Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:2
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Dziewiêæsi³ pop³ocholistny(( ac: Carlina onopordifolia)
-
-

Czy wiesz e?.

-Jest to stara góralska nazwa, która pochodzi st±d, ¿e w dawnych czasach przypisywano tej ro¶linie czarodziejsk± moc dziewiêciu si³, dziewiêciu tajemnych mocy, które powoduj± dziewiêciokrotnie silniejsze jego lecznicze i magiczne w³a¶ciwo¶ci od jakiegokolwiek innego ziela
-Laciñska nazwa powsta³a byæ mo¿e przez zniekszta³cenie w³oskiego cardina albo od imienia Karola Wielkiego lub Karola V, którzy ponoæ wykorzystywali w³a¶ciwo¶ci lecznicze ro¶liny z tego rodzaju. Gatunkowy cz³on nazwy natomiast pochodzi od greckiego a kaulos czyli "bez ³odygi".
Avatar


Autor : Pacyfka99
2013-06-12
Autor : Pacyfka99 2013-06-12

Domena eukarionty
Królestwo ro¶liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad Euphyllophyta
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad astrowe
Rz±d astrowce
Rodzina astrowate
Podrodzina Carduoideae
Rodzaj dziewiêæsi³
Gatunek dziewiêæsi³ pop³ocholistny

Nazewnictwo

Dziewiêæsi³ pop³ocholistny (Carlina onopordifolia Besser) dawmok mazywana z³o¿one (Compositae) – takson ro¶liny z rodziny astrowatych. W monografii rodzaju dziewiêæsi³ takson okre¶lony zosta³ jako podgatunek dziewiêæsi³a akantolistnego (Carlina acanthifolia subsp. utzka i tak± pozycjê systematyczn± ma te¿ w bazach danych taksonomicznych. W polskojêzycznej literaturze botanicznej takson opisywany jest w randze gatunku. Pierwsza wa¿na diagnoza taksonu w tej randze ukaza³a siê w pracy Ro¶liny polskie W³adys³awa Szafera, Stanis³awa Kulczyñskiego, Bogumi³a Paw³owskiego z 1924.

Morfologia:

£odyga
prawie bez³odygowa, z jednym koszyczkiem kwiatowym
Li¶cie
li¶cie tworz±ce przyziemn±, rozpostart± rozetê, pierzasto-klapowane, ogonkowe, srebrzystobia³o ow³osione, kolczaste,
Kwiat
kwiaty bezszypu³kowe, gêsto osadzone w wielkich koszyczkach o ¶rednicy 15-20 cm, rurkowate, obup³ciowe, ¿ó³tawe, koszyczki z okryw± z³o¿on± z dwóch rodzajów listków, listki zewnêtrzne – zielone lub brunatnofioletowo zabarwione, kolczaste, wewnêtrzne – ³uskowate, l¶ni±co bia³e, d³ugie, w±skie, d³ugo zaostrzone, w czasie kwitnienia rozpostarte (pe³ni±ce rolê powabni).
Korzeñ
Gruby miêsisty palowy
Owocemn
Nie³upki opatrzone puchem kielichowym.

Biologia i ekologia:

bylina z sokiem mlecznym 
Wymaga gleb lekkich zasobnych w próchnicê, przepuszczalnych, najlepiej ro¶nie na glebach wapiennych. Rozmna¿ana przez nasiona lub rozsady

Zastosowanie:

Ju¿ od ¦redniowiecza dziewiêæsi³ znany by³ jako ro¶lina chroni±ca przed chorobami - jego korzeñ by³ wykorzystywany w medycynie ludowej jako ¶rodek napotny, moczopêdny oraz w zaburzeniach trawienia (najczê¶ciej w formie odwaru lub wyci±gu alkoholowego). Gdzieniegdzie przypisywa³o mu siê tak¿e dzia³anie przeciw impotencji a tak¿e stosowano zewnêtrznie przeciw grzybicom (okol. Bielska i Szczyrku).

Surowiec zawiera: olejek(1-2%) w nim zwi±zek poliacetylenowy (tlenek carlina), o silnym dzia³aniu bakteriobujczym, garbniki i inulinê

Wyciagi z korzenia hamuuj± wzrost baktrerii gram-dodatnich, np. duru i paraduru,gronkowca z³ocistego. Stosowane s± tak¿e w zaburzenicha trawienia, w chorobach  zw³. bakteryjnych ,
Dziewiêcis³ znany by³ ju¿ w ¶redniowieczu jako ro¶lina chroni±ca przed chorobami i u¿yteczna w schodzeniach przewodu pokarmowego.

Korzenie u¿ywane s± jako pasza dla zwierz±t

Zagroenia i ochrona:

Ro¶lina objêta w Polsce ochron± ¶cis³±.

Kategorie zagro¿enia gatunku:
Kategoria zagro¿enia w Polsce wg Czerwonej listy ro¶lin i grzybów Polski: V (nara¿ony na wyginiêcie)
Kategoria zagro¿enia w Polsce wg Polskiej Czerwonej Ksiêgi Ro¶lin: VU (vulnerable, nara¿ony)

Zasig wystpowania:

Gatunek znany wy³±cznie z po³udniowo-wschodniej Polski i zachodniej Ukrainy, gdzie wystêpuje na pojedynczych stanowiskach rozsianych na Wy¿ynach Ma³opolskiej, Lubelsko-Lwowskiej i Wo³yñskiej. W Polsce istniej± cztery naturalne populacje oraz trzy introdukowane. Na Ukrainie na wielu stanowiskach wygin±³.

Ciekawostki:

-Jest to stara góralska nazwa, która pochodzi st±d, ¿e w dawnych czasach przypisywano tej ro¶linie czarodziejsk± moc dziewiêciu si³, dziewiêciu tajemnych mocy, które powoduj± dziewiêciokrotnie silniejsze jego lecznicze i magiczne w³a¶ciwo¶ci od jakiegokolwiek innego ziela
-Laciñska nazwa powsta³a byæ mo¿e przez zniekszta³cenie w³oskiego cardina albo od imienia Karola Wielkiego lub Karola V, którzy ponoæ wykorzystywali w³a¶ciwo¶ci lecznicze ro¶liny z tego rodzaju. Gatunkowy cz³on nazwy natomiast pochodzi od greckiego a kaulos czyli "bez ³odygi".

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona zros³op³atkowa

Budowa kwiatka : Kwiat rurkowaty

Typ Kwiatostanu : Koszyczek

Stopie zoenia licia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Typy ulistnienia : Zebrane w ró¿yczkê

Ksztat blaszki licia : Lancetowate

Ksztat blaszki licia : £opatkowate

Wielko wcicia blaszki : Dzielna

Wielko wcicia blaszki : Sieczna

Ogonek licia : Siedz±cy

Ogonek licia : Na ogonku

Kolor : Bia³y

Kolor : ¯ó³ty

Kolor : Ró¿owy

Kolor : Wielokolorowy

Okres kwitnienia

Sierpieñ Wrzesieñ

Gatunek pod ochron

Rolina uprawiana

Hemikryptofit

-
PODRODZINA Asteroideae (astrowe [rurkokwiatowe]) -ilo 63
Achillea millefolium(Krwawnik pospolity), Bellis perennnis(Stokrotka pospolita), Aster amellus(Aster gawêdka), Artemisia vulgaris(Bylica pospolita), Picris hieracioides(Goryczel jastrzêbcowaty), Arctium lappa(£opian wiêkszy), Arctium tomentosum(£opian pajêczynowaty), Solidago canadiensis(Naw³oæ kanadyjska), Solidago gigantea(Naw³oæ olbrzymia(pó¼na)), bifidum(Jastrzêbiec siny), Sonchus oleraceus(Mlecz zwyczajny), Senecio vulgaris(Starzec zwyczajny), Solidago virgaurea(Naw³oæ pospolita), Tussilago farfara(Podbia³ pospolity), Erigeron canadensis(Przymiotno kanadyjskie (Konyza kanadyjska)), Lycopsis arvensis(Krzywoszyj polny), Matricaria inodora(Maruna bezwonna), Matricaria chamomilla(Rumianek pospolity), Galinsoga parviflora cav.(¯ó³tlica drobnokwiatowa), Centaurea cyanus(Chaber b³awatek), Cirsium arvense(Ostro¿eñ polny), Anthemis arvensis(Rumian polny), Centaurea rhenana(Chaber nadreñski), Carduus acanthoides(Oset nastroszony), Cirsium vulgare(Ostro¿eñ lancetowaty), Eupatorium cannabinum(Sadziec konopiasty), Centaurea jacea(Chaber ³±kowy), Centaurea scabiosa(Chaber driakiewnik), Galinsoga ciliata(¯ó³tlica ow³osiona), Hieracium umbellatum(Jastrzêbiec baldaszkowaty), Tragopogon pratensis(Kozibród ³±kowy), Lapsana communis(£oczyga pospolita), Inula britannica(Oman ³±kowy), Mycelis muralis(Sa³atnik le¶ny), Senecio jacobaea(Starzec jakubek), Senecio vernalis(Starzec wiosenny), Chamomilla suaveolens (Matricaria discoidea)(Rumianek bezpromieniowy), Helichrysum arenarium(Kocanki piaskowe), Arnica montana(Arnika górska, kupalnik górski), Ambrosia psilostachya(Ambrozja zachodnia ), Tanacetum vulgare(Wrotycz pospolity), Calendula officinalis(Nagietek lekarski), Petasites albus(Lepiê¿nik bia³y), Artemisia absinthium(Bylica pio³un), Erigeron ramosus Walters(Przymiotno ga³êziaste), Helianthus tuberosus(S³onecznik bulwiasty), Artemisia campestris(Bylica polna), Carlina acaulis(Dziewiêæsi³ bez³odygowy), Carlina onopordifolia(Dziewiêæsi³ pop³ocholistny), Leucanthemum waldsteinii(Jastrun okr±g³olistny), Achillea ptarmica(Krwawnik kichawiec), Echinops sphaerocephalus(Przegorzan kulisty), Artemisia annua(Bylica roczna), Scorzonera purpurea(Wê¿ymord stepowy), Antennaria dioica (Ukwap dwupienny), Bidens tripartita(Uczep trójlistkowy), Leontopodium alpinum(Szarotka alpejska), Gnaphalium sylvaticum(Szarota le¶na), Gnaphalium uliginosum(Szarota b³otna), Senecio fuchsi(Starzec Fuchsa), Helianthus annuus(S³onecznik zwyczajny), Serratula tinctoria(Sierpik barwierski), Aposeris foetida(Sa³atnica le¶na),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.Zdjcia


Waciwoci roliny


Chamuje wzrost bakterii gram dodatnichDziewiêæsi³ bez³odygowy
Dziewiêæsi³ pop³ocholistny
Choroby przewodu pokarmowegoBabka zwyczajna, babka wiêksza
Bluszczyk kurdybanek
Goryczka troje¶ciowa
Gorczyca bia³a
Dziewiêæsi³ bez³odygowy
Dyptam jesionolistny
Dziewiêæsi³ pop³ocholistny
Bobrek trójlistkowy
DurDziewiêæsi³ pop³ocholistny
Dzia³anie przeciwbakteryjneGorysz pagórkowaty
Gorysz b³otny
Chmiel zwyczajny
Dziewiêæsi³ bez³odygowy
Podbia³ pospolity
Czosnek nied¼wiedzi
Dziewiêæsi³ pop³ocholistny
Buk zwyczajny
Gronkowiec z³ocistyDziewiêæsi³ pop³ocholistny
ParadurDziewiêæsi³ pop³ocholistny
Zaburzenia trawieniaDziewiêæsi³ bez³odygowy
Dziewiêæsi³ pop³ocholistny
Centuria nadobna

Zwizki roliny


GarbnikiBabka lancetowata, babka w±skolistna
Babka zwyczajna, babka wiêksza
Bagno zwyczajne
Biedrzeniec mniejszy
Bieluñ dziêdzierzawa
Bodziszek cuchn±cy
Fio³ek trójbarwny
Gorysz pagórkowaty
Chmiel zwyczajny
Dziewiêæsi³ bez³odygowy
Podbia³ pospolity
Bez czarny
Bez hebd
Dziewiêæsi³ pop³ocholistny
Bobrek trójlistkowy
Brzoza brodawkowata
Brzoza omszona
Ciemiê¿yca bia³a
InulinaDziewiêæsi³ bez³odygowy
Dziewiêæsi³ pop³ocholistny
OlejekGorysz b³otny
Fio³ek wonny
Dziewiêæsi³ bez³odygowy
Podbia³ pospolity
Fenku³ w³oski(koper w³oski)
Bez czarny
Bez hebd
Dziewiêæsi³ pop³ocholistny
Biedrzeniec wielki
Brzoza brodawkowata
Brzoza omszona
PoliacetylenyArnika górska, kupalnik górski
Dziewiêæsi³ bez³odygowy
Dziewiêæsi³ pop³ocholistny
Tlenek carlinaDziewiêæsi³ bez³odygowy
Dziewiêæsi³ pop³ocholistny

PODRODZINA Asteroideae (astrowe [rurkokwiatowe]) -ilo 63
Achillea millefolium(Krwawnik pospolity),
Bellis perennnis(Stokrotka pospolita),
Aster amellus(Aster gawêdka),
Artemisia vulgaris(Bylica pospolita),
Picris hieracioides(Goryczel jastrzêbcowaty),
Arctium lappa(£opian wiêkszy),
Arctium tomentosum(£opian pajêczynowaty),
Solidago canadiensis(Naw³oæ kanadyjska),
Solidago gigantea(Naw³oæ olbrzymia(pó¼na)),
bifidum(Jastrzêbiec siny),
Sonchus oleraceus(Mlecz zwyczajny),
Senecio vulgaris(Starzec zwyczajny),
Solidago virgaurea(Naw³oæ pospolita),
Tussilago farfara(Podbia³ pospolity),
Erigeron canadensis(Przymiotno kanadyjskie (Konyza kanadyjska)),
Lycopsis arvensis(Krzywoszyj polny),
Matricaria inodora(Maruna bezwonna),
Matricaria chamomilla(Rumianek pospolity),
Galinsoga parviflora cav.(¯ó³tlica drobnokwiatowa),
Centaurea cyanus(Chaber b³awatek),
Cirsium arvense(Ostro¿eñ polny),
Anthemis arvensis(Rumian polny),
Centaurea rhenana(Chaber nadreñski),
Carduus acanthoides(Oset nastroszony),
Cirsium vulgare(Ostro¿eñ lancetowaty),
Eupatorium cannabinum(Sadziec konopiasty),
Centaurea jacea(Chaber ³±kowy),
Centaurea scabiosa(Chaber driakiewnik),
Galinsoga ciliata(¯ó³tlica ow³osiona),
Hieracium umbellatum(Jastrzêbiec baldaszkowaty),
Tragopogon pratensis(Kozibród ³±kowy),
Lapsana communis(£oczyga pospolita),
Inula britannica(Oman ³±kowy),
Mycelis muralis(Sa³atnik le¶ny),
Senecio jacobaea(Starzec jakubek),
Senecio vernalis(Starzec wiosenny),
Chamomilla suaveolens (Matricaria discoidea)(Rumianek bezpromieniowy),
Helichrysum arenarium(Kocanki piaskowe),
Arnica montana(Arnika górska, kupalnik górski),
Ambrosia psilostachya(Ambrozja zachodnia ),
Tanacetum vulgare(Wrotycz pospolity),
Calendula officinalis(Nagietek lekarski),
Petasites albus(Lepiê¿nik bia³y),
Artemisia absinthium(Bylica pio³un),
Erigeron ramosus Walters(Przymiotno ga³êziaste),
Helianthus tuberosus(S³onecznik bulwiasty),
Artemisia campestris(Bylica polna),
Carlina acaulis(Dziewiêæsi³ bez³odygowy),
Carlina onopordifolia(Dziewiêæsi³ pop³ocholistny),
Leucanthemum waldsteinii(Jastrun okr±g³olistny),
Achillea ptarmica(Krwawnik kichawiec),
Echinops sphaerocephalus(Przegorzan kulisty),
Artemisia annua(Bylica roczna),
Scorzonera purpurea(Wê¿ymord stepowy),
Antennaria dioica (Ukwap dwupienny),
Bidens tripartita(Uczep trójlistkowy),
Leontopodium alpinum(Szarotka alpejska),
Gnaphalium sylvaticum(Szarota le¶na),
Gnaphalium uliginosum(Szarota b³otna),
Senecio fuchsi(Starzec Fuchsa),
Helianthus annuus(S³onecznik zwyczajny),
Serratula tinctoria(Sierpik barwierski),
Aposeris foetida(Sa³atnica le¶na),