalnik górski
Babka lancetowata, babka w±skolistna
Babka zwyczajna, babka wiêksza
Bieluñ dziêdzierzawa
Bodziszek cuchn±cy
Kokornak powojnikowy
Grzybieñ bia³y
Fio³ek trójbarwny
Chmiel zwyczajny
Fio³ek wonny
Podbia³ pospolity
Fenku³ w³oski(koper w³oski)
Farbownik lekarski
Czy¶cica storzyszek
Barwinek pospolity
Bez czarny
Bobrek trójlistkowy
Brzoza brodawkowata
Brzoza omszona
Mak lekarski
GarbnikiBabka lancetowata, babka w±skolistna
Babka zwyczajna, babka wiêksza
Bagno zwyczajne
Biedrzeniec mniejszy
Bieluñ dziêdzierzawa
Bodziszek cuchn±cy
Fio³ek trójbarwny
Gorysz pagórkowaty
Chmiel zwyczajny
Dziewiêæsi³ bez³odygowy
Podbia³ pospolity
Bez czarny
Bez hebd
Dziewiêæsi³ pop³ocholistny
Bobrek trójlistkowy
Brzoza brodawkowata
Brzoza omszona
Ciemiê¿yca bia³a
Glikozyd salicylanu metyluFio³ek trójbarwny
Glikozyd skoparynêFio³ek trójbarwny
KarotenoidyArnika górska, kupalnik górski
Fio³ek trójbarwny
LuteolinêFio³ek trójbarwny
Czy¶cica storzyszek
Brzoza brodawkowata
Brzoza omszona
Olejek eterycznyBagno zwyczajne
Biedrzeniec mniejszy
Bluszcz pospolity
Bodziszek cuchn±cy
Kokornak powojnikowy
Fio³ek trójbarwny
Gorysz pagórkowaty
Chmiel zwyczajny
Gorczyca bia³a
Barszcz zwyczajny
RutozydFio³ek trójbarwny
Bez czarny
SaponaretynaFio³ek trójbarwny
SaponarynaFio³ek trójbarwny
Saponin triterpenowyBluszcz pospolity
Fio³ek trójbarwny
Fio³ek wonny
SpireozydFio³ek trójbarwny
WialutozydFio³ek trójbarwny
WiolaksatynaFio³ek trójbarwny

RODZINA Violaceae (fio³kowate) -ilo 9
Viola biflora(Fio³ek dwukwiatowy),
Viola arvensis(Fio³ek polny),
Viola alba(Fio³ek bia³y),
Viola reichenbachiana(Fio³ek le¶ny),
Viola canina(Fio³ek psi),
Viola riviniana(Fio³ek Rivina),
Viola tricolor(Fio³ek trójbarwny),
Viola odorata(Fio³ek wonny),
Viola elatior(Fio³ek wynios³y),