Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:1
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
D±brówka roz³ogowa (Ang: Bugle, blue bugle, (Du: Kriechender Günsel, ac: Ajuga reptans)
-
Kwiecieñ Maj Czerwiec Lipiec
-

Czy wiesz e?.

  • D±brówka roz³ogowa jest proponowana jako jedna z ro¶lin stanowi±cych florê tzw. "zielonego dachu".
    Dawniej uznawana by³a za ro¶linê lecznicz±, obecnie pod tym wzglêdem zosta³a zapomniana.
Avatar


Autor : Pacyfka99
2013-04-27
Autor : Pacyfka99 2013-04-27

Domena eukarionty
Królestwo ro¶liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad Euphyllophyta
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad astrowe
Rz±d jasnotowce
Rodzina jasnotowate
Rodzaj d±brówka
Gatunek d±brówka roz³ogowa

Nazewnictwo

D±brówka roz³ogowa (Ajuga reptans L.) – gatunek ro¶liny nale¿±cy do rodziny jasnotowatych. 

Morfologia:

Pokrój
Tworzy kêpy. Ma p³o¿±ce, zakorzeniaj±ce siê nadziemne roz³ogi, o d³ugo¶ci do 30 cm.
£odyga
Prosto wzniesiona, pojedyncza, zale¿nie od odmiany osi±ga 10–20 cm wysoko¶ci. W dolnej czê¶ci naga, w ¶rodkowej i górnej ow³osiona, przewa¿nie na dwóch przeciwleg³ych bokach. Jest czworokanciasta, zielona do czerwonawej.
Li¶cie
Zebrane w rozetê. Odwrotnie jajowate, trwa³e, ogonkowe, ca³obrzegie lub p³ytko karbowane. Li¶cie ³odygowe naprzeciwleg³e, krótkoogonkowe. Ciemnozielone, do czerwonopurpurowych u odmian ogrodowych.
Kwiaty
Zebrane w groniasty kwiatostan na szczycie ³odygi, u³o¿one w 4–12 kwiatowe pozorne okó³ki. Kwiaty wyrastaj± z przysadek w kszta³cie li¶ci, maj± krótkie szypu³ki, dzwonkowaty i szorstko ow³osiony kielich. Korona niebieskofioletowa, sporadycznie ró¿owa lub bia³a, z górn± warg± krótsz±, doln± wiêksz±, trójklapow±, zwisaj±c±. W ¶rodku kwiatu 2 dwusilne prêciki i pojedynczy s³upek z czterokomorow± zal±¿ni± i dwudzielnym znamieniem.
Owoce
Jajowate, pomarszczone roz³upki.
Korzeñ
Krótki korzeñ g³ówny, rozga³êzione korzenie boczne.

Biologia i ekologia:

Bylina, hemikryptofit. Kwitnie od maja do sierpnia. Nasiona roznoszone s± przez mrówki (myrmekochoria). Ro¶lina miododajna, du¿y, z³ocistego koloru miodnik znajduje siê przy nasadzie zal±¿ni. Preferuje stanowiska s³oneczne i pó³cieniste, chocia¿ do¶æ dobrze radzi sobie w cieniu. Ro¶nie w lasach li¶ciastych, na glebach ¶wie¿ych, zasobnych w próchnicê i sk³adniki mineralne. W górach wystêpuje po regiel górny. Odporna na nisk± temperaturê.

Zastosowanie:

Ro¶lina ozdobna. Nadaje siê na skalniaki i jako ro¶lina okrywowa. Dziêki swoim czerwonopurpurowym li¶ciom ³adnie komponuje siê z innymi ro¶linami.
Ro¶lina okrywowa – porasta zacienione, trudno dostêpne miejsca, tak¿e skarpy, przez co chroni glebê przed osuwaniem i erozj±.
D±brówka roz³ogowa jest proponowana jako jedna z ro¶lin stanowi±cych florê tzw. "zielonego dachu".
Dawniej uznawana by³a za ro¶linê lecznicz±, obecnie pod tym wzglêdem zosta³a zapomniana.

Zmiennos:

Tworzy mieszañce z d±brówk± kosmat± (A. x hybrida) i d. piramidaln±

Zasig wystpowania:

Wystêpuje w stanie dzikim na terenie pó³nocnej Afryki, Azji i Europy, w tym ca³ej Polski. Jest u nas ro¶lin± pospolit±.

Ciekawostki:

  • D±brówka roz³ogowa jest proponowana jako jedna z ro¶lin stanowi±cych florê tzw. "zielonego dachu".
    Dawniej uznawana by³a za ro¶linê lecznicz±, obecnie pod tym wzglêdem zosta³a zapomniana.

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Budowa kwiatka : Korona zros³op³atkowa

Budowa kwiatka : Kwiat wargowy

Typ Kwiatostanu : Nibyokó³ek

Stopie zoenia licia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzeciwleg³e

Wygld blaszki licia : Ca³obrzegi

Wygld blaszki licia : Karbowany

Ksztat blaszki licia : £opatkowate

Ksztat blaszki licia : Jajowate

Ksztat blaszki licia : Eliptyczne

Ogonek licia : Siedz±cy

Ogonek licia : Na ogonku

Kolor : Niebieski

Okres kwitnienia

Kwiecieñ Maj Czerwiec Lipiec

Gatunek leczniczy

Hemikryptofit

-
RODZINA Lamiaceae (jasnotowate) -ilo 55
Ballota nigra(Mierznica czarna), Lamium purpureum(Jasnota purpurowa), Stachys recta(Czy¶ciec prosty), Lamium amplexicaule(Jasnota ró¿owa), Stachys palustris(Czy¶ciec b³otny), Stachys sylvatica(Czy¶ciec le¶ny), Stachys arvensis(Czy¶ciec polny), Stachys annua(Czy¶ciec roczny), Galeopsis tetrahit(Poziewnik szorstki), Mentha aquatica(Miêta nadwodna), Thymus serphyllum(Macierzanka piaskowa), Galeopsis pubescens(Poziewnik miêkkow³osy), Leonurus cardiaca(Serdecznik pospolity), Lamium maculatum(Jasnota plamista), Lamium album(Jasnota bia³a), Glechoma hederacea(Bluszczyk kurdybanek), Lamiastrum galeobdolon, Galeobdolon luteum(Gajowiec ¿ó³ty), Origanum vulgare(Lebiodka pospolita), Prunella vulgaris(G³owienka pospolita), Betonica officinalis (Bukwica zwyczajna), Acinos arvensis(Czy¶cica drobnokwiatowa), Salvia glutinosa(Sza³wia lepka), Ajuga genevensis(D±brówka kosmata (D. genewska)), Scutellaria hastifolia(Tarczyca oszczepowata), Scutellaria galericulata(Tarczyca pospolita), Chaiturus marrubiastrum (Szczeciogon szantowaty), Marrubium vulgare(Szanta zwyczajna), Salvia splendens(Sza³wia b³yszcz±ca, sza³wia ogrodowa ), Hyssopus officinalis(Hyzop lekarski), Clinopodium vulgare(Czy¶cica storzyszek), Nepeta cataria(Kocimiêtka w³a¶ciwa), Nepeta pannonica(Kocimiêtka naga), Nepeta mussinii(Kocimiêtka Mussina), Lavandula angustifolia(Lawenda w±skolistna), Thymus pulegioides(Macierzanka zwyczajna), Thymus praecox(Macierzanka wczesna), Thymus kosteleckyanus, T. pannonicus(Macierzanka pannoñska), Thymus carpaticus(Macierzanka karpacka), Thymus alpestris(Macierzanka halna), Nepeta grandiflora(Kocimiêtka wielkokwiatowa), Ajuga reptans(D±brówka roz³ogowa), Prunella grandiflora(G³owienka wielkokwiatowa), Lycopus europaeus(Karbieniec pospolity), (Zagorza³ek pó¼ny), Orobanche flava(Zaraza ¿ó³ta), Orobanche lutea(Zaraza czerwonawa), Verbena officinalis(Werbena pospolita), Pinguicula vulgaris(T³ustosz pospolity), Pinguicula alpina(T³ustosz alpejski ), Euphrasia rostkoviana(¦wietlik ³±kowy), Rhinanthus alectorolophus(Szelê¿nik w³ochaty), Rhinanthus serotinus(Szelê¿nik wiêkszy), Rhinanthus minor(Szelê¿nik mniejszy), Salvia verticillata(Sza³wia okrêgowa), Salvia pratensis(Sza³wia ³±kowa),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.
Dąbrówka rozłogowa
ZdjciaRODZINA Lamiaceae (jasnotowate) -ilo 55
Ballota nigra(Mierznica czarna),
Lamium purpureum(Jasnota purpurowa),
Stachys recta(Czy¶ciec prosty),
Lamium amplexicaule(Jasnota ró¿owa),
Stachys palustris(Czy¶ciec b³otny),
Stachys sylvatica(Czy¶ciec le¶ny),
Stachys arvensis(Czy¶ciec polny),
Stachys annua(Czy¶ciec roczny),
Galeopsis tetrahit(Poziewnik szorstki),
Mentha aquatica(Miêta nadwodna),
Thymus serphyllum(Macierzanka piaskowa),
Galeopsis pubescens(Poziewnik miêkkow³osy),
Leonurus cardiaca(Serdecznik pospolity),
Lamium maculatum(Jasnota plamista),
Lamium album(Jasnota bia³a),
Glechoma hederacea(Bluszczyk kurdybanek),
Lamiastrum galeobdolon, Galeobdolon luteum(Gajowiec ¿ó³ty),
Origanum vulgare(Lebiodka pospolita),
Prunella vulgaris(G³owienka pospolita),
Betonica officinalis (Bukwica zwyczajna),
Acinos arvensis(Czy¶cica drobnokwiatowa),
Salvia glutinosa(Sza³wia lepka),
Ajuga genevensis(D±brówka kosmata (D. genewska)),
Scutellaria hastifolia(Tarczyca oszczepowata),
Scutellaria galericulata(Tarczyca pospolita),
Chaiturus marrubiastrum (Szczeciogon szantowaty),
Marrubium vulgare(Szanta zwyczajna),
Salvia splendens(Sza³wia b³yszcz±ca, sza³wia ogrodowa ),
Hyssopus officinalis(Hyzop lekarski),
Clinopodium vulgare(Czy¶cica storzyszek),
Nepeta cataria(Kocimiêtka w³a¶ciwa),
Nepeta pannonica(Kocimiêtka naga),
Nepeta mussinii(Kocimiêtka Mussina),
Lavandula angustifolia(Lawenda w±skolistna),
Thymus pulegioides(Macierzanka zwyczajna),
Thymus praecox(Macierzanka wczesna),
Thymus kosteleckyanus, T. pannonicus(Macierzanka pannoñska),
Thymus carpaticus(Macierzanka karpacka),
Thymus alpestris(Macierzanka halna),
Nepeta grandiflora(Kocimiêtka wielkokwiatowa),
Ajuga reptans(D±brówka roz³ogowa),
Prunella grandiflora(G³owienka wielkokwiatowa),
Lycopus europaeus(Karbieniec pospolity),
(Zagorza³ek pó¼ny),
Orobanche flava(Zaraza ¿ó³ta),
Orobanche lutea(Zaraza czerwonawa),
Verbena officinalis(Werbena pospolita),
Pinguicula vulgaris(T³ustosz pospolity),
Pinguicula alpina(T³ustosz alpejski ),
Euphrasia rostkoviana(¦wietlik ³±kowy),
Rhinanthus alectorolophus(Szelê¿nik w³ochaty),
Rhinanthus serotinus(Szelê¿nik wiêkszy),
Rhinanthus minor(Szelê¿nik mniejszy),
Salvia verticillata(Sza³wia okrêgowa),
Salvia pratensis(Sza³wia ³±kowa),