Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:1
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Barwinek pospolity (Ang: Lesser periwinkle, dwarf periwinkle, (Du: Kleines Immergr√ľn, £ac: Vinca minor)
-
Marzec Kwiecie√Ī Maj
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2013-05-31
Autor : Pacyfka99 2013-05-31

Domena eukarionty
Królestwo ro¬∂liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad Euphyllophyta
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad astrowe
Rz¬Īd goryczkowce
Rodzina toinowate
Rodzaj barwinek
Gatunek barwinek pospolity

Nazewnictwo

Barwinek pospolity (Vinca minor L.)-barwinek mniejszy  – gatunek ro¬∂liny nale¬Ņ¬Īcy do rodziny toinowatych (Apocynaceae).  Jest  uprawiany jako ro¬∂lina ozdobna.

Morfologia:

Pokrój
Drobna, zimozielona krzewinka osi¬Īgaj¬Īca wysoko¬∂√¶ do 20 cm.
£odyga
¬£odygi zdrewnia¬≥e do¬≥em, pok¬≥adaj¬Īce si√™ i zakorzeniaj¬Īce. Osi¬Īgaj¬Ī d¬≥ugo¬∂√¶ do 1 m. ¬£odygi kwiatowe wyprostowane, wzniesione.
Li¶cie
Naprzeciwleg¬≥e. Li¬∂cie sk√≥rzaste, ca¬≥obrzegie, eliptyczne, ciemnozielone i b¬≥yszcz¬Īce, do 5 cm d¬≥ugo¬∂ci, kr√≥tkoogonkowe.
Kwiaty
Niebieskie lub jasnofioletowe, obup¬≥ciowe, o ¬∂rednicy oko¬≥o 2,5 cm, wyrastaj¬Īce pojedynczo w pachwinach li¬∂ci. Kielich kwiatowy pi√™ciodzielny, znacznie kr√≥tszy od korony. Korona o rurce lejkowatej i p¬≥asko rozpostartych p¬≥atkach. Pi√™√¶ pr√™cik√≥w przyro¬∂ni√™tych do rurki korony, s¬≥upek na szczycie zgrubia¬≥y, przy nasadzie zal¬Ī¬Ņni dwa ¬Ņ√≥¬≥te miodniki.
Owoce
Dwa cylindryczne mieszki.

Biologia i ekologia:

Ro¬∂lina wieloletnia, chamefit. Kwitnie od marca do maja. Kwiaty owadopylne, zapylane przez pszczo¬≥y i motyle. Nasiona rozsiewane g¬≥√≥wnie przez mr√≥wki (myrmekochoria). Rozmna¬Ņa si√™ g¬≥√≥wnie wegetatywnie. Ro¬∂nie w lasach li¬∂ciastych. Doskonale znosi zacienienie. Przewa¬Ņnie wyst√™puje na ¬Ņyznych, zasobnych w wap√Ī i kwa¬∂nych glebach, o odczynie pH 4,9-6,5). Cz√™sto tworzy zwarte ¬≥any. Najwy¬Ņsze zanotowane jego stanowiska znajduj¬Ī si√™ w Bieszczadach, gdzie si√™ga do wysoko¬∂ci 1100 m n.p.m. Ca¬≥a ro¬∂lina jest lekko truj¬Īca: Zawiera winin√™, pubescyn√™ i minoryn√™. Objawami zatrucia s¬Ī: zmniejszenie ci¬∂nienia krwi, zaburzenia pracy serca i oddychania[3]. Liczba chromosom√≥w 2n = 48[

Zastosowanie:

Ro¬∂lina ozdobna, cz√™sto uprawiana. U¬Ņywana jako ro¬∂lina okrywowa na kobierce, obw√≥dki, cz√™sto sadzona na cmentarzach. Ma bardzo ma¬≥e wymagania zar√≥wno co do gleby jak i o¬∂wietlenia. Obok bluszczu i kopytnika najlepiej znosi zacienienie.
Ro¶lina lecznicza:
Surowiec zielarski: ziela barwinka – Herba Vincae pervincae (Herba Vincae minoris, Herba Pervincae).
Sk³ad: Zawiera alkaloidy: winkaminê, izowinkamina, perwincynê; kwas ursolowy, gorycz (wincynê), leukoantocyjanidyny, flawonoidy (robininê).
Dzia¬≥anie: obni¬Ņa ci¬∂nienie krwi (hypotonicum), stosuje si√™ go w przypadkach krwawie√Ī, stan√≥w zapalnych b¬≥on ¬∂luzowych oraz w leczeniu egzem.
Zbiór: od maja do sierpnia. Zebrany surowiec suszy siê naturalnie, w miejscu przewiewnym i suchym
W krajach o cieplejszym klimacie jako surowiec dla przemys³u farmaceutycznego wykorzystuje siê Vinca erecta, który ma wiêcej tych samych substancji aktywnych.

Zmiennosś:

W uprawie znajduje siê szereg kultywarów:
'Alba' Рo bia³ych kwiatach,
'Argenteovariegata' – o bia¬≥opstrych li¬∂ciach, wolniej rosn¬Īca,
'Aureovariegata' – ¬Ņ√≥¬≥topstra,
'Bowes Variety' – o wi√™kszych kwiatach, bujniej rosn¬Īca, ale bardziej zwarta ze wzgl√™du na kr√≥tsze roz¬≥ogi,
'Rosea' – o r√≥¬Ņowych kwiatach i wolniejszym wzro¬∂cie.
'Cahill' - o pstrej, ¬Ņ√≥¬≥tej barwie li¬∂ci z zielonym brzegiem blaszki. Wyhodowana przez 1995 r. przez Christy A. Hensler z Newport w USA. W przeciwie√Īstwie do innych, ta odmiana dobrze znosi pe¬≥ne nas¬≥onecznienie, ro¬∂nie przy tym r√≥wnie dobrze w p√≥¬≥cieniu i w miejscach zacienionych. Ro¬∂lina mrozoodporna ca¬≥kowicie w Polsce (strefa mrozoodporno¬∂ci 5a). Nadaje si√™ do uprawy jako ro¬∂lina rabatowa oraz okrywowa. P√™dy s¬Ī trwa¬≥e i dlatego mog¬Ī by√¶ u¬Ņywane jako uzupe¬≥nienie r√≥¬Ņnych kompozycji florystycznych

ZagroŅenia i ochrona:

Ro¬∂lina obj√™ta w Polsce cz√™¬∂ciow¬Ī ochron¬Ī gatunkow¬Ī na podstawie Rozporz¬Īdzenia Ministra ¬¶rodowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej ro¬∂lin[5]. Zagro¬Ņona ze wzgl√™du na swoje walory dekoracyjne. Cz√™sto jest bowiem wykopywana ze stanowisk naturalnych do uprawy jako ro¬∂lina ozdobna.

ZasiÍg wystÍpowania:

Ro¬∂nie dziko w zachodniej, wschodniej, po¬≥udniowej i ¬∂rodkowej Europie, brak go w Skandynawii[2]. Jest jedynym gatunkiem barwinka wyst√™puj¬Īcym w Polsce w stanie dzikim (do¬∂√¶ rzadko). W rozproszonych stanowiskach wyst√™puje niemal na ca¬≥ym ni¬Ņu. W g√≥rach spotykany jest rzadziej.

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona zros³op³atkowa

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzeciwleg³e

WyglĪd blaszki li∂cia : Ca¬≥obrzegi

Kszta≥t blaszki li∂cia : Lancetowate

Kszta≥t blaszki li∂cia : Eliptyczne

Ogonek li∂cia : Na ogonku

Kolor : Niebieski

Kolor : Fioletowy

Okres kwitnienia

Marzec Kwiecie√Ī Maj

Gatunek pod ochronĪ

Gatunek trujĪcy

Gatunek leczniczy

Ro∂lina okrywowa

Ro∂lina zimozielona

Ro∂lina uprawiana

Kenofit

-
PODRODZINA Cichorioideae (cykoriowe [j√™zyczkokwiatowe]) -ilo∂ś 18
Taraxacum officinale(Mniszek lekarski (pospolity)), Hieracium pilosella(Jastrz√™biec kosmaczek), Sonchus arvensis(Mlecz polny), Cichorium intybus(Cykoria podr√≥¬Ņnik), (Lniczka ma¬≥a), Vinca minor(Barwinek pospolity), Menyanthes trifoliata(Bobrek tr√≥jlistkowy), Leontodon hispidus(Brodawnik zwyczajny), Hieracium murorum(Jastrz√™biec le¬∂ny), Hieracium aurantiacum(Jastrz√™biec pomara√Īczowy), Hieracium echioides(Jastrz√™biec ¬Ņmijowcowaty), Tragopogon dubius(Kozibr√≥d wielki), Symphyotrichum novae-angliae(Aster nowoangielski), Symphyotrichum novi-belgii(Aster nowobelgijski), Heracleum sibiricum(Barszcz syberyjski¬† ), Leontodon autumnalis(Brodawnik jesienny), Arnoseris minima(Ch¬≥odek drobny), Chondrilla juncea(Chondrilla sztywna¬†),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.
Gardening Tips : How to Grow Vinca Minor
ZdjÍcia


W≥a∂ciwo∂ci ro∂liny


EgzemaFio³ek trójbarwny
Barwinek pospolity
Lek homeopatycznyKokornak powojnikowy
Gorysz pagórkowaty
Fio³ek wonny
Dyptam jesionolistny
Czerniec gronkowy
Barwinek pospolity
Bez hebd
Bobrek trójlistkowy
Ciemi√™¬Ņyca bia¬≥a
Obni¬Ņa ci¬∂nienieChmiel zwyczajny
Chmiel zwyczajny
Barwinek pospolity
Biedrzeniec wielki
Ciemi√™¬Ņyca bia¬≥a
Zapalenie b³on ¶luzowychBarwinek pospolity

ZwiĪzki ro∂liny


Alkaidy indoloweBarwinek pospolity
FlawonoidyArnika górska, kupalnik górski
Babka lancetowata, babka w¬Īskolistna
Babka zwyczajna, babka wiêksza
Bielu√Ī dzi√™dzierzawa
Bodziszek cuchn¬Īcy
Kokornak powojnikowy
Grzybie√Ī bia¬≥y
Fio³ek trójbarwny
Chmiel zwyczajny
Fio³ek wonny
Podbia³ pospolity
Fenku³ w³oski(koper w³oski)
Farbownik lekarski
Czy¶cica storzyszek
Barwinek pospolity
Bez czarny
Bobrek trójlistkowy
Brzoza brodawkowata
Brzoza omszona
Mak lekarski
GoryczeDyptam jesionolistny
Barwinek pospolity
Brzoza brodawkowata
Brzoza omszona
IzowinkaminaBarwinek pospolity
Kwas ursolowyCzy¶cica storzyszek
Barwinek pospolity
LeukoantocyjanidynyBarwinek pospolity
PerwincynaBarwinek pospolity
WikaminaBarwinek pospolity

PODRODZINA Cichorioideae (cykoriowe [j√™zyczkokwiatowe]) -ilo∂ś 18
Taraxacum officinale(Mniszek lekarski (pospolity)),
Hieracium pilosella(Jastrzêbiec kosmaczek),
Sonchus arvensis(Mlecz polny),
Cichorium intybus(Cykoria podr√≥¬Ņnik),
(Lniczka ma³a),
Vinca minor(Barwinek pospolity),
Menyanthes trifoliata(Bobrek trójlistkowy),
Leontodon hispidus(Brodawnik zwyczajny),
Hieracium murorum(Jastrzêbiec le¶ny),
Hieracium aurantiacum(Jastrz√™biec pomara√Īczowy),
Hieracium echioides(Jastrz√™biec ¬Ņmijowcowaty),
Tragopogon dubius(Kozibród wielki),
Symphyotrichum novae-angliae(Aster nowoangielski),
Symphyotrichum novi-belgii(Aster nowobelgijski),
Heracleum sibiricum(Barszcz syberyjski  ),
Leontodon autumnalis(Brodawnik jesienny),
Arnoseris minima(Ch³odek drobny),
Chondrilla juncea(Chondrilla sztywna ),