Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:2
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Facelia b³êkitna (Ang: Lacy phacelia, (Du: Rainfarn-Phazelie, ac: Phacelia tanacetifolia)
-
Czerwiec Lipiec Sierpieñ Wrzesieñ Pa¼dziernik
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2013-04-28
Autor : Pacyfka99 2013-04-28

Domena eukarionty
Królestwo ro¶liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad astrowych
Rodzina ogórecznikowate
Rodzaj facelia
Gatunek facelia b³êkitna

Nazewnictwo

Facelia b³êkitna (Phacelia tanacetifolia Benth.) – gatunek ro¶liny z rodziny ogórecznikowatych (Boraginaceae). Zwyczajowo nazywana jest te¿ wi±zank± wrotyczow±. Pochodzi z Kalifornii (jest efemerofitem), u nas jest do¶æ czêsto uprawiana.

Morfologia:

Pokrój
Jest to ro¶lina jednoroczna. Ca³a szorstko ow³osiona.
£odyga
Rozga³êziona, dorastaj±ca do 80 cm wysoko¶ci.
Li¶cie
Pojedynczo lub podwójnie parzystosieczne, o karbowanych odcinkach.
Kwiaty
5-krotne, zebrane w skrêtki. Korona lejkowata, barwy fioletowoniebieskiej. Kwiaty rozkwitaj± od rana do wieczora.
Owoce
Pêkaj±ca torebka. Nasiona s± ¿ó³tobr±zowe, o powierzchni poprzecznie pofa³dowanej

Zastosowanie:

  • Ro¶lina uprawna: Jest ro¶lin± uprawian± na paszê, niekiedy na nawóz zielony. Plon zielonki 15-20 t/ha. Terminy siewu i zbioru: na plon wtórny – termin siewu maj czerwiec, termin zbioru po 40 dniach od wysiania, na miêdzypolon ¶cierniskowy – termin siewu 1-15 lipca, termin zbioru po 40 dniach od wysiania.
  • Ro¶lina ozdobna. Ze wzglêdu na swoje ³adne kwiaty oraz fakt, ¿e jest bardzo dobr± ro¶lin± miododajn± jest czasami uprawiana jako ro¶lina ozdobna.
  • Ro¶lina miododajna. Nale¿y do najlepszych ro¶lin miododajnych. Pszczo³y odwiedzaj± faceliê b³êkitn± przez ca³y dzieñ. Na 1 m2 uprawy mo¿e pracowaæ 30 pszczó³ (wydajno¶æ na dobrych glebach dochodzi do 300-400 kg miodu/ha)

Przypisy:

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona zros³op³atkowa

Typ Kwiatostanu : Skrêtek

Stopie zoenia licia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Wielko wcicia blaszki : Sieczna

Ogonek licia : Na ogonku

Kolor : Niebieski

Kolor : Fioletowy

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec Sierpieñ Wrzesieñ Pa¼dziernik

Rolina jednoroczna

Rolina uprawiana

Efemerofit

Terofit

-
RODZINA Boraginaceae (szorstkolistne) -ilo 12
Myosotis arvensis(Niezapominajka polna), Pulmonaria obscura(Miodunka æma), Myosotis stricta(Niezapominajka piaskowa), Myosotis sylvatica(Niezapominajka le¶na), Symphytum officinale(¯ywokost lekarski), Echium vulgare(¯mijowiec zwyczajny), Myosotis palustris(Niezapominajka b³otna), Phacelia tanacetifolia(Facelia b³êkitna), Anchusa officinalis(Farbownik lekarski), Asperugo procumbens(Lepczyca rozes³ana), Symphytum cordatum(¯ywokost sercowaty), Echium russicum(¯mijowiec czerwony),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.
Pszczoły- Facelia błękitna (Bees- Lacy phacelia)
ZdjciaRODZINA Boraginaceae (szorstkolistne) -ilo 12
Myosotis arvensis(Niezapominajka polna),
Pulmonaria obscura(Miodunka æma),
Myosotis stricta(Niezapominajka piaskowa),
Myosotis sylvatica(Niezapominajka le¶na),
Symphytum officinale(¯ywokost lekarski),
Echium vulgare(¯mijowiec zwyczajny),
Myosotis palustris(Niezapominajka b³otna),
Phacelia tanacetifolia(Facelia b³êkitna),
Anchusa officinalis(Farbownik lekarski),
Asperugo procumbens(Lepczyca rozes³ana),
Symphytum cordatum(¯ywokost sercowaty),
Echium russicum(¯mijowiec czerwony),