Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:3
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Je¿yna fa³dowana(( ac: Rubus plicatus)
-
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2012-06-11
Autor : Pacyfka99 2012-06-11

Domena eukarionty
Królestwo ro¶liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad ró¿owych
Rz±d ró¿owce
Rodzina ró¿owate
Rodzaj je¿yna
Gatunek Je¿yna fa³dowana

Nazewnictwo

Je¿yna fa³dowana (Rubus plicatus W. et N.) – gatunek ro¶liny wieloletniej z rodziny ró¿owatych (Rosaceae). Pochodzi z Europy. W Polsce ro¶lina spotykana na ca³ym ni¿u i w ni¿szych partiach górskich.

Morfologia:

Pokrój
Kolczasty krzew. Ma pêdy do 1,5 m wysokie, jesieni± silnie ³ukowato wygiête. Pêdy p³onne s± kanciaste, ale nie bruzdowane. Kolce ¶rednio du¿e, nagle zaostrzone, nieco zakrzywione,
Li¶cie 
Nieparzysto-pierzastoz³o¿one,Skrêtoleg³e, z³o¿one z 3-7, zwykle 4 listków wychodz±cych z jednego miejsca spodem miêkko ow³osione, ostro nierówno pi³kowane,
nagie lub od spodu bia³o-szaro-filcowato ow³osione zwykle za m³odu wzd³u¿ nerwów sfa³dowane. Listek szczytowy najczê¶ciej sercowaty, dolna para listków jest siedz±ca, lub prawie siedz±ca.
Kwiaty

Promieniste, o p³atkach bia³ych lub jasnoró¿owych,s³abo pachn±ce,zebrane w drobne, skupione,  krótkie grona. W czasie kwitnienia prêciki o d³ugo¶ci równej s³upkowi.
Owoce
Ciemnoszkar³atne jagody Czarne,na szczycie uwieñczone kielichem, 4-5 krotne, wielonasienne, jadalne, bardzo smaczne. Kielich na owocu odchylony.

Biologia i ekologia:

Nanofanerofit. Wystêpuje w lasach, zaro¶lach, na miedzach i przydro¿ach. Kwitnie od czerwca do lipca. W klasyfikacji zbiorowisk ro¶linnych gatunek charakterystyczny dla All. Pruno-Rubion fruticosi i Ass. Frangulo-Rubetum plicati.
WYSOKO¦Æ: do 1,5 m

Inne:

s³abo pachn±ce

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona wolnop³atkowa

Budowa patka : P³ytko wciêty

Typ Kwiatostanu : Grono

Stopie zoenia licia : Nieparzystopierzastoz³o¿one

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Wygld blaszki licia : Ca³obrzegi

Wygld blaszki licia : Karbowany

Wygld blaszki licia : Pi³kowany

Ksztat blaszki licia : Odwrotnie jajowate

Ksztat blaszki licia : Sercowaty

Unerwienie blaszki licia : Pierzasta

Ogonek licia : Siedz±cy

Kolor : Bia³y

Kolor : Ró¿owy

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec

Gatunek leczniczy

-

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.Zdjcia


Wsplne cechy dla Ruboideae (je¿ynowe)

- Kolor biay
- Lecznicze
- Korona wolnopatkowa
- Typ kwiatostanu grono
- Wygld blaszki licia pikowany
- Kolor rowy


PODRODZINA Ruboideae (je¿ynowe) -ilo 2
Rubus plicatus(Je¿yna fa³dowana),
Rubus idaeus(Malina w³a¶ciwa),