Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:1
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Piêciornik gêsi(( ac: Potentilla anserina)
-
Maj Czerwiec Lipiec Sierpieñ Wrzesieñ
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2012-06-12
Autor : Pacyfka99 2012-06-12

Domena eukarionty
Królestwo ro¶liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad ró¿owych
Rz±d ró¿owce
Rodzina ró¿owate
Rodzaj piêciornik
Gatunek piêciornik gêsi

Nazewnictwo

Piêciornik gêsi (Potentilla anserina L.) – gatunek byliny k³±czowej z rodziny ró¿owatych (Rosaceae Juss.). Ro¶nie w wiêkszej czê¶ci Europy, z wyj±tkiem jej po³udniowych czê¶ci, równie¿ na wiêkszo¶ci obszarów Azji i Ameryki Pó³nocnej. W Polsce gatunek pospolity.Inne nazwy zwyczajowe i ludowe: piêciornik pospolity, piêæperset gêsi, srebrnik pospolity, gêsie ziele, gêsia trawa, gêsiówka, drabinki, dziewicze ziele.

Morfologia:

Pokrój
K³±cze krótkie, okryte resztkami przylistków, zakoñczone rozetk± li¶ci, korzenie wrzecionowato zgrubia³e, miêsiste.
£odyga
Pe³zaj±ca lub podnosz±ca siê o d³ugo¶ci 15–50 cm.
Li¶cie
Nieparzystopierzastodzielne, osi±gaj± d³ugo¶æ do 20 cm, z³o¿one z 7–21 listków. Od spodu jedwabi¶cie, srebrzysto ow³osione. Listki pod³ugowate, brzeg blaszek wyra¼nie pi³kowany.
Li¶cie z wierzchu zielone, spodem srebrzystobia³e.
Kwiaty
Pojedyncze, ¶rednicy ok. 2 cm, d³ugoszypu³kowe, piêciop³atkowe: dzia³ki kielicha wcinane, p³atki korony 2 razy d³u¿sze od dzia³ek. Barwa z³ocisto¿ó³ta. Pod kielichem wystêpuje jeszcze kieliszek z³o¿ony z 5 mniejszych listków. W ¶rodku kwiatu liczne s³upki i prêciki na wypuk³ym dnie kwiatowym.
Owoc
Pojedynczy orzeszek, odpadaj±cy.

Biologia i ekologia:

Z k±tów ró¿yczki li¶ciowej wyrastaj± cienkie, d³ugie roz³ogi, ukorzeniaj±ce siê w wêz³ach. Dziêki temu rozmna¿aniu wegetatywnemu ro¶lina szybko rozprzestrzenia siê. Gatunek bardzo zmienny, szczególnie pod wzglêdem ow³osienia. Ro¶lina miododajna, owadopylna, zapylenie przewa¿nie krzy¿owe, mo¿liwe jest jednak równie¿ samozapylenie (gdy kwiaty zamykaj± siê w czasie z³ej pogody). Kwitnie od maja do wrze¶nia.

Sk³ad chemiczny: garbniki katechinowe (4–10%), flawonoidy (kwercetyna i jej glikozyd), kwasy organiczne, ¶luzy i ¿ywice, du¿a zawarto¶æ witaminy C (do 95 mg/100 g).
WYSOKO¦Æ: 15 - 20 cm
Hemikryptofit
2n=28

Zastosowanie:

Ro¶lina lecznicza:
Surowiec zielarski: ziele – Herba Anserinae (Herba Potentille anserine), korzeñ
Dzia³anie: ¶rodek ¶ci±gaj±cy i przeciwzapalny, a tak¿e rozkurczaj±cy na miê¶nie g³adkie. Stosowany przy biegunkach, chorobach jelit i dróg ¿ó³ciowych charakteryzuj±cych siê stanami kurczowymi, w pocz±tkowym stadium kamicy ¿ó³ciowej, zaburzeniach menstruacji, nie¿ycie ¿o³±dka i jelit. Dziêki zawarto¶ci substancji gorzkich poprawia apetyt i u³atwia trawienie[5]. Rzadko stosowany oddzielnie, stanowi sk³adnik mieszanek zio³owych.
Zbiór i suszenie: ziele zbiera siê w okresie kwitnienia i suszy w temperaturze do 60 °C.
Sztuka kulinarna: surowe li¶cie dodaje siê do zup, kasz, mo¿na przygotowaæ jak szpinak. K³±cze jadalne na surowo lub gotowane (w smaku podobne do pasternaku)
Kosmetyka: Dawniej we Francji stosowano wyci±g wodny z piêciornika (l'eau de beauté) do pielêgnacji cery.
Garbarstwo: Ro¶lina niegdy¶ u¿ywana w garbarstwie ze wzglêdu na du¿± ilo¶æ garbników.

Zmiennos:

Wystêpuje w kilku podgatunkach:
Potentilla anserina subsp. anserina (syn: Argentina anserina (L.) Rydb.)
Potentilla anserina subsp. groenlandica (syn. Argentina egedii (Wormsk. ex Hornem.) Rydb., Potentilla egedii Wormsk. ex Hornem.)
Potentilla anserina subsp. pacifica (syn. Potentilla pacifica Howell)

Zasig wystpowania:

Ro¶lina ta wystêpuje zwykle w wiêkszych skupiskach na podwórzach, pastwiskach, ³±kach, przy rowach. Preferuje raczej miejsca wilgotne np. czêsto wystêpuje na pastwiskach gêsich, co da³o pocz±tek jej nazwie.
Rozpowszechniona na ca³ym ¶wiecie, zw³aszcza pospolita na pó³kuli pó³nocnej.

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona wolnop³atkowa

Stopie zoenia licia : Nieparzystopierzastoz³o¿one

Typy ulistnienia : Naprzeciwleg³e

Wygld blaszki licia : Pi³kowany

Unerwienie blaszki licia : Pierzasta

Kolor : ¯ó³ty

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec Lipiec Sierpieñ Wrzesieñ

Gatunek jadalny

Gatunek leczniczy

Hemikryptofit

-
PODRODZINA Potentilloideae (piêciornikowe) -ilo 4
Agrimonia eupatoria(Rzepik pospolity), Sanguisorba officinalis(Krwi¶ci±g lekarski), Fragaria vesca(Poziomka pospolita), Potentilla anserina(Piêciornik gêsi),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.Zdjcia


Wsplne cechy dla Potentilloideae (piêciornikowe)

- Lecznicze
- Hemikryptofit


PODRODZINA Potentilloideae (piêciornikowe) -ilo 4
Agrimonia eupatoria(Rzepik pospolity),
Sanguisorba officinalis(Krwi¶ci±g lekarski),
Fragaria vesca(Poziomka pospolita),
Potentilla anserina(Piêciornik gêsi),