Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:1
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Poziomka pospolita(( £ac: Fragaria vesca)
-
Maj Czerwiec
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2012-06-12
Autor : Pacyfka99 2012-06-12

Domena eukarionty
Królestwo ro¬∂liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad ró¬Ņowych
Rz¬Īd ró¬Ņowce
Rodzina ró¬Ņowate
Rodzaj poziomka
Gatunek poziomka pospolita

Nazewnictwo

Poziomka pospolita (Fragaria vesca L.) – gatunek ro¬∂liny z rodziny r√≥¬Ņowatych. Inne nazwy: czerwona jagoda, koziomka. Ro¬∂nie dziko w ca¬≥ej Europie a tak¬Ņe w Azji i Ameryce P√≥¬≥nocnej. W Polsce jest pospolity na ca¬≥ym obszarze. Jest uprawiany w wielu krajach ¬∂wiata, r√≥wnie¬Ņ w Polsce.

Morfologia:

Pokrój
Wysoko¬∂√¶ 5-20 (30) cm. Wytwarza sympodialne, d¬≥ugie i cienkie roz¬≥ogi. Odmiany uprawne nie posiadaj¬Ī roz¬≥og√≥w.
Li¶cie
G¬≥√≥wnie li¬∂cie odziomkowe. S¬Ī tr√≥jdzielne i grubo pi¬≥kowane, ¬∂rodkowy listek na kr√≥tkim ogonku, boczne listki s¬Ī bezogonkowe, o klinowatych, niesymetrycznych nasadach. Listki s¬Ī lu¬ľno ow¬≥osione, na g√≥rnej stronie ciemnozielone, spodem sinawe lub szarawe jedwabi¬∂cie ow¬≥osione.Li¬∂cie d¬≥ugoogonkowe, tr√≥jdzielne, listki jajowate.
Kwiaty
Na ¬≥odygach wyrasta zwykle od 3 do 10 bia¬≥ych kwiatk√≥w na szypu¬≥kach tylko niewiele d¬≥u¬Ņszych od li¬∂ci. Kwiaty promieniste o dzia¬≥kach kielicha odstaj¬Īcych od

Biologia i ekologia:

Bylina, hemikryptofit. Siedlisko: lasy, s¬≥oneczne brzegi las√≥w, polany, przydro¬Ņa. Preferuje gleby wilgotne, ¬Ņyzne i gliniaste. W g√≥rach wyst√™puje do pi√™tra kos√≥wki (w Tatrach do 1710 m n.p.m.). W klasyfikacji zbiorowisk ro¬∂linnych gatunek charakterystyczny dla zwi¬Īzku zespo¬≥√≥w (All.) Epilobietea angustifolii. Kwitnie w maju i czerwcu, kwiaty s¬Ī zapylane przez owady.

Zastosowanie:

Ro¶lina uprawna
Jest uprawiana w licznych odmianach, g¬≥√≥wnie w uprawach amatorskich. Jej pospolitszym krewnym jest truskawka, lecz w krajach wy¬Ņej rozwini√™tych poziomka o delikatniejszych, mniejszych i smaczniejszych owocach zyskuje coraz wi√™ksze znaczenie.
Sztuka kulinarna
Owoce o ¬∂rednicy 1-2 cm s¬Ī smaczne i jadalne. Osi¬Īgaj¬Ī najlepszy smak dopiero w pe¬≥ni dojrza¬≥o¬∂ci. Zawieraj¬Ī warto¬∂ciowe kwasy organiczne, w√™glowodany oraz bardzo du¬Ņo witaminy C, a tak¬Ņe witaminy A, B1, B2, B6, E, H, PP i sole mineralne: wapnia, fosforu, kobaltu, zw¬≥aszcza za¬∂ ¬Ņelaza. W 100 g poziomek znajduje si√™ 60 mg witaminy C. Ze wzgl√™du na aromat nieprzetworzone poziomki s¬Ī znacznie lepsze w natychmiastowym spo¬Ņyciu ni¬Ņ hodowlane odmiany poziomek i truskawek. Stosuje si√™ je tak¬Ņe do wyrobu marmolad, kompot√≥w i kruszon√≥w. Dzi¬∂ ju¬Ņ znacznie rzadziej zbierane ze ¬∂rodowiska naturalnego z powodu mniejszej wydajno¬∂ci od odmian hodowlanych.
Ro¶lina lecznicza
Surowiec zielarski : m¬≥ode li¬∂cie (Folium Fragariae). Zawieraj¬Ī flawonoidy, kwasy organiczne, olejki eteryczne, witaminy i inne substancje. W¬≥asno¬∂ci lecznicze maj¬Ī jednak tylko li¬∂cie z poziomek dziko rosn¬Īcych – nie maj¬Ī ich uprawiane odmiany ogrodowe.
Dzia¬≥anie : ¬∂ci¬Īgaj¬Īce, s¬≥abo moczop√™dne i og√≥lnie wzmacniaj¬Īce organizm. Stosuje si√™ przy niekt√≥rych schorzeniach uk¬≥adu moczowego, nerek i schorzeniach ¬Ņo¬≥¬Īdkowych zwi¬Īzanych z biegunk¬Ī.

Zmiennosś:

Tworzy miesza√Īce z poziomk¬Ī twardaw¬Ī (F. x hagenbachiana Lang et Koch) oraz poziomk¬Ī wysok¬Ī.
Wystêpuje w wielu podgatunkach.
W uprawie liczne odmiany uprawne, m.in. tzw. poziomka Regina (Fragaria vesca 'Regina').

ZasiÍg wystÍpowania:

Ro¬∂lin√™ t√™ spotka√¶ mo¬Ņna w lasach, na zr√™bach i polanach, a tak¬Ņe w ogrodach, gdzie jest uprawiana.
Wystêpuje na ca³ym obszarze kraju

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona wolnop³atkowa

WyglĪd blaszki li∂cia : Pi¬≥kowany

Kszta≥t blaszki li∂cia : Jajowate

Unerwienie blaszki li∂cia : Pierzasta

Ogonek li∂cia : Siedz¬Īcy

Ogonek li∂cia : Na ogonku

Kolor : Bia³y

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec

Gatunek jadalny

Gatunek leczniczy

Ro∂lina uprawiana

Hemikryptofit

-
PODRODZINA Potentilloideae (pi√™ciornikowe) -ilo∂ś 4
Agrimonia eupatoria(Rzepik pospolity), Sanguisorba officinalis(Krwi¬∂ci¬Īg lekarski), Fragaria vesca(Poziomka pospolita), Potentilla anserina(Pi√™ciornik g√™si),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍcia


Wspůlne cechy dla Potentilloideae (pi√™ciornikowe)

- Lecznicze
- Hemikryptofit


PODRODZINA Potentilloideae (pi√™ciornikowe) -ilo∂ś 4
Agrimonia eupatoria(Rzepik pospolity),
Sanguisorba officinalis(Krwi¬∂ci¬Īg lekarski),
Fragaria vesca(Poziomka pospolita),
Potentilla anserina(Piêciornik gêsi),