Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:2
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Malina w³a¶ciwa(( ac: Rubus idaeus)
-
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2012-06-11
Autor : Pacyfka99 2012-06-11

Domena eukarionty
Królestwo ro¶liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad ró¿owych
Rz±d ró¿owce
Rodzina ró¿owate
Rodzaj je¿yna
Gatunek malina w³a¶ciwa

Nazewnictwo

Malina w³a¶ciwa (Rubus idaeus L.) – gatunek ro¶liny wieloletniej z rodziny ró¿owatych. W stanie dzikim wystêpuje na znacznej czê¶ci Azji oraz w niemal ca³ej Europie, oprócz Portugalii i Islandii. W Polsce jest pospolity na ca³ym obszarze. Jest uprawiany w wielu regionach ¶wiata


Morfologia:

£odyga
Krzew dorastaj±cy do 2 m wysoko¶ci, z podziemnymi roz³ogami. Pêdy wyd³u¿one rózgowato i ³ukowo zwieszone, pokryte kolcami.
Li¶cie
3-5-7 listkowe, z wierzchu nagie, pod spodem bia³o kutnerowato ow³osione, boczne listki siedz±ce. Brzeg li¶cia ostro pi³kowany. Li¶cie pêdów owocuj±cych zawsze trzylistkowe (nie dotyczy nowych odmian owocuj±cych na pêdach jednorocznych).
Kwiaty
Bia³e, zwis³e, zebrane w lu¼ne grona albo wiechy. Kwitnie od maja do sierpnia. Ro¶lina miododajna.
Owoce
Sk³ada siê z licznych, czerwonych, rzadziej ¿ó³tych lub ciemnopurpurowych ("czarne maliny") puszysto ow³osionych ma³ych pestkowców zebranych w owoc zbiorowy, potocznie zwany "malinami". W porze dojrzewania lekko oddziela siê od sto¿kowatego dna kwiatowego (w przeciwieñstwie do je¿yny). Nasiona o strukturze siatkowatej, pomarszczonej.

Biologia i ekologia:

Krzew, nanonofanerofit. Ro¶nie lasach, zaro¶lach, zio³oro¶lach, na zrêbach, na zboczach. Na ni¿u i w górach do 2000 m n.p.m. Preferuje lu¼ne, niezbyt suche, ¿yzne gleby. W klasyfikacji zbiorowisk ro¶linnych gatunek charakterystyczny dla klasy (Cl.) Epilobietea angustifolii i zespo³u ro¶linno¶ci Rubetum idaei.

Zastosowanie:

Ro¶lina uprawna. Jest uprawiana od ¶redniowiecza jako krzew owocowy. Jej uprawa jest w Polsce do¶æ rozpowszechniona. W uprawie znajduje siê szereg odmian uprawnych bêd±cych mieszañcami miêdzygatunkowymi. Forma typowa i liczne odmiany owocuj± na pêdach dwuletnich, od niedawna istniej± w uprawie odmiany owocuj±ce na pêdach jednorocznych.
Sztuka kulinarna. Owoce s± smaczne i pachn±ce, nadaj± siê do spo¿ycia zarówno na surowo, jak i na przetwory: soki, d¿emy, konfitury. Ze wzglêdu na obecno¶æ zwi±zków purynowych powinni ich jednak unikaæ chorzy na podagrê oraz zapalenie nerek. U niektórych ludzi maliny wywo³uj± uczulenie. U dziko rosn±cych malin owoce s± bardzo czêsto robaczywe.
Ro¶lina lecznicza:
Surowiec zielarski: owoc Fructus Rubi idaei (Bacca Rubi idaei) bogaty w cukry (sacharoza, fruktoza, glukoza), olejek eteryczny, pektyny, pochodne cyjanidyny, szereg witamin; oraz li¶æ – Folium Rubi idaei – du¿a zawarto¶æ witaminy C (300 mg%), garbniki, kwasy organiczne, ¶luzy, ¿ywice.
Dzia³anie: owoce maj± dzia³anie napotne i ogólnie wzmacniaj±ce ze wzglêdu na zawarto¶æ witamin. Podobne dzia³anie, lecz jeszcze silniejsze maj± li¶cie, które ponadto dzia³aj± moczopêdnie, ¿ó³ciopêdnie, przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie, ¶ci±gaj±co, oraz poprawiaj± przemianê materii. Napar z suszu owocowego i li¶ci wykorzystuje siê w stanach gor±czkowych.

Zmiennos:

Tworzy mieszañce z je¿yn± popielic± (R. x pseudideus (Weihe)Lej.).

Zagroenia i ochrona:

W okresie od kwietnia do czerwca samice pryszczarka malinowca (Lasioptera rubi) sk³adaj± jaja na pêdach. Larwy, które siê z jaj wykluwaj±, ¿eruj± i powoduj± tworzenie siê na pêdach wyro¶li. Powoduje to s³abszy wzrost, ³amanie siê pêdów i zmniejszenie plonowania. Uszkodzone pêdy nale¿y wyci±æ i spaliæ.
Od maja do czerwca pod odstaj±c± korê pêdów sk³adaj± jaja samice pryszczarka namalinka ³odygowego (Resseliella theobaldi Barnes). Larwy ¿eruj± gromadnie, wygryzaj±c tkanki pêdów. W miejscu zerowania pojawiaj± siê brunatne przebarwienia. Miejsca te czê¶ciowo zamieraj± i s± przyczyn± intensywniejszego rozwoju grzyba Didimella applanata. Uszkodzone pêdy przedwcze¶nie zasychaj±. Nale¿y stosowaæ zabiegi chemiczne w okresie lotu muchówek.

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona wolnop³atkowa

Budowa kwiatka : Kwiat zwis³y

Typ Kwiatostanu : Grono

Typ Kwiatostanu : Baldachogrono

Typ Kwiatostanu : Wiecha

Wygld blaszki licia : Pi³kowany

odyga przekrj : Ob³a

Ogonek licia : Na ogonku

Kolor : Bia³y

Kolor : Ró¿owy

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec

Gatunek jadalny

Gatunek leczniczy

Rolina uprawiana

Nanofanerofit

-

Liczba komentarzy 1

Dodaj komentarz.


Go¶æ (Monday April 15, 2013 21:24)

S± rejony naszego kraju ¿e ludzie po prostu nie znaj± malin, mo¿e to dziwne ale w wielu miejscach s± one niedoceniane, uwa¿a siê ¿e s± wszystkie robaczywe.
To kompletna bzdura, a nawet zabobon !!
Na dodatek maliny mamy teraz w ró¿nych kolorach: czarne; ¿ó³te, ró¿owe, i czerwone.
Maliny teraz to bardzo atrakcyjne ro¶liny ogrodowe o bardzo du¿ych wspania³ych owocach.
Maliny to równie¿ ro¶liny które mo¿emy ¶cinaæ (kosiæ) na zimê - niektóre odmiany !, owocuj±ce jesieni±.
Osobi¶cie mam Helitage, Polanê, Pokusê, Ga¼dzinê,Porann± rosê oraz czarn± malinê.
www.ogrod.fora.pl zapraszam.


Zdjcia


Wsplne cechy dla Ruboideae (je¿ynowe)

- Kolor biay
- Lecznicze
- Korona wolnopatkowa
- Typ kwiatostanu grono
- Wygld blaszki licia pikowany
- Kolor rowy


PODRODZINA Ruboideae (je¿ynowe) -ilo 2
Rubus plicatus(Je¿yna fa³dowana),
Rubus idaeus(Malina w³a¶ciwa),