Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:3
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Fio³ek le¶ny(( ac: Viola reichenbachiana)
-
Kwiecieñ Maj Czerwiec
-

Czy wiesz e?.

  • Nasiona fio³ka lesnego  zawieraj± elajosom, dlatego s± chêtnie roznoszone przez mrówki.
Avatar


Autor : Pacyfka99
2013-04-17
Autor : Pacyfka99 2013-04-17

Domena eukarionty
Królestwo ro¶liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad ró¿owych
Rz±d malpigiowce
Rodzina fio³kowate
Rodzaj fio³ek
Gatunek fio³ek le¶ny

Nazewnictwo

Fio³ek le¶ny (Viola reichenbachiana) – gatunek ro¶liny nale¿±cy do rodziny fio³kowatych. Wystêpuje w Azji (Turcja, Indie, Pakistan), Afryce Pó³nocnej (Algieria, Maroko) i w ca³ej niemal Europie. Pospolity w po³udniowej i ¶rodkowej Europie, w Polsce wystêpuje pospolicie na ca³ym ni¿u i w ni¿szych po³o¿eniach górskich. Status gatunku we florze Polski: gatunek rodzimy.

Morfologia:

Pokrój
Ro¶lina wieloletnia, 5-20 cm wysoko¶ci. Ca³a ro¶lina jest naga lub s³abo tylko ow³osiona.
£odyga
Podnosz±ca siê, rzadziej le¿±ca. K³±cze pod li¶ciow± ró¿yczk± bez ³usek.
Li¶cie
Li¶cie odziomkowe sercowate i d³ugoogonkowe, li¶cie ³odygowe sercowato-jajowate, na krótszych ogonkach. Wszystkie li¶cie na wierzchniej stronie rzadko ow³osione, karbowane. Przylistki w±skie, grzebieniasto frêdzlowane.
Kwiaty
Osadzone na d³ugich szypu³kach, czerwonawo-fioletowe do 3 cm d³ugo¶ci, z ciemnofioletow±, d³ug± ostrog±, przewa¿nie zagiêt± ku górze. Okwiat sk³ada siê z 5 p³atków, przy czym dwa z nich skierowane s± do góry, a trzy w dó³, dolny ¶rodkowy posiada ciemniejsz± plamkê i z ty³u ostrogê. Wewn±trz kwiatu jeden s³upek z g³ówkowatym znamieniem i 5 prêcików.
Owoce
Torebka pêkaj±ca trzema klapami. Wysychaj±ce po dojrzeniu nasion klapy torebki wyginaj± siê wyrzucaj±c nasiona na odleg³o¶æ kilku metrów.

Biologia i ekologia:

Bylina, hemikryptofit. Kwitnie od kwietnia do czerwca. Bezwonne kwiaty zapylaj± pszczo³y, zwabione barwnymi kwiatami i nektarem zbieraj±cym siê w ostrodze. Posiadaj±ce elajosom nasiona roznoszone s± najczê¶ciej przez mrówki. Siedlisko: lasy li¶ciaste, mieszane i iglaste, na glebach próchniczych i lu¼nych, chêtnie na pod³o¿u wapiennym. W górach wystêpuje tylko do regla dolnego. W klasyfikacji zbiorowisk ro¶linnych gatunek charakterystyczny dla O. Fagetalia

Zastosowanie:

Jest uprawiany jako ro¶lina ozdobna.

Zmiennos:

Tworzy mieszañce z fio³kiem drobnym, fio³kiem mokrad³owym, fio³kiem przedziwnym, fio³kiem psim, fio³kiem Rivina, fio³kiem wynios³ym, fio³kiem skalnym

Zasig wystpowania:

Wystêpuje w Azji (Turcja, Indie, Pakistan), Afryce Pó³nocnej (Algieria, Maroko) i w ca³ej niemal Europie. Pospolity w po³udniowej i ¶rodkowej Europie, w Polsce wystêpuje pospolicie na ca³ym ni¿u i w ni¿szych po³o¿eniach górskich.

Ciekawostki:

  • Nasiona fio³ka lesnego  zawieraj± elajosom, dlatego s± chêtnie roznoszone przez mrówki.

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Wygld blaszki licia : Karbowany

Ksztat blaszki licia : Jajowate

Ksztat blaszki licia : Nerkowate

Ksztat blaszki licia : Sercowaty

Ogonek licia : Na ogonku

Kolor : Fioletowy

Okres kwitnienia

Kwiecieñ Maj Czerwiec

Hemikryptofit

-
RODZINA Violaceae (fio³kowate) -ilo 9
Viola biflora(Fio³ek dwukwiatowy), Viola arvensis(Fio³ek polny), Viola alba(Fio³ek bia³y), Viola reichenbachiana(Fio³ek le¶ny), Viola canina(Fio³ek psi), Viola riviniana(Fio³ek Rivina), Viola tricolor(Fio³ek trójbarwny), Viola odorata(Fio³ek wonny), Viola elatior(Fio³ek wynios³y),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.
Fiołek leśny
ZdjciaRODZINA Violaceae (fio³kowate) -ilo 9
Viola biflora(Fio³ek dwukwiatowy),
Viola arvensis(Fio³ek polny),
Viola alba(Fio³ek bia³y),
Viola reichenbachiana(Fio³ek le¶ny),
Viola canina(Fio³ek psi),
Viola riviniana(Fio³ek Rivina),
Viola tricolor(Fio³ek trójbarwny),
Viola odorata(Fio³ek wonny),
Viola elatior(Fio³ek wynios³y),