Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:4
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Stulicha psia(( £ac: Descurainia sophia)
-
Maj Czerwiec Lipiec
-

Czy wiesz Ņe?.

-Gatunkowa nazwa ¬≥aci√Īska sophia oznacza m¬Īdro¬∂√¶. Jest to nawi¬Īzanie do w¬≥asno¬∂ci leczniczych, jakie dawniej przypisywano tej ro¬∂linie.
-Wydaje kilkaset tysi√™cy nasion (rekord 770 000), które roznoszone s¬Ī przez wiatr, a tak¬Ņe przez ludzi i zwierz√™ta.
Avatar


Autor : Goslawa
2012-10-06
Autor : Goslawa 2012-10-06

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¬∂liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: klad ró¬Ņowych
Rz¬Īd: kapustowce
Rodzina: kapustowate
Rodzaj: stulicha
Gatunek: stulicha psia

Nazewnictwo


Stulicha psia (Descurainia sophia) gatunek ro¬∂liny jednorocznej lub (czasami) dwuletniej nale¬Ņ¬Īcy do rodziny kapustowatych. Wyst√™puje w stanie dzikim w Europie, cz√™stsza na wschodzie. W polskiej florze jest pospolitym na ca¬≥ym obszarze archeofitem.Inne nazwy: leczywrz√≥d, stulidupka, wrzodowe ziele, wrzodowiec, zofia


Morfologia:

£odyga
Wyprostowana, wzniesiona i zwykle rozga³êziona, krótko ow³osiona. Wysoko¶æ 20-100 cm.
Li¶cie
Szarozielone, dwu- lub trzykrotnie pierzastosieczne z r√≥wnow¬Īsko lancetowatymi ¬≥atkami, nie szerszymi ni¬Ņ jeden milimetr. Li¬∂cie g√™sto gwiazdkowato ow¬≥osione.
Kwiaty
Blado¬Ņ√≥¬≥te p¬≥atki, d¬≥ugie na 2 milimetry, tak du¬Ņe jak kielich. Czasami brak p¬≥atk√≥w. Kwiaty w gronie bez przysadek. Kwitnie od maja do lipca, czasami do wrze¬∂nia, jest owadopylna lub samopylna.
Korze√Ī
Korzenie s¬Ī bia¬≥e, palowe i wrzecionowate.
Owoce
Wzniesiona, sierpowato zgi√™ta ¬≥uszczyna ku g√≥rze, ok. p√≥¬≥tora razy d¬≥u¬Ņsza od szypu¬≥ki. Nasiona roznoszone s¬Ī przez wiatr, a tak¬Ņe przez ludzi i zwierz√™ta.

Biologia i ekologia:

Ro¬∂lina jednoroczna lub (czasami) dwuletnia. Siedlisko: pola, drogi, wysypiska, nasypy piaszczyste. Pospolity chwast. Jest ro¬∂lin¬Ī azotolubn¬Ī, dobrym wska¬ľnikiem gleb bogatych w azot. W klasyfikacji zbiorowisk ro¬∂linnych gatunek charakterystyczny dla All. Sisymbrion, Ass. Sisymbrietum sophiae. Ro¬∂lina truj¬Īca: Ziele zawiera glukozyd siarkocyjanianowy i w wi√™kszych ilo¬∂ciach jest lekko truj¬Īce.

Zastosowanie:

- ma w¬≥a¬∂ciwo¬∂ci lecznicze – w medycynie ludowej stosowana by¬≥a przy z¬≥amaniu ko√Īczyn, na wrzody i rany

ZasiÍg wystÍpowania:

Rodzimy obszar wyst√™powania obejmuje Europ√™, znaczn¬Ī cz√™¬∂√¶ Azji oraz Algieri√™, Egipt, i Maroko w Afryce P√≥¬≥nocnej. Rozprzestrzenia si√™ te¬Ņ gdzieniegdzie poza rejonem swojego rodzimego wyst√™powania na obszarach o umiarkowanym klimacie. W polskiej florze jest pospolitym na ca¬≥ym obszarze archeofitem.
Ro¬∂nie na drogach, przydro¬Ņach, wysypiskach, gruzowiskach, nasypach piaszczystych, przychaciach i polach uprawnych. Preferuje gleby piaszczyste, kamieniste, suche i bogate w azot. Najcz√™¬∂ciej zachwaszcza zbo¬Ņa (g¬≥√≥wnie ¬Ņyto, rzepak ozimy) i uprawy ro¬∂lin okopowych.¬†

Ciekawostki:

-Gatunkowa nazwa ¬≥aci√Īska sophia oznacza m¬Īdro¬∂√¶. Jest to nawi¬Īzanie do w¬≥asno¬∂ci leczniczych, jakie dawniej przypisywano tej ro¬∂linie.
-Wydaje kilkaset tysi√™cy nasion (rekord 770 000), które roznoszone s¬Ī przez wiatr, a tak¬Ņe przez ludzi i zwierz√™ta.

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Typ Kwiatostanu : Grono

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Kszta≥t blaszki li∂cia : R√≥wnow¬Īskie

Kszta≥t blaszki li∂cia : Lancetowate

Ogonek li∂cia : Na ogonku

Kolor : ¬Į√≥¬≥ty

Kolor : Zielony

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec Lipiec

Archeofit

Terofit

-
RODZINA Brassicaceae (kapustowate) -ilo∂ś 43
Capsella bursa pastoris(Tasznik pospolity), Berteroa incana(Pyleniec pospolity), Descurainia sophia(Stulicha psia), Lepidium ruderale(Pieprzyca gruzowa), Sinapis arvensis(Gorczyca polna), Rorippa amphibia(Rzepicha ziemnowodna), Erysimum cheiranthoides(Pszonak drobnokwiatowy), Brassica napus(Rzepak ozimy), Raphanus raphanistrum(Rzodkiew ¬∂wirzepa), Thlaspi arvense(Tobo¬≥ki polne), Teesdalia nudicaulis(Chroszcz nago¬≥odygowy), Alliaria Heist.ex(Czosnaczek pospolity), Diplotaxis(Dwurz¬Īd), Arabis(G√™si√≥wka), Draba(G¬≥odek), Sinapis(Gorczyca), Barbarea vulgaris(Gorczycznik pospolity), Cheiranthus cheiri(Lak pospolity), Alliaria petiolata(Czosnaczek pospolity), Arabis arenosa(Rze¬Ņusznik piaskowy (G√™si√≥wka piaskowa)), Armoracia rusticana (A. lapathifolia)(Chrzan pospolity), Erophila verna(Wiosn√≥wka pospolita), Arabidopsis thaliana(Rzodkiewnik pospolity), Diplotaxis muralis(Dwurz¬Īd murowy), Aurinia saxatilis (Smagliczka skalna, smagliczka Arduina ), Sisymbrium officinale(Stulisz lekarski), Diplotaxis tenuifolia(Dwurz¬Īd w¬Īskolistny), Arabis caucasica(G√™si√≥wka kaukaska), Arabis hirsuta(G√™si√≥wka szorstkow¬≥osista), Sinapis alba(Gorczyca bia¬≥a), Brassica campestris(Kapusta w¬≥a¬∂ciwa polna), Brassica napus(Kapusta rzepak), Camelina alyssum(Lnicznik w¬≥a¬∂ciwy), Dentaria bulbifera (¬Įywiec cebulkowy), Cochlearia polonica(Warzucha polska), Raphanus sativus(Rzodkiew zwyczajna), (Rze¬Ņusznik Hallera, G√™si√≥wka Hallera), Cardamine hirsuta(Rze¬Ņucha w¬≥ochata), Cardamine pratensis(Rze¬Ņucha ¬≥¬Īkowa), Cardamine flexuosa(Rze¬Ņucha le¬∂na), Cardamine amara(Rze¬Ņucha gorzka), Rorippa sylvestris(Rzepicha le¬∂na), Rorippa palustris(Rzepicha b¬≥otna),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍciaRODZINA Brassicaceae (kapustowate) -ilo∂ś 43
Capsella bursa pastoris(Tasznik pospolity),
Berteroa incana(Pyleniec pospolity),
Descurainia sophia(Stulicha psia),
Lepidium ruderale(Pieprzyca gruzowa),
Sinapis arvensis(Gorczyca polna),
Rorippa amphibia(Rzepicha ziemnowodna),
Erysimum cheiranthoides(Pszonak drobnokwiatowy),
Brassica napus(Rzepak ozimy),
Raphanus raphanistrum(Rzodkiew ¶wirzepa),
Thlaspi arvense(Tobo³ki polne),
Teesdalia nudicaulis(Chroszcz nago³odygowy),
Alliaria Heist.ex(Czosnaczek pospolity),
Diplotaxis(Dwurz¬Īd),
Arabis(Gêsiówka),
Draba(G³odek),
Sinapis(Gorczyca),
Barbarea vulgaris(Gorczycznik pospolity),
Cheiranthus cheiri(Lak pospolity),
Alliaria petiolata(Czosnaczek pospolity),
Arabis arenosa(Rze¬Ņusznik piaskowy (G√™si√≥wka piaskowa)),
Armoracia rusticana (A. lapathifolia)(Chrzan pospolity),
Erophila verna(Wiosnówka pospolita),
Arabidopsis thaliana(Rzodkiewnik pospolity),
Diplotaxis muralis(Dwurz¬Īd murowy),
Aurinia saxatilis (Smagliczka skalna, smagliczka Arduina ),
Sisymbrium officinale(Stulisz lekarski),
Diplotaxis tenuifolia(Dwurz¬Īd w¬Īskolistny),
Arabis caucasica(Gêsiówka kaukaska),
Arabis hirsuta(Gêsiówka szorstkow³osista),
Sinapis alba(Gorczyca bia³a),
Brassica campestris(Kapusta w³a¶ciwa polna),
Brassica napus(Kapusta rzepak),
Camelina alyssum(Lnicznik w³a¶ciwy),
Dentaria bulbifera (¬Įywiec cebulkowy),
Cochlearia polonica(Warzucha polska),
Raphanus sativus(Rzodkiew zwyczajna),
(Rze¬Ņusznik Hallera, G√™si√≥wka Hallera),
Cardamine hirsuta(Rze¬Ņucha w¬≥ochata),
Cardamine pratensis(Rze¬Ņucha ¬≥¬Īkowa),
Cardamine flexuosa(Rze¬Ņucha le¬∂na),
Cardamine amara(Rze¬Ņucha gorzka),
Rorippa sylvestris(Rzepicha le¶na),
Rorippa palustris(Rzepicha b³otna),