Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:1
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Bniec bia³y, Lepnica bia³a (Ang: White Campion, Bladder campion, (Du: Ma³y przykoronek uniemo¿liwia doj¶cie drobnym owad, ac: Melandrium album)
-
Maj Czerwiec Lipiec Sierpieñ Wrzesieñ
-

Czy wiesz e?.

-Kwiaty otwieraj± siê zupe³nie dopiero w nocy,  wydzielaj±c silny zapach.
-Ma³y przykoronek uniemo¿liwia doj¶cie drobnym owadom do nektaru.
Avatar


Autor : Pacyfka99
2010-02-21
Autor : Pacyfka99 2010-02-21

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¶liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Rz±d: go¼dzikowce
Rodzina: go¼dzikowate
Rodzaj: bniec
Gatunek: bniec bia³y

Nazewnictwo

Bniec bia³y, lepnica bia³a (Melandrium album (Mill.) Garcke) – gatunek ro¶liny nale¿±cy do rodziny go¼dzikowatych. 

Morfologia:

Pokrój
D³ugo¶æ 40-80 cm.
£odyga
Prosto wzniesiona, rozga³êziona, dorasta do 1 m wysoko¶ci. Miêkko ow³osiona, w wy¿szych partiach gruczo³owato ow³osiona. Wysoko¶æ 30-80 cm
Li¶cie
Dolne jajowate, zwê¿one ku nasadzie, d³ugo¶ci 4-10 cm, zebrane w przyziemn± rozetê. Górne li¶cie lancetowate, siedz±ce, naprzeciwleg³e. Li¶cie s± ca³obrzegie i miêkko ow³osione.
Kwiaty
Du¿e, o ¶rednicy 2-3 cm, o bia³ej koronie i g³êboko wciêtych p³atkach, przewa¿nie jednop³ciowe, osadzone na szeroko rozga³êzionych szypu³kach. Szypu³ki ró¿nej d³ugo¶ci, wyrastaj± z k±tów li¶ci lub na szczytach pêdów. Kwiaty ¿eñskie maj± wiêksze kielichy, rozdête i beczu³kowate, s³upek z 5 znamionami, kielichy maj± 20 br±zowych pr±¿ków. Kwiaty mêskie o smuklejszych, walcowatych lub butelkowatych kielichach, które maj± 10 br±zowych pr±¿ków. Kielichy przewa¿nie bladozielone, czasem bia³awe, o ciemnozielonych lub czerwonawych nerwach, gruczo³owato ow³osione.
Owoce
Torebka o wyprostowanych z±bkach. Szare nasiona, silnie brodawkowane, zebrane w jajowatej torebce okrytej trwa³ym, br±zowym kielichem.
Korzeñ
Palowy, przewa¿nie gruby, rozga³êziony, ro¶nie na g³êboko¶æ ponad 1 m. Zawiera wêglowodany i saponiny, w wiêkszych ilo¶ciach jest truj±cy.
Nasiona
Nasiona kszta³tu nerkowatego, d³ugo¶ci 1,0-1,5 mm, z lekkim zag³êbieniem od strony brzusznej, wyra¼nie brodawkowane, matowe, koloru popielato szarego.

Biologia i ekologia:

siedlisko:pola, ogrody, przydro¿a, miejsca ruderalne
wysoko¶æ:30-100 cm
Ro¶lina jednoroczna, dwuletnia, rzadziej wieloletnia, dwupienna. 
Do pe³nego rozwoju potrzebuje z regu³y dwóch okresów wegetacyjnych. Rozmna¿a siê generatywnie za pomoc± nasion oraz wegetatywnie z p±czków przybyszowych umieszczonych na korzeniach.
Kwitnie od czerwca do wrze¶nia, kwiaty zapylane s± przez æmy . Otwieraj± siê dopiero wieczorem, wydzielaj±c silny zapach. W klasyfikacji zbiorowisk ro¶linnych gatunek charakterystyczny dla SCl. Artemisietea. Ma³y przykoronek uniemo¿liwia doj¶cie drobnym owadom do nektaru.

Zmiennos:

Wed³ug nowszych ujêæ taksonomicznych gatunek ten w³±czony zosta³ do rodzaju Silene (lepnica) jako Silene latifolia Poir. subsp. alba (Mill.) Greuter & Burdet[Willdenowia 12:189. 1982 
Lepnica bia³a ³atwo krzy¿uje siê z lepnic± dwupienn±, tworz±c krzy¿ówkê S. x dubia o ró¿owych kwiatach.

Zasig wystpowania:

W Polsce pospolity na ca³ym obszarze
Siedlisko: przydro¿a, pola, siedliska ruderalne[5]. Wystêpuje od ni¿u po po³o¿enia górskie. Ro¶nie w ciep³ych miejscach, na do¶æ suchych glebach.

Ciekawostki:

-Kwiaty otwieraj± siê zupe³nie dopiero w nocy,  wydzielaj±c silny zapach.
-Ma³y przykoronek uniemo¿liwia doj¶cie drobnym owadom do nektaru.

Inne:

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona wolnop³atkowa

Budowa patka : G³êboko wciête

Typ Kwiatostanu : Wierzchotka

Stopie zoenia licia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzeciwleg³e

Wygld blaszki licia : Ca³obrzegi

Ksztat blaszki licia : Lancetowate

Ksztat blaszki licia : Jajowate

Ksztat blaszki licia : Eliptyczne

Unerwienie blaszki licia : Pierzasta

Ogonek licia : Siedz±cy

Ogonek licia : Na ogonku

Kolor : Bia³y

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec Lipiec Sierpieñ Wrzesieñ

Rolina pachnca

Rolina dwuletnia

Rolina jednoroczna

Terofit

-
RODZINA Caryophyllaceae (go¼dzikowate) -ilo 36
Melandrium album(Bniec bia³y, Lepnica bia³a), Stellaria media(Gwiazdnica pospolita), Agrostemma githago(K±kol polny), Spergula arvensis(Sporek polny), Gypsophila muralis(Gipsówka polna, £yszczec polny), Silene acaulis(Lepnica bez³odygowa), Spergularia rubra(Muchotrzew polny), Saponaria officinalis(Mydlnica lekarska), Cerastium arvense(Rogownica polna), Cerastium holosteoides(Rogownica pospolita), Malachium aquaticum, Myosoton aquaticum(Ko¶cienica wodna), Stellaria nemorum(Gwiazdnica gajowa), Stellaria holostea(Gwiazdnica wielkokwiatowa), Moehringia trinervia(Mo¿ylinek trójnerwowy), Arenaria serpyllifolia(Piaskowiec macierzankowy), Stellaria graminea(Gwiazdnica trawiasta), Silene vulgaris (Lepnica rozdêta), Silene nutans(Lepnica zwis³a), Melandrium rubrum Garcke(Bniec czerwony), Lychnis flos-cuculi(Firletka poszarpana), Petrorhagia saxifraga(Go¼dzicznik skalnicowy), Dianthus carthusianorum(Go¼dzik kartuzek), Dianthus deltoides(Go¼dzik kropkowany), Dianthus gratianopolitanus(Go¼dzik l¶ni±cy), Dianthus gratianopolitanu(Go¼dzik siny), Dianthus plumarius(Go¼dzik postrzêpiony), Gypsophila repens(£yszczec rozes³any), Melandrium noctiflorum(Bniec dwudzielny(lepnica nocna)), Armeria maritima(Zawci±g pospolity), Silene baccifera (Wy¿pin jagodowy), Myricaria germanica (Wrze¶nia pobrze¿na  ), Rumex aquaticus(Szczaw wodny), Amaranthus retroflexus(Szar³at szorstki), Amaranthus lividus(Szar³at siny), Spergula morisonii(Sporek wiosenny), Viscaria vulgaris(Smó³ka pospolita),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.
Bniec biały
ZdjciaRODZINA Caryophyllaceae (go¼dzikowate) -ilo 36
Melandrium album(Bniec bia³y, Lepnica bia³a),
Stellaria media(Gwiazdnica pospolita),
Agrostemma githago(K±kol polny),
Spergula arvensis(Sporek polny),
Gypsophila muralis(Gipsówka polna, £yszczec polny),
Silene acaulis(Lepnica bez³odygowa),
Spergularia rubra(Muchotrzew polny),
Saponaria officinalis(Mydlnica lekarska),
Cerastium arvense(Rogownica polna),
Cerastium holosteoides(Rogownica pospolita),
Malachium aquaticum, Myosoton aquaticum(Ko¶cienica wodna),
Stellaria nemorum(Gwiazdnica gajowa),
Stellaria holostea(Gwiazdnica wielkokwiatowa),
Moehringia trinervia(Mo¿ylinek trójnerwowy),
Arenaria serpyllifolia(Piaskowiec macierzankowy),
Stellaria graminea(Gwiazdnica trawiasta),
Silene vulgaris (Lepnica rozdêta),
Silene nutans(Lepnica zwis³a),
Melandrium rubrum Garcke(Bniec czerwony),
Lychnis flos-cuculi(Firletka poszarpana),
Petrorhagia saxifraga(Go¼dzicznik skalnicowy),
Dianthus carthusianorum(Go¼dzik kartuzek),
Dianthus deltoides(Go¼dzik kropkowany),
Dianthus gratianopolitanus(Go¼dzik l¶ni±cy),
Dianthus gratianopolitanu(Go¼dzik siny),
Dianthus plumarius(Go¼dzik postrzêpiony),
Gypsophila repens(£yszczec rozes³any),
Melandrium noctiflorum(Bniec dwudzielny(lepnica nocna)),
Armeria maritima(Zawci±g pospolity),
Silene baccifera (Wy¿pin jagodowy),
Myricaria germanica (Wrze¶nia pobrze¿na  ),
Rumex aquaticus(Szczaw wodny),
Amaranthus retroflexus(Szar³at szorstki),
Amaranthus lividus(Szar³at siny),
Spergula morisonii(Sporek wiosenny),
Viscaria vulgaris(Smó³ka pospolita),