Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:1
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Fenku³ w³oski(koper w³oski) (Ang: Florence fennel, (Du: Fenchel, ac: Foeniculum vulgare)
-
Lipiec Sierpieñ
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2013-04-28
Autor : Pacyfka99 2013-04-28

Domena eukarionty
Królestwo ro¶liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad Euphyllophyta
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad astrowych
Rz±d selerowce
Rodzina selerowate
Rodzaj fenku³
Gatunek fenku³ w³oski

Nazewnictwo

Fenku³ w³oski, koper w³oski, koper s³odki.(Foeniculum vulgare Mill.) – gatunek ro¶liny dwuletniej, czasem byliny, zaliczany do rodziny selerowatych (Apiaceae) dawniej nazywanej baldaszkowate(Umbelliferae). Przez czê¶æ botaników uwa¿any za jedynego przedstawiciela rodzaju fenku³ (Foeniculum Mill.).

Morfologia:

Pokrój
Ro¶lina zielna osi±gaj±ca wysoko¶æ 90–200 cm.
£odyga
Prosta, naga, drobno ¿ebrowana, o silnym nalocie woskowym, rozga³êziona i ulistniona skrêtolegle.
Li¶cie
Trzykrotnie pierzaste, o odcinkach nitkowatych, ogonkowe o pochwiastej nasadzie.
Kwiaty
Drobne, ¿ó³te, zebrane w baldachy z³o¿one na szczytach pêdów. Kwiaty 5-krotne, 1 s³upek, 5 prêcików.
Owoc
Roz³upnia rozpadaj±ca siê na dwie pod³u¿nie jajowate, nagie roz³upki na wspólnej szypu³ce. Dojrzewa nierównomiernie.
Korzeñ
Gruby, palowy, wrzecionowaty, barwy ¿ó³tawobia³ej.

Zastosowanie:

Ro¶lina uprawna. Uprawiana od wieków w ró¿nych miejscach na ¶wiecie.
Ro¶lina lecznicza
Surowiec zielarski: owoce. Zawieraj± 6% olejków, flawonoidy, zwi±zki bia³kowe, olej t³usty.
Dzia³anie: wiatropêdnie, mlekopêdnie, przeciwkaszlowo, przeciwskurczowo, pobudza wydzielanie ¿ó³ci i soku ¿o³±dkowego.
Ro¶lina kosmetyczna. Napar mo¿e byæ stosowany do przemywania t³ustej skóry. Olejek fenku³owy stosowany jest w mieszankach zapachowych dodawanych do past do zêbów, p³ynów do p³ukania ust, myde³ i innych kosmetyków.
Sztuka kulinarna: u¿ywany jako aromatyczna przyprawa do mieszanek zio³owych, dodatek do zup. Ma silny any¿kowy zapach.
Ro¶lina ozdobna. Bywa uprawiany jako kwiatowe obramowanie rabaty. Istnieje ozdobna odmiana 'Purpurascens' o drobno dzielonych li¶ciach, br±zowych za m³odu

Zmiennos:

Foeniculum vulgare Mill. subsp. piperitum (Ucria) Cout. – koper w³oski pieprzowy, we W³oszech uprawiany jako warzywo.
Foeniculum vulgare Mill. subsp. vulgare var. vulgare – koper w³oski zwyczajny, ma drobne owoce o ostrym smaku. Jest uprawiany jako ro¶lina lecznicza.
Foeniculum vulgare Mill. subsp. vulgare var. dulce (Mill.) Batt. – ja¶niejsze, s³odkawy smak
Foeniculum vulgare Mill. subsp. vulgare var. azoricum (Mill.) Thell. – charakterystyczny smak i zapach, niejadalne

Zasig wystpowania:

Wystêpuje dziko w strefie ¶ródziemnomorskiej oraz w Pakistanie, Iranie, Afganistanie. Rozprzestrzeni³ siê tak¿e jako gatunek zawleczony poza obszarami swojego rodzimego wystêpowania: w Mikronezji, Australii, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii, Meksyku, USA, na Hawajach, w Makaronezji oraz w ¦rodkowej i Po³udniowej Ameryce. Jest uprawiany w wielu rejonach ¶wiata. W Polsce uprawiany jest rzadko i czasami przej¶ciowo dziczej±cy (efemerofit).

Inne:

Uprawa:
Ma du¿e wymagania termiczne, preferuje ciep³e, dobrze nas³onecznione, os³oniête od wiatru miejsca. Strefy mrozoodporno¶ci 5–10[7]. Gleby o du¿ej zawarto¶ci próchnicy, przepuszczalne, o wysokiej zawarto¶ci sk³adników pokarmowych i odczynie zasadowym. Rozmna¿a siê przez nasiona, które wysiewany na rozsadniku w kwietniu–maju. Plon z jednego hektara wynosi 1–2 ton.

Przypisy:

Waciwoci

Typ Kwiatostanu : Baldach z³o¿ony

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Ksztat blaszki licia : Równow±skie

odyga przekrj : ¯ebrowana

Ogonek licia : Na ogonku

Kolor : ¯ó³ty

Okres kwitnienia

Lipiec Sierpieñ

Gatunek leczniczy

Rolina uprawiana

Efemerofit

Terofit

Hemikryptofit

-
RODZINA Apiaceae (baldaszkowate) -ilo 24
Anthriscus sylvestris(Trybula le¶na), Aegopodium podagraria(Podagrycznik pospolity), Torilis japonica(K³obuczka pospolita), Pastinaca sativa(Pasternak zwyczajny), Sanicula europaea(¯ankiel zwyczajny), Angelica archangelica, Archangelica officinalis(Arcydziêgiel litwor, Dziêgiel litwor), Heracleum mantegazzianum(Barszcz Mantegazziego), Pimpinella saxifraga(Biedrzeniec mniejszy), Angelica sylvestris(Dziêgiel le¶ny), Carum carvi(Kminek zwyczajny), Sium latifolium(Marek szerokolistny), Oenanthe aquatica(Kropid³o wodne), Astrantia major(Jarzmianka wiêksza), Hacquetia epipactis(Cieszynianka wiosenna), Daucus carota(Marchew zwyczajna), Heracleum sphondylium(Barszcz zwyczajny), Foeniculum vulgare(Fenku³ w³oski(koper w³oski)), Peucedanum palustre(Gorysz b³otny), Peucedanum cervaria(Gorysz siny), Silaum silaus(Koniop³och ³±kowy), Pimpinella major(Biedrzeniec wielki), Aethusa cynapium(Blekot pospolity), Caucalis platycarpos (W³óczyd³o polne), Cicuta virosa(Szalej jadowity),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.
Fennel, Foeniculum vulgare, San Diego, California
Zdjcia


Waciwoci roliny


AfrodyzjakFenku³ w³oski(koper w³oski)
Choroby nerekBodziszek cuchn±cy
Kokoryczka wielokwiatowa
Fenku³ w³oski(koper w³oski)
Choroby pêcherzaBodziszek cuchn±cy
Chmiel zwyczajny
Fenku³ w³oski(koper w³oski)
Dolegliwo¶i przewodu pokarmowegoFenku³ w³oski(koper w³oski)
Dzia³anie mlekopêdneFenku³ w³oski(koper w³oski)
Dzia³anie rozkurczaj±ceBieluñ dziêdzierzawa
Bluszcz pospolity
Gorysz pagórkowaty
Gorysz b³otny
Podbia³ pospolity
Fenku³ w³oski(koper w³oski)
Barszcz zwyczajny
Biedrzeniec wielki
Mak lekarski
Dzia³anie wiatropêdneFenku³ w³oski(koper w³oski)
Dzia³anie wykrztu¶neBiedrzeniec mniejszy
Bluszcz pospolity
Fio³ek trójbarwny
Fio³ek trójbarwny
Gorysz pagórkowaty
Gorysz b³otny
Fio³ek wonny
Podbia³ pospolity
Fenku³ w³oski(koper w³oski)
Biedrzeniec wielki
Buk zwyczajny
Lek zwiêkszaj±cy laktacjêFenku³ w³oski(koper w³oski)
Nieregularne miesi±czkowanieFenku³ w³oski(koper w³oski)
Trudno gojace siê ranyBabka zwyczajna, babka wiêksza
Fenku³ w³oski(koper w³oski)

Zwizki roliny


Bia³koFenku³ w³oski(koper w³oski)
CukryBiedrzeniec mniejszy
Fio³ek wonny
Fenku³ w³oski(koper w³oski)
Barszcz zwyczajny
Bez czarny
FlawonoidyArnika górska, kupalnik górski
Babka lancetowata, babka w±skolistna
Babka zwyczajna, babka wiêksza
Bieluñ dziêdzierzawa
Bodziszek cuchn±cy
Kokornak powojnikowy
Grzybieñ bia³y
Fio³ek trójbarwny
Chmiel zwyczajny
Fio³ek wonny
Podbia³ pospolity
Fenku³ w³oski(koper w³oski)
Farbownik lekarski
Czy¶cica storzyszek
Barwinek pospolity
Bez czarny
Bobrek trójlistkowy
Brzoza brodawkowata
Brzoza omszona
Mak lekarski
KemoferolChmiel zwyczajny
Fenku³ w³oski(koper w³oski)
Olej t³ustyGorczyca bia³a
Fenku³ w³oski(koper w³oski)
OlejekGorysz b³otny
Fio³ek wonny
Dziewiêæsi³ bez³odygowy
Podbia³ pospolity
Fenku³ w³oski(koper w³oski)
Bez czarny
Bez hebd
Dziewiêæsi³ pop³ocholistny
Biedrzeniec wielki
Brzoza brodawkowata
Brzoza omszona
Pochodne kwarcetynyArnika górska, kupalnik górski
Bodziszek cuchn±cy
Grzybieñ bia³y
Chmiel zwyczajny
Fio³ek wonny
Fenku³ w³oski(koper w³oski)
Bobrek trójlistkowy
Brzoza brodawkowata
Brzoza omszona
StigmasterolFenku³ w³oski(koper w³oski)

RODZINA Apiaceae (baldaszkowate) -ilo 24
Anthriscus sylvestris(Trybula le¶na),
Aegopodium podagraria(Podagrycznik pospolity),
Torilis japonica(K³obuczka pospolita),
Pastinaca sativa(Pasternak zwyczajny),
Sanicula europaea(¯ankiel zwyczajny),
Angelica archangelica, Archangelica officinalis(Arcydziêgiel litwor, Dziêgiel litwor),
Heracleum mantegazzianum(Barszcz Mantegazziego),
Pimpinella saxifraga(Biedrzeniec mniejszy),
Angelica sylvestris(Dziêgiel le¶ny),
Carum carvi(Kminek zwyczajny),
Sium latifolium(Marek szerokolistny),
Oenanthe aquatica(Kropid³o wodne),
Astrantia major(Jarzmianka wiêksza),
Hacquetia epipactis(Cieszynianka wiosenna),
Daucus carota(Marchew zwyczajna),
Heracleum sphondylium(Barszcz zwyczajny),
Foeniculum vulgare(Fenku³ w³oski(koper w³oski)),
Peucedanum palustre(Gorysz b³otny),
Peucedanum cervaria(Gorysz siny),
Silaum silaus(Koniop³och ³±kowy),
Pimpinella major(Biedrzeniec wielki),
Aethusa cynapium(Blekot pospolity),
Caucalis platycarpos (W³óczyd³o polne),
Cicuta virosa(Szalej jadowity),