Ustawienia|

Wyświetlaj zdjęcia:

Wywietlaj zdjęcia w zakładce systematyka:

Wyświetlaj systematyka:

Wyświetlaj statystyki:

Wyświetlaj filmiki Youtube:


Wyświetlaj właściwości rośliny:

-budowa kwiatka:
-płatki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopień zlożenia liścia:
-typ ulistnienia:
-wygląd blaszki liścia:
-kształt blaszki liścia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielkość wcięcia blaszki:
-łodyga przekrój:
-ogonek liścia:
-pręciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wyświetlaj Opis rośliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienność:
-zagrożenia i ochrona:
-zasięg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osób online:3
Wyświetlaj: zdjęcia: |systematykę: |filmiki youtube: |właściwości roślin: |Opis roślin:
Bodziszek pirenejski( (Du: Pyrenäen-Storchschnabel, Łac: Geranium pyrenaicum)
-
Maj Czerwiec Lipiec SierpieĂą WrzesieĂą PaÂździernik
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2013-05-09
Autor : Pacyfka99 2013-05-09

Domena eukarionty
Królestwo roÂśliny
Klad roÂśliny naczyniowe
Klad roÂśliny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad róÂżowych
RzÂąd bodziszkowce
Rodzina bodziszkowate
Rodzaj bodziszek
Gatunek bodziszek pirenejski

Nazewnictwo

Bodziszek pirenejski (Geranium pyrenaicum Burm.) – gatunek roÂśliny z rodziny bodziszkowatych. 

Morfologia:

ÂŁodyga
Cienka, ga³êzista, ow³osiona, wzniesiona lub podnosz¹ca siê.
LiÂście
LiÂście Âłodygowe okrÂągÂłe, dÂłoniasto podzielone na 5–7 klap, wciĂŞte do poÂłowy promienia blaszki.
Kwiaty
Skupione w parach, dzia³ki kielicha zakoùczone czubkiem, p³atki na szczycie g³êboko wyciête.
Owoce
Omszone owoce znajduj¹ siê na ow³osionych, zgiêtych w dó³ szypu³kach.

Biologia i ekologia:

Bylina, hemikryptofit i epekofit zadomawiaj¹cy siê tylko na siedliskach ruderalnych i segetalnych. Wystêpuje na zboczach, w zaroœlach, skrajach lasów, ³¹kach lub przydro¿ach. Roœnie w skupiskach na œwie¿ych, bogatych w sk³adniki od¿ywcze glebach humusowych, zwykle lekko gliniastych.

Zmiennosć:

Wyró¿nia siê dwa podgatunki
Geranium pyrenaicum subsp. lusitaniucm
Geranium pyrenaicum subsp. pyrenaicum

Zasięg występowania:

Rodzimym obszarem jego wystêpowania jest wiêksza czêœÌ Europy, Zachodnia Azja i Kaukaz oraz Afryka Pó³nocna (Algeria, Maroko, Tunezja), ale jako gatunek zawleczony wystêpuje te¿ w Ameryce Pó³nocnej i na innych obszarach Europy[2]. W Polsce ma status kenofita i jest ju¿ doœÌ pospolity

Inne:

Gatunek miewa czĂŞsto liÂście w róÂżyczce i wyraÂźne szyjki korzeniowe z pÂąkami na powierzchni ziemi.

Biblioghrafia:

Właściwości

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona wolnopÂłatkowa

Budowa płatka : G³êboko wciĂŞte

Stopień złożenia liścia : Prosty

Stopień złożenia liścia : DÂłoniastozÂłoÂżony

Typy ulistnienia : NaprzemianlegÂłe

Typy ulistnienia : NaprzeciwlegÂłe

Kształt blaszki liścia : OkrÂągÂłe

Ogonek liścia : Na ogonku

Kolor : Fioletowy

Kolor : Ró¿owy

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec Lipiec SierpieĂą WrzesieĂą PaÂździernik

Roślina dwuletnia

Kenofit

Hemikryptofit

-
RODZINA Geraniaceae (bodziszkowate) -ilość 12
Erodium cicutarium(Iglica pospolita), Geranium pusillum(Bodziszek drobny), Geranium robertianum(Bodziszek cuchn¹cy), Geranium phaeum(Bodziszek ¿a³obny), Geranium palustre(Bodziszek b³otny), Geranium sanguineum(Bodziszek czerwony), Geranium molle(Bodziszek kosmaty), Geranium sylvaticum(Bodziszek leœny), Geranium pratense(Bodziszek ³¹kowy), Geranium pyrenaicum(Bodziszek pirenejski), Geranium columbinum(Bodziszek go³êbi), Geranium dissectum(Bodziszek porozcinany),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.
Bill Wallis (Geranium Pyrenaicum) - 2012-06-02
Zdjęcia


Wspólne cechy dla Geraniaceae (bodziszkowate)

- Korona wolnopłatkowa


RODZINA Geraniaceae (bodziszkowate) -ilość 12
Erodium cicutarium(Iglica pospolita),
Geranium pusillum(Bodziszek drobny),
Geranium robertianum(Bodziszek cuchnÂący),
Geranium phaeum(Bodziszek ÂżaÂłobny),
Geranium palustre(Bodziszek bÂłotny),
Geranium sanguineum(Bodziszek czerwony),
Geranium molle(Bodziszek kosmaty),
Geranium sylvaticum(Bodziszek leÂśny),
Geranium pratense(Bodziszek ³¹kowy),
Geranium pyrenaicum(Bodziszek pirenejski),
Geranium columbinum(Bodziszek go³êbi),
Geranium dissectum(Bodziszek porozcinany),