Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:3
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Dêbik o¶miop³atkowy (Ang: Mountain avens, white dryas, (Du: Weiße Silberwurz, ac: Dryas octopetala)
-
-

Czy wiesz e?.

-Li¶cie swoim kszta³tem przypominaj± li¶cie dêbu
Avatar


Autor : Pacyfka99
2013-07-15
Autor : Pacyfka99 2013-07-15

Domena eukarionty
Królestwo ro¶liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad ró¿owych
Rz±d ró¿owce
Rodzina ró¿owate
Rodzaj dêbik
Gatunek dêbik o¶miop³atkowy

Nazewnictwo

Dêbik o¶miop³atkowy (Dryas octopetala) – gatunek ro¶lin z rodziny ró¿owatych. 

Morfologia:

Pokrój
Ma³a krzewinka szpalerowa, (chamefit) p³o¿±ca siê po ziemi, osi±gaj±ca wysoko¶æ zaledwie 2–10 cm[2].
£odyga
Zdrewnia³a, czo³gaj±ca siê po ziemi i rozga³êziaj±ca siê.
Li¶cie
Wyrastaj± na d³ugich ogonkach z koñców bocznych pêdów ³odygi, albo skrêtolegle z ³odygi. S± skórzaste, pojedyncze, pod³u¿nie jajowate o d³ugo¶ci 1,5–3 cm. Górna strona blaszki li¶ciowej l¶ni±ca, spodnia filcowata, brzegi maj± z±bkowane lub karbowane (a nawet prawie wrêbne). Swoim kszta³tem przypominaj± li¶cie dêbu (st±d nazwa ro¶liny). Nie s± zimozielone.
Kwiaty
Wyrastaj± na cienkich, s³abo ulistnionych ³ody¿kach kwiatowych. S± to kwiaty pojedyncze, du¿e (¶rednica do 4 cm). Maj± d³ugie szypu³ki, a ich kielich sk³ada siê najczê¶ciej z 8 lancetowatych, w±skich i jedwabi¶cie ow³osionych p³atków. Kwiaty maj± kolor bia³y lub bia³o¿ó³ty, liczne prêciki i s³upki o ow³osionych szyjkach.
Owoc
Drobne, jednonasienne orzeszki tworz± puszysty, wyd³u¿ony owocostan, przypominaj±cy nieco sasankê, jednak w odró¿nieniu od niego posiadaj±cy zielony kielich.

Biologia i ekologia:

Rozwój
Bylina. Kwitnie od czerwca do lipca. Nasiona wyposa¿one s± w piórko, za pomoc± którego s± rozsiewane przez wiatr (anemochoria). Jednak w naszych warunkach klimatycznych nasiona te nie kie³kuj±, ro¶lina rozmna¿a siê wy³±cznie wegetatywnie. Jest ro¶lin± d³ugowieczn±, mo¿e ¿yæ nawet 50 lat.
Siedlisko
Ro¶nie na piargach[2], murawach naskalnych, w¶ród ska³. Wystêpuje g³ównie na pod³o¿u wapiennym, na granicie rzadko mo¿na j± spotkaæ. ro¶lina typowo górska. W Tatrach dochodzi do wysoko¶ci 2150 m n.p.m.
Fitosocjologia
W klasyfikacji zbiorowisk ro¶linnych gatunek charakterystyczny dla klasy (Cl.) Seslerietea variae[3].

Zastosowanie:

Ro¶lina ozdobna: od niedawna uprawiana jako tzw. ro¶lina okrywowa, szczególnie nadaj±ca siê do ogrodów skalnych, zw³aszcza na wiêksze skarpy. Najlepsze jest próchniczno-¿wirowe pod³o¿e, umiarkowanie wilgotne i zawieraj±ce du¿o wapnia. Dobrze jest wymieszaæ pod³o¿e z wapiennym gruzem. Wymaga stanowiska s³onecznego. Rozmna¿a siê wy³±cznie wegetatywnie z sadzonek pêdowych.

Zasig wystpowania:

Wystêpuje w pó³nocnej Europie i w górach Europy, w Ameryce Pó³nocnej, na Grenlandii i na Kaukazie. W Polsce wystêpuje wy³±cznie w Tatrach i na nielicznych stanowiskach w Pieninach.
Gatunek ten jest przyk³adem reliktu glacjalnego (polodowcowego). Jego szcz±tki w du¿ych ilo¶ciach znajduje siê we florze kopalnej z wczesnego holocenu. Wyparty w kierunku obszarów subpolarnych w wyniku ocieplania siê klimatu po ust±pieniu l±dolodu. W Polsce przetrwa³ tylko w wysokich górach.

Ciekawostki:

-Li¶cie swoim kszta³tem przypominaj± li¶cie dêbu

Biblioghrafia:

Waciwoci

Stopie zoenia licia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Typy ulistnienia : Naprzeciwleg³e

Wygld blaszki licia : Karbowany

Wygld blaszki licia : Z±bkowany

Ksztat blaszki licia : Pod³ugowate

Ksztat blaszki licia : Jajowate

Wielko wcicia blaszki : Wrêbna

Ogonek licia : Na ogonku

Kolor : Bia³y

Kolor : ¯ó³ty

Kolor : Wielokolorowy

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec

Rolina skalna

Rolina okrywowa

Rolina uprawiana

Hemikryptofit

-
PODRODZINA Rosoideae (ró¿owe) -ilo 17
Rosa canina(Dzika ró¿a), Potentilla reptans(Piêciornik roz³ogowy), Duchesnea indica(Poziomkówka indyjska), Dryas octopetala(Dêbik o¶miop³atkowy), Geum rivale(Kuklik zwis³y), Sanguisorba minor(Krwi¶ci±g mniejszy), Cerasus vulgaris(Wi¶nia pospolita), Prunus fruticosa (Wi¶nia kar³owata), Parthenocissus quinquefolia(Winobluszcz piêciolistkowy), Filipendula vulgaris(Wi±zówka bulwkowata), Euonymus europaeus(Trzmielina zwyczajna;Trzmielina pospolita), Prunus cerasifera(¦liwa wi¶niowa), Prunus spinosa(¦liwa tarnina), Prunus domestica(¦liwa domowa), Rhamnus cathartica(Szak³ak pospolity), Aphanes arvensis(Skrytek polny), Agrimonia procera(Rzepik wonny),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjciaPODRODZINA Rosoideae (ró¿owe) -ilo 17
Rosa canina(Dzika ró¿a),
Potentilla reptans(Piêciornik roz³ogowy),
Duchesnea indica(Poziomkówka indyjska),
Dryas octopetala(Dêbik o¶miop³atkowy),
Geum rivale(Kuklik zwis³y),
Sanguisorba minor(Krwi¶ci±g mniejszy),
Cerasus vulgaris(Wi¶nia pospolita),
Prunus fruticosa (Wi¶nia kar³owata),
Parthenocissus quinquefolia(Winobluszcz piêciolistkowy),
Filipendula vulgaris(Wi±zówka bulwkowata),
Euonymus europaeus(Trzmielina zwyczajna;Trzmielina pospolita),
Prunus cerasifera(¦liwa wi¶niowa),
Prunus spinosa(¦liwa tarnina),
Prunus domestica(¦liwa domowa),
Rhamnus cathartica(Szak³ak pospolity),
Aphanes arvensis(Skrytek polny),
Agrimonia procera(Rzepik wonny),