Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:5
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Fio³ek bia³y( (Du: Parma-Veilchen, ac: Viola alba)
-
Maj Kwiecieñ Czerwiec
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2013-04-28
Autor : Pacyfka99 2013-04-28

Domena eukarionty
Królestwo ro¶liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad ró¿owych
Rz±d malpigiowce
Rodzina fio³kowate
Rodzaj fio³ek
Gatunek fio³ek bia³y

Nazewnictwo

Fio³ek bia³y (Viola alba Besser) – gatunek ro¶lin z rodziny fio³kowatych (Violaceae).

Morfologia:

Li¶cie
Truj±k±tniejajowate, sercowate, przylistek równow±sko lancetowaty 1-2mm szeroko¶ci z d³ugimi frendzlami.
Kwiatek 
Kolor bia³y lub w górnnej czêsci fioletowy.
Roz³ogi w pierwszym roku nie korzeni±ce siê, podnosz±ce siê i zakwitaj±ce.

Biologia i ekologia:

Nadaje siê idealnie do obsadzeñ pod drzewami
czy wysokimi krzewami. Preferuje miejsca wilgotne
i zacienione.
2n=20

Zmiennos:

Wyró¿nia siê podgatunki:
Viola alba Besser subsp. alba – na pó³nocny zachód od Alp, od po³udniowej Francji do Polski
Viola alba Besser subsp. dehnhardtii (Ten.) W.Becker – region ¶ródziemnomorski
Viola alba Besser subsp. scotophylla (Jord.) Nyman – po³udniowo-wschodnia Europa, do W³och, Austrii i Szwajcarii
Viola alba Besser subsp. thessala (Boiss. & Heldr.) Hayek – Grecja

Zagroenia i ochrona:

Ro¶lina umieszczona na Czerwonej li¶cie ro¶lin i grzybów Polski (2006) w grupie gatunków wymar³ych (kategoria zagro¿enia: Ex)

Zasig wystpowania:

Wystêpuje na trzech kontynentach:
Afryka: Algieria, Maroko, Tunezja
Azja: Cypr, Iran, Irak, Syria, Turcja, Azerbejd¿an, Gruzja, Rosja (Kaukaz Pó³nocny, Dagestan), Turkmenistan
Europa: Albania, Austria, Bu³garia, Czechy, Francja, Grecja, Hiszpania, Mo³dawia, Polska, Rumunia, S³owacja, Szwajcaria, Szwecja, Ukraina, Wêgry, W³ochy, dawna Jugos³awia

Waciwoci

Ksztat blaszki licia : Sercowaty

Kolor : Bia³y

Okres kwitnienia

Maj Kwiecieñ Czerwiec

Gatunek zagroony

Efemerofit

Hemikryptofit

-
RODZINA Violaceae (fio³kowate) -ilo 9
Viola biflora(Fio³ek dwukwiatowy), Viola arvensis(Fio³ek polny), Viola alba(Fio³ek bia³y), Viola reichenbachiana(Fio³ek le¶ny), Viola canina(Fio³ek psi), Viola riviniana(Fio³ek Rivina), Viola tricolor(Fio³ek trójbarwny), Viola odorata(Fio³ek wonny), Viola elatior(Fio³ek wynios³y),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjciaRODZINA Violaceae (fio³kowate) -ilo 9
Viola biflora(Fio³ek dwukwiatowy),
Viola arvensis(Fio³ek polny),
Viola alba(Fio³ek bia³y),
Viola reichenbachiana(Fio³ek le¶ny),
Viola canina(Fio³ek psi),
Viola riviniana(Fio³ek Rivina),
Viola tricolor(Fio³ek trójbarwny),
Viola odorata(Fio³ek wonny),
Viola elatior(Fio³ek wynios³y),