Ustawienia|

Wyświetlaj zdjęcia:

Wywietlaj zdjęcia w zakładce systematyka:

Wyświetlaj systematyka:

Wyświetlaj statystyki:

Wyświetlaj filmiki Youtube:


Wyświetlaj właściwości rośliny:

-budowa kwiatka:
-płatki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopień zlożenia liścia:
-typ ulistnienia:
-wygląd blaszki liścia:
-kształt blaszki liścia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielkość wcięcia blaszki:
-łodyga przekrój:
-ogonek liścia:
-pręciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wyświetlaj Opis rośliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienność:
-zagrożenia i ochrona:
-zasięg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osób online:1
Wyświetlaj: zdjęcia: |systematykę: |filmiki youtube: |właściwości roślin: |Opis roślin:
Dzwonecznik wonny( (Du: Becherglocke, Łac: Adenophora liliifolia)
-
Czerwiec Lipiec SierpieĂą
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2013-04-28
Autor : Pacyfka99 2013-04-28

Domena eukarionty
Królestwo roÂśliny
Klad roÂśliny naczyniowe
Klad Euphyllophyta
Klad roÂśliny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad astrowe
RzÂąd astrowce
Rodzina dzwonkowate
Rodzaj dzwonecznik
Gatunek dzwonecznik wonny

Nazewnictwo

Dzwonecznik wonny (Adenophora liliifolia (L.) Besser) – gatunek roÂśliny wieloletniej z rodziny dzwonkowatych. 

Morfologia:

ÂŁodyga
Wzniesiona, prosta, kanciasta, o wysokoÂści 50–100 (150) cm.
LiÂście
Odziomkowe na d³ugich ogonkach i doœÌ wczeœnie obumieraj¹ce, dolne ³odygowe krótkoogonkowe, pod³u¿nie jajowate, o pi³kowanych brzegach, górne lancetowate i prawie ca³obrzegie. Na spodniej stronie (szczególnie na nerwach) ow³osione krótkimi w³oskami.
Kwiaty
Zebrane w du¿¹, szeroko rozpostartÂą wiechĂŞ. Kwiaty pachnÂące, jasnoniebieskie, o dÂługoÂści 12–20 mm. Dwukrotnie krĂłtszy od korony kielich zÂłoÂżony jest z 5 lancetowatych i gruczoÂłkowato zÂąbkowanych (czasami caÂłobrzegich) dziaÂłek. Szerokodzwonkowata korona o Âłatkach krĂłtszych od rurki. WewnÂątrz korony dwukrotnie od niej dÂłuÂższy sÂłupek z 3 znamionami, o szyjce gĂłrÂą zgrubiaÂłej i brodawkowato owÂłosionej. U nasady sÂłupka pierÂścieĂą miodnikĂłw. 5 prĂŞcikĂłw o spÂłaszczonych i orzĂŞsionych nitkach.
Owoc
Odwrotnie gruszkowata, kanciasta torebka, wysypujÂąca drobne i wÂąsko oskrzydlone nasiona nasiona trzema otworkami u nasady.
KorzeĂą
ZgrubiaÂły.

Biologia i ekologia:

Bylina, hemikryptofit. Kwitnie od czerwca do sierpnia. Siedlisko: Âświetliste lasy, zaroÂśla i ich obrzeÂża. Preferuje gleby lessowe lub piaszczysto-gliniaste.
Liczba chromosomów 2n = 34

Zagrożenia i ochrona:

Gatunek objêty w Polsce œcis³¹ ochron¹. Wed³ug Czerwonej listy roœlin i grzybów Polski jest to gatunek wymieraj¹cy (kategoria zagro¿enia E)[3]. Wystêpuje na obszarze Ojcowskiego, Poleskiego i Wigierskiego Parku Narodowego, Mazurskiego Parku Krajobrazowego, Przemyskich Parków Krajobrazowych i w kilku rezerwatach przyrody. G³ównym zagro¿eniem dla gatunku jest utrata naturalnych siedlisk oraz niszczenie okazów przez ich pozyskiwanie z siedlisk naturalnych.

Zasięg występowania:

Wystêpuje w Azji i Europie. W Polsce ma swoj¹ pó³nocno-zachodni¹ granicê wystêpowania i jest u nas bardzo rzadki. Wystêpowa³ na ok. 100 stanowiskach (na wielu z nich ju¿ wymar³) w pó³nocno-wschodniej czêœci kraju i w pasie wydm nadmorskich.

Biblioghrafia:

Właściwości

Typ Kwiatostanu : Wiecha

Wygląd blaszki liścia : CaÂłobrzegi

Wygląd blaszki liścia : PiÂłkowany

Kształt blaszki liścia : Lancetowate

Kształt blaszki liścia : Jajowate

Kształt blaszki liścia : Sercowato okrÂągÂły

Łodyga przekrój : Wielo kanciasta

Ogonek liścia : SiedzÂący

Ogonek liścia : Na ogonku

Kolor : Niebieski

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec SierpieĂą

Gatunek pod ochroną

Hemikryptofit

-
RODZINA Campanulaceae (dzwonkowate) -ilość 18
Campanula patula(Dzwonek rozpierzchÂły), Campanula alpina(Dzwonek alpejski ), Campanula bononiensis(Dzwonek boloĂąski ), Campanula barbata(Dzwonek brodaty ), Campanula persicifolia(Dzwonek brzoskwiniolistny ), Campanula cochleariifolia(Dzwonek drobny), Campanula rapunculoides(Dzwonek jednostronny), Campanula bohemica(Dzwonek karkonoski), Campanula rotundifolia(Dzwonek okrÂągÂłolistny), Campanula serrata(Dzwonek piÂłkowany), Jasione montana(Jasieniec piaskowy), Campanula trachelium(Dzwonek pokrzywolistny), Adenophora liliifolia(Dzwonecznik wonny), Campanula carpatica(Dzwonek karpacki), Campanula glomerata(Dzwonek skupiony), Campanula polymorpha(Dzwonek wÂąskolistny), Phyteuma orbiculare(Zerwa kulista), Phyteuma spicatum(Zerwa kÂłosowa),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjęciaRODZINA Campanulaceae (dzwonkowate) -ilość 18
Campanula patula(Dzwonek rozpierzchÂły),
Campanula alpina(Dzwonek alpejski ),
Campanula bononiensis(Dzwonek boloĂąski ),
Campanula barbata(Dzwonek brodaty ),
Campanula persicifolia(Dzwonek brzoskwiniolistny ),
Campanula cochleariifolia(Dzwonek drobny),
Campanula rapunculoides(Dzwonek jednostronny),
Campanula bohemica(Dzwonek karkonoski),
Campanula rotundifolia(Dzwonek okrÂągÂłolistny),
Campanula serrata(Dzwonek piÂłkowany),
Jasione montana(Jasieniec piaskowy),
Campanula trachelium(Dzwonek pokrzywolistny),
Adenophora liliifolia(Dzwonecznik wonny),
Campanula carpatica(Dzwonek karpacki),
Campanula glomerata(Dzwonek skupiony),
Campanula polymorpha(Dzwonek wÂąskolistny),
Phyteuma orbiculare(Zerwa kulista),
Phyteuma spicatum(Zerwa kÂłosowa),