Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:3
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Dziewiêæsi³ bez³odygowy (Ang: Stemless carline thistle, (Du: Stemless carline thistle, ac: Carlina acaulis)
-
Lipiec Sierpieñ Wrzesieñ
-

Czy wiesz e?.

-Kwiatostan otwiera siê tylko w s³oñcu, a zamyka siê pod wp³ywem zwiêkszonej wilgotno¶ci powietrza, co postrzegane jest jako zwiastun nadchodz±cego deszczu.
-Szczególny harmonijny, gwie¼dzisty uk³ad ro¶liny wykorzystywany jest w zdobnictwie, zw³. podhalañskim, jako motyw dekoracyjny.
Avatar


Autor : Pacyfka99
2013-04-23
Autor : Pacyfka99 2013-04-23

Domena eukarionty
Królestwo ro¶liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad Euphyllophyta
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad astrowe
Rz±d astrowce
Rodzina astrowate
Podrodzina Carduoideae
Rodzaj dziewiêæsi³
Gatunek dziewiêæsi³ bez³odygowy

Nazewnictwo

Dziewiêæsi³ bez³odygowy (Carlina acaulis L.) – gatunek ro¶liny nale¿±cej do rodziny astrowatych( asteraceae). dawniej nazywanej z³o¿one (Compositae) 

Morfologia:

£odyga
Przewa¿nie brak ³odygi i st±d pochodzi gatunkowa nazwa ro¶liny.
Li¶cie
Pierzaste, powcinane, kolczasto zakoñczone, tworz±ce rozetê. Na spodniej stronie s³abo pajêczynowate. Rozeta rozpostarta tu¿ przy gruncie, osi±ga do 15 cm ¶rednicy.
Kwiaty
W ¶rodku rozety umiejscowiony jest du¿y srebrzystobia³y, rozwarty koszyczek, przypominaj±cy pojedynczy kwiat. Ma ¶rednicê 7–15 cm, ³uski okrywy maj± na brzegach rozga³êzione kolce. Wewnêtrzne ³uski okrywy bia³o l¶ni±ce, d³ugo¶ci 3–5 cm[2]. Kwiatostan z³o¿ony wy³±cznie z kwiatów rurkowatych.
Owoce
Nie³upka o d³ugo¶ci 4–6 mm z puchem kielichowym 15–17 mm. W³oski puchu zro¶niête w nasadzie pêczkami po 5–8. Nasiona rozsiewane s± przez wiatr.
Korzeñ
Gruby, palowy, s³abo rozga³êziony i drewniej±cy.

Biologia i ekologia:

Ro¶lina dwuletnia
hemikryptofit.
Kwitnie od lipca do wrze¶nia. 
Liczba chromosomów 2n=20

Zastosowanie:

Ro¶lina lecznicza: ju¿ w ¦redniowieczu uwa¿any by³ za ro¶linê tego rodzaju. Korzeñ( Carlinae radix) wykorzystywany by³ jako ¶rodek napotny lub moczopêdny, a tak¿e przy zaburzeniach trawienia.
Zbiór i suszenie: korzeñ zbierany jest jesieni± i po oczyszczeniu suszony w warunkach naturalnych.
Sk³ad chemiczny: surowiec zawiera olejek eteryczny (1-2%) o dzia³aniu bakteriobójczym, garbniki i inulinê
Dzia³anie: przeciwbakteryjne, napotne, moczopêdne i przeciwgor±czkowe. W wy¿szych dawkach tak¿e przeczyszczaj±ce i wymiotne. Stosowany jest wewnêtrznie przy zaburzeniach trawienia, zaparciach, oraz przy braku apetytu i przeziêbieniach
Wzornictwo i sztuka: stylizowane przedstawienie dziewiêæsi³a jest klasycznym motywem sztuki podhalañskiej.
Ro¶lina ozdobna: wykorzystywany przy aran¿acji ogródków skalnych. Zasuszone kwiatostany nadaj± siê na zimowe bukiety.
Sztuka kulinarna: w niektórych krajach europejskich (np. Szwajcaria, W³ochy) dno koszyczków kwiatowych spo¿ywane by³o jako warzywo, tak jak karczochy.

Zmiennos:

Wyró¿nia siê dwa podgatunki:
Carlina acaulis subsp. acaulis
Carlina acaulis subsp. caulescens – posiada niewielk± ³odygê
Tworzy mieszañce z dziewiêæsi³em pop³ocholistnym

Zagroenia i ochrona:

W Polsce dziewiêæsi³ bez³odygowy podlega ¶cis³ej ochronie. Dawniej by³ masowo zbierany dla celów dekoracyjnych. Obecnie jest zagro¿ony przez dzia³alno¶æ gospodarcz± oraz zarastaniem przez wy¿sz± ro¶linno¶æ wskutek zaprzestania u¿ytkowania ¶ródle¶nych polan

Wystêpuje na suchych murawach i obrze¿ach lasów na terenach górzystych do 2800 m n.p.m., czêsto na wzgórzach wapiennych, tak¿e ni¿ej. Preferuje gleby o odczynie obojêtnym lub zasadowym, ubogie, piaszczysto-gliniaste. Ro¶nie w miejscach nas³onecznionych.

Zasig wystpowania:

Wystêpuje w rejonach alpejskich po³udniowej i centralnej Europy, dosyæ czêsto na terenie Polski po³udniowej (Beskidy, Pieniny, Tatry, Sudety), Wy¿ynie Wo¼nicko-Wieluñskiej (Rêbielice Królewskie), rzadko na ni¿u.

Ciekawostki:

-Kwiatostan otwiera siê tylko w s³oñcu, a zamyka siê pod wp³ywem zwiêkszonej wilgotno¶ci powietrza, co postrzegane jest jako zwiastun nadchodz±cego deszczu.
-Szczególny harmonijny, gwie¼dzisty uk³ad ro¶liny wykorzystywany jest w zdobnictwie, zw³. podhalañskim, jako motyw dekoracyjny.

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona zros³op³atkowa

Budowa kwiatka : Kwiat rurkowaty

Typ Kwiatostanu : Koszyczek

Stopie zoenia licia : Prosty

Stopie zoenia licia : Nieparzystopierzastoz³o¿one

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Typy ulistnienia : Zebrane w ró¿yczkê

Ksztat blaszki licia : Lancetowate

Wielko wcicia blaszki : Dzielna

Ogonek licia : Na ogonku

Kolor : Bia³y

Kolor : ¯ó³ty

Kolor : Ró¿owy

Okres kwitnienia

Lipiec Sierpieñ Wrzesieñ

Gatunek pod ochron

Gatunek leczniczy

Hemikryptofit

-
PODRODZINA Asteroideae (astrowe [rurkokwiatowe]) -ilo 63
Achillea millefolium(Krwawnik pospolity), Bellis perennnis(Stokrotka pospolita), Aster amellus(Aster gawêdka), Artemisia vulgaris(Bylica pospolita), Picris hieracioides(Goryczel jastrzêbcowaty), Arctium lappa(£opian wiêkszy), Arctium tomentosum(£opian pajêczynowaty), Solidago canadiensis(Naw³oæ kanadyjska), Solidago gigantea(Naw³oæ olbrzymia(pó¼na)), bifidum(Jastrzêbiec siny), Sonchus oleraceus(Mlecz zwyczajny), Senecio vulgaris(Starzec zwyczajny), Solidago virgaurea(Naw³oæ pospolita), Tussilago farfara(Podbia³ pospolity), Erigeron canadensis(Przymiotno kanadyjskie (Konyza kanadyjska)), Lycopsis arvensis(Krzywoszyj polny), Matricaria inodora(Maruna bezwonna), Matricaria chamomilla(Rumianek pospolity), Galinsoga parviflora cav.(¯ó³tlica drobnokwiatowa), Centaurea cyanus(Chaber b³awatek), Cirsium arvense(Ostro¿eñ polny), Anthemis arvensis(Rumian polny), Centaurea rhenana(Chaber nadreñski), Carduus acanthoides(Oset nastroszony), Cirsium vulgare(Ostro¿eñ lancetowaty), Eupatorium cannabinum(Sadziec konopiasty), Centaurea jacea(Chaber ³±kowy), Centaurea scabiosa(Chaber driakiewnik), Galinsoga ciliata(¯ó³tlica ow³osiona), Hieracium umbellatum(Jastrzêbiec baldaszkowaty), Tragopogon pratensis(Kozibród ³±kowy), Lapsana communis(£oczyga pospolita), Inula britannica(Oman ³±kowy), Mycelis muralis(Sa³atnik le¶ny), Senecio jacobaea(Starzec jakubek), Senecio vernalis(Starzec wiosenny), Chamomilla suaveolens (Matricaria discoidea)(Rumianek bezpromieniowy), Helichrysum arenarium(Kocanki piaskowe), Arnica montana(Arnika górska, kupalnik górski), Ambrosia psilostachya(Ambrozja zachodnia ), Tanacetum vulgare(Wrotycz pospolity), Calendula officinalis(Nagietek lekarski), Petasites albus(Lepiê¿nik bia³y), Artemisia absinthium(Bylica pio³un), Erigeron ramosus Walters(Przymiotno ga³êziaste), Helianthus tuberosus(S³onecznik bulwiasty), Artemisia campestris(Bylica polna), Carlina acaulis(Dziewiêæsi³ bez³odygowy), Carlina onopordifolia(Dziewiêæsi³ pop³ocholistny), Leucanthemum waldsteinii(Jastrun okr±g³olistny), Achillea ptarmica(Krwawnik kichawiec), Echinops sphaerocephalus(Przegorzan kulisty), Artemisia annua(Bylica roczna), Scorzonera purpurea(Wê¿ymord stepowy), Antennaria dioica (Ukwap dwupienny), Bidens tripartita(Uczep trójlistkowy), Leontopodium alpinum(Szarotka alpejska), Gnaphalium sylvaticum(Szarota le¶na), Gnaphalium uliginosum(Szarota b³otna), Senecio fuchsi(Starzec Fuchsa), Helianthus annuus(S³onecznik zwyczajny), Serratula tinctoria(Sierpik barwierski), Aposeris foetida(Sa³atnica le¶na),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.
"Die Silberdistel (Carlina acaulis)"- Eine Bilderschau von Karin und Wolfgan
Carlina Acaulis
Zdjcia


Waciwoci roliny


BiegunkiBluszczyk kurdybanek
Bodziszek cuchn±cy
Grzybieñ bia³y
Dziewiêæsi³ bez³odygowy
Barszcz zwyczajny
Chamuje wzrost bakterii gram dodatnichDziewiêæsi³ bez³odygowy
Dziewiêæsi³ pop³ocholistny
Choroby pecherzyka ¿ó³ciowegoDziewiêæsi³ bez³odygowy
Choroby przewodu pokarmowegoBabka zwyczajna, babka wiêksza
Bluszczyk kurdybanek
Goryczka troje¶ciowa
Gorczyca bia³a
Dziewiêæsi³ bez³odygowy
Dyptam jesionolistny
Dziewiêæsi³ pop³ocholistny
Bobrek trójlistkowy
Dzia³anie przeciwbakteryjneGorysz pagórkowaty
Gorysz b³otny
Chmiel zwyczajny
Dziewiêæsi³ bez³odygowy
Podbia³ pospolity
Czosnek nied¼wiedzi
Dziewiêæsi³ pop³ocholistny
Buk zwyczajny
Zaburzenia trawieniaDziewiêæsi³ bez³odygowy
Dziewiêæsi³ pop³ocholistny
Centuria nadobna

Zwizki roliny


GarbnikiBabka lancetowata, babka w±skolistna
Babka zwyczajna, babka wiêksza
Bagno zwyczajne
Biedrzeniec mniejszy
Bieluñ dziêdzierzawa
Bodziszek cuchn±cy
Fio³ek trójbarwny
Gorysz pagórkowaty
Chmiel zwyczajny
Dziewiêæsi³ bez³odygowy
Podbia³ pospolity
Bez czarny
Bez hebd
Dziewiêæsi³ pop³ocholistny
Bobrek trójlistkowy
Brzoza brodawkowata
Brzoza omszona
Ciemiê¿yca bia³a
InulinaDziewiêæsi³ bez³odygowy
Dziewiêæsi³ pop³ocholistny
OlejekGorysz b³otny
Fio³ek wonny
Dziewiêæsi³ bez³odygowy
Podbia³ pospolity
Fenku³ w³oski(koper w³oski)
Bez czarny
Bez hebd
Dziewiêæsi³ pop³ocholistny
Biedrzeniec wielki
Brzoza brodawkowata
Brzoza omszona
PoliacetylenyArnika górska, kupalnik górski
Dziewiêæsi³ bez³odygowy
Dziewiêæsi³ pop³ocholistny
Tlenek carlinaDziewiêæsi³ bez³odygowy
Dziewiêæsi³ pop³ocholistny

PODRODZINA Asteroideae (astrowe [rurkokwiatowe]) -ilo 63
Achillea millefolium(Krwawnik pospolity),
Bellis perennnis(Stokrotka pospolita),
Aster amellus(Aster gawêdka),
Artemisia vulgaris(Bylica pospolita),
Picris hieracioides(Goryczel jastrzêbcowaty),
Arctium lappa(£opian wiêkszy),
Arctium tomentosum(£opian pajêczynowaty),
Solidago canadiensis(Naw³oæ kanadyjska),
Solidago gigantea(Naw³oæ olbrzymia(pó¼na)),
bifidum(Jastrzêbiec siny),
Sonchus oleraceus(Mlecz zwyczajny),
Senecio vulgaris(Starzec zwyczajny),
Solidago virgaurea(Naw³oæ pospolita),
Tussilago farfara(Podbia³ pospolity),
Erigeron canadensis(Przymiotno kanadyjskie (Konyza kanadyjska)),
Lycopsis arvensis(Krzywoszyj polny),
Matricaria inodora(Maruna bezwonna),
Matricaria chamomilla(Rumianek pospolity),
Galinsoga parviflora cav.(¯ó³tlica drobnokwiatowa),
Centaurea cyanus(Chaber b³awatek),
Cirsium arvense(Ostro¿eñ polny),
Anthemis arvensis(Rumian polny),
Centaurea rhenana(Chaber nadreñski),
Carduus acanthoides(Oset nastroszony),
Cirsium vulgare(Ostro¿eñ lancetowaty),
Eupatorium cannabinum(Sadziec konopiasty),
Centaurea jacea(Chaber ³±kowy),
Centaurea scabiosa(Chaber driakiewnik),
Galinsoga ciliata(¯ó³tlica ow³osiona),
Hieracium umbellatum(Jastrzêbiec baldaszkowaty),
Tragopogon pratensis(Kozibród ³±kowy),
Lapsana communis(£oczyga pospolita),
Inula britannica(Oman ³±kowy),
Mycelis muralis(Sa³atnik le¶ny),
Senecio jacobaea(Starzec jakubek),
Senecio vernalis(Starzec wiosenny),
Chamomilla suaveolens (Matricaria discoidea)(Rumianek bezpromieniowy),
Helichrysum arenarium(Kocanki piaskowe),
Arnica montana(Arnika górska, kupalnik górski),
Ambrosia psilostachya(Ambrozja zachodnia ),
Tanacetum vulgare(Wrotycz pospolity),
Calendula officinalis(Nagietek lekarski),
Petasites albus(Lepiê¿nik bia³y),
Artemisia absinthium(Bylica pio³un),
Erigeron ramosus Walters(Przymiotno ga³êziaste),
Helianthus tuberosus(S³onecznik bulwiasty),
Artemisia campestris(Bylica polna),
Carlina acaulis(Dziewiêæsi³ bez³odygowy),
Carlina onopordifolia(Dziewiêæsi³ pop³ocholistny),
Leucanthemum waldsteinii(Jastrun okr±g³olistny),
Achillea ptarmica(Krwawnik kichawiec),
Echinops sphaerocephalus(Przegorzan kulisty),
Artemisia annua(Bylica roczna),
Scorzonera purpurea(Wê¿ymord stepowy),
Antennaria dioica (Ukwap dwupienny),
Bidens tripartita(Uczep trójlistkowy),
Leontopodium alpinum(Szarotka alpejska),
Gnaphalium sylvaticum(Szarota le¶na),
Gnaphalium uliginosum(Szarota b³otna),
Senecio fuchsi(Starzec Fuchsa),
Helianthus annuus(S³onecznik zwyczajny),
Serratula tinctoria(Sierpik barwierski),
Aposeris foetida(Sa³atnica le¶na),