Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:1
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Bodziszek ³±kowy (Ang: Meadow cranesbill, (Du: Wiesen-Storchschnabel, ac: Geranium pratense)
-
Czerwiec Lipiec Sierpieñ
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2013-05-09
Autor : Pacyfka99 2013-05-09

Domena eukarionty
Królestwo ro¶liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad ró¿owych
Rz±d bodziszkowce
Rodzina bodziszkowate
Rodzaj bodziszek
Gatunek bodziszek ³±kowy

Nazewnictwo

Bodziszek ³±kowy (Geranium pratense L.) – gatunek ro¶liny wieloletniej nale¿±cy do rodziny bodziszkowatych.

Morfologia:

£odyga
Wznosz±ca siê, rozga³êziona, i pokryta w³oskami gruczo³owymi. Osi±ga wysoko¶æ do 80 cm. Pod ziemi± ro¶lina posiada krótkie k³±cze.
Li¶cie
Nerkowate, d³oniasto-dzielne, pociête niemal do samej nasady. Sk³adaj± siê z 7 w±skich odcinków Li¶cie odziomkowe d³ugoogonkowe, w ¶rodkowej czê¶ci ³odygi krótkoogonkowe, u góry siedz±ce. Wszystkie li¶cie gruczo³owato ow³osione.
Kwiaty
Wyrastaj± po dwa na szczycie ³odygi i jej odga³êzieñ. Maj± ¶rednicê do 3 cm, ich kielich sk³ada siê z 5 trwa³ych ostro zakoñczonych dzia³ek. Korona sk³ada siê z 5 du¿ych jajowatych fioletowej lub niebieskiej barwy p³atków, które s± orzêsione u nasady. W ¶rodku kwiatu pojedynczy s³upek z piêciodzielnym znamieniem i wyd³u¿on± szyjk± oraz 10 prêcików w dwu okó³kach. Nitki prêcików maj± nasady trójk±tne i rozszerzone. Miodniki znajduj± siê u nasady prêcików zewnêtrznego okó³ka.
Owoc
Rozpadaj±ca siê, 5-dzielna roz³upnia zakoñczona dzióbkiem. Roz³upki gruczo³owato ow³osione, posiadaj±ce skrêcaj±c± siê ³ukowato lub ¶limakowato o¶æ.

Biologia i ekologia:

Rozwój
Bylina, hemikryptofit. Kwitnie od czerwca do wrze¶nia. Kwiaty przedpr±tne, zapylane przez owady. Ro¶lina samosiewna. Kwiaty bodziszka wykonuj± swoiste ruchy; w p±czku s± pochylone w dó³, podczas kwitnienia ich szypu³ka siê wyprostowuje, po zapyleniu skrêca w dó³, a w czasie dojrzewania nasion znów wyprostowuje siê, wyrzucaj±c nasiona.
Siedlisko
Wilgotne i ¶rednio wilgotne ³±ki, przydro¿a, rowy, zaro¶la. Ro¶lina azotolubna. W górach wystêpuje po regiel dolny.
Fitosocjologia
W klasyfikacji zbiorowisk ro¶linnych gatunek charakterystyczny dla All. Arrhenatherion, Ass. Filipendulo-Geranietum.

Zastosowanie:

W medycynie ludowej ro¶lina by³a uznawana za lecznicz±. Jej ziele zawiera m.in. gorycz, kwas elagowy, kwas galusowy, garbniki. Stosowano j± jako ¶rodek ¶ci±gaj±cy

Zasig wystpowania:

Rodzimym obszarem jego wystêpowania jest Europa i Azja, ale rozprzestrzeniony jest te¿ poza obszarem swojego naturalnego wystêpowania i uprawiany jest w wielu krajach ¶wiata. W Polsce ro¶lina ¶rednio pospolita na ca³ym ni¿u, czê¶ciej wystêpuje na po³udniu.

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona wolnop³atkowa

Stopie zoenia licia : Prosty

Stopie zoenia licia : D³oniastoz³o¿ony

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Typy ulistnienia : Naprzeciwleg³e

Wygld blaszki licia : Ca³obrzegi

Ogonek licia : Na ogonku

Kolor : Niebieski

Kolor : Fioletowy

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec Sierpieñ

Gatunek leczniczy

Hemikryptofit

-
RODZINA Geraniaceae (bodziszkowate) -ilo 12
Erodium cicutarium(Iglica pospolita), Geranium pusillum(Bodziszek drobny), Geranium robertianum(Bodziszek cuchn±cy), Geranium phaeum(Bodziszek ¿a³obny), Geranium palustre(Bodziszek b³otny), Geranium sanguineum(Bodziszek czerwony), Geranium molle(Bodziszek kosmaty), Geranium sylvaticum(Bodziszek le¶ny), Geranium pratense(Bodziszek ³±kowy), Geranium pyrenaicum(Bodziszek pirenejski), Geranium columbinum(Bodziszek go³êbi), Geranium dissectum(Bodziszek porozcinany),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.
Geranium pratense (Meadow Cranesbill)
Meadow Cranesbill (Geranium Pratense) - 2012-06-12
Zdjcia


Wsplne cechy dla Geraniaceae (bodziszkowate)

- Korona wolnopatkowa


RODZINA Geraniaceae (bodziszkowate) -ilo 12
Erodium cicutarium(Iglica pospolita),
Geranium pusillum(Bodziszek drobny),
Geranium robertianum(Bodziszek cuchn±cy),
Geranium phaeum(Bodziszek ¿a³obny),
Geranium palustre(Bodziszek b³otny),
Geranium sanguineum(Bodziszek czerwony),
Geranium molle(Bodziszek kosmaty),
Geranium sylvaticum(Bodziszek le¶ny),
Geranium pratense(Bodziszek ³±kowy),
Geranium pyrenaicum(Bodziszek pirenejski),
Geranium columbinum(Bodziszek go³êbi),
Geranium dissectum(Bodziszek porozcinany),