Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:2
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Krwi¶ci±g lekarski(( ac: Sanguisorba officinalis)
-
Czerwiec Lipiec Sierpieñ Wrzesieñ
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2012-06-13
Autor : Pacyfka99 2012-06-13

Domena eukarionty
Królestwo ro¶liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad ró¿owych
Rz±d ró¿owce
Rodzina ró¿owate
Rodzaj krwi¶ci±g
Gatunek krwi¶ci±g lekarski

Nazewnictwo

Krwi¶ci±g lekarski (Sanguisorba officinalis L.) – gatunek ro¶liny nale¿±cy do rodziny ró¿owatych (Rosaceae).

Morfologia:

Pokrój
Ro¶lina pó³rozetkowa, do metra wysoko¶ci.
£odyga
Prosta, gór± widlasto rozga³êziona i nieco ulistniona,kanciasta. Wewn±trz pusta, bruzdkowana i trochê b³yszcz±ca. Pod ziemi± ro¶lina posiada zdrewnia³e, trwa³e k³±cze.
Li¶cie
Nieparzystopierzaste, na d³ugich ogonkach, z b³oniastymi, czê¶ciowo przyro¶niêtymi przylistkami, z 3–7 parami listków, b³yszcz±ce,listki od 7-13 jajowate,u nasady sercowate, brzegiem karbowane, Na spodniej stronie sinozielone. Listki maj± d³ugo¶æ do 5 cm, s± na ogonkach, z ka¿dej strony przynajmniej z 12 ostro spiczastymi z±bkami. Li¶cie ³odygowe s± mniejsze i maj± 3–4 pary listków.
Kwiaty
G³ówki kwiatu jajowato-pod³ugowate .Wszystkie kwiaty, w odró¿nieniu od krwi¶ci±gu mniejszego, s± przewa¿nie obup³ciowe. Niepozorne, ma³e, zebrane w prosto wzniesione na d³ugich szypu³kach gêste, kuliste g³ówki o d³ugo¶ci 1–3 cm. Cztery dzia³ki kielicha s± têpe, ciemnobrunatnoczerwone. Brak zewnêtrznego kieliszka i p³atków korony. Cztery prêciki maj± czerwone, odstaj±ce nitki a pylniki ma³e i ¿ó³te. S³upek ni¿szy od prêcików i ma znamiê wielodzielne,najpierw kwiaty s± zielone, pó¼niej ciemnoczerwone,Najwcze¶niej zakwitaj± kwiaty w górze kwiatostanu.
Owoce
Nie³upka otoczona dzia³kami kielicha.
Korzeñ
Ciemnobrunatny, silnie rozga³êziony opatrzony grubymi w³óknami.

Biologia i ekologia:

Bylina, hemikryptofit. Ro¶nie na suchych i wilgotnych ³±kach. Kwitnie od czerwca do wrze¶nia. Najwcze¶niej zakwitaj± kwiaty w górze kwiatostanu. Ro¶lina miododajna, nektar wytwarzany jest w pier¶cieniowatych miodnikach otaczaj±cych nasadê s³upka. Zapylenie przewa¿nie krzy¿owe za po¶rednictwem motyli i muchówek, mo¿liwe jest jednak równie¿ samozapylenie. W klasyfikacji zbiorowisk ro¶linnych gatunek charakterystyczny dla rzêdu (O.) Molinietalia.

Krwi¶ci±g lekarski stanowi jedyn± ro¶linê pokarmow± dla zagro¿onego motyla nocnego b³yszczki zosimi oraz dwóch gatunków myrmekofilnych motyli dziennych, modraszka telejusa i modraszka nausitousa, których g±sienice pocz±tkowo ¿eruj± w jego g³ówkach kwiatostanowych, nastêpnie kontynuuj± rozwój w gniazdach mrówek.

2n=28, 56
Hemikryptofit

Zastosowanie:

Ro¶lina lecznicza
Surowiec zielarski: suszone k³±cze (Radix Sanguisorbae), czasami tak¿e ziele (Herba Sanguisorbae). Zawieraj± garbniki, saponiny, flawonoidy i inne sk³adniki[6]. Stosowana w stanie ¶wie¿ym lub w postaci proszku ze zmielonych k³±czy.
Dzia³anie: pod nazw± korzenia pimperneli by³ dawniej u¿ywany do tamowania krwi przy nie¿ytach uk³adu pokarmowego.
Ro¶lina jadalna: m³ode li¶cie i pêdy zbierane przed kwitnieniem ro¶liny nadaj± siê na jarzynê, sa³atkê lub zupê zio³ow±.
Krwi¶ci±g nale¿y te¿ do dobrych ro¶lin pastewnych.
Bywa uprawiany jako ro¶lina ozdobna.

Zasig wystpowania:

Ojczyzn± krwi¶ci±gu lekarskiego jest Syberia, rosyjski Daleki Wschód i pó³nocno-wschodnia czê¶æ Chin, chocia¿ wystêpuje tak¿e w Europie (z tym ¿e dzi¶ nie bardzo wiadomo, czy jest to ro¶lina rodzima, czy te¿ synantropijna)

Wystêpuje w stanie dzikim w prawie ca³ej Europie, z wyj±tkiem pó³nocy, tak¿e w Azji i Ameryce Pó³nocnej. W Ameryce Pó³nocnej jest gatunkiem zawleczonym i zadomowionym. W Polsce ¶rednio pospolity.

Ro¶nie na skrajach lasów, w rzadkich lasach, przy drogach przyle¶nych, na polanach (obrze¿e), przy rzekach, w zaro¶niêtych w±wozach, na ³±kach przyle¶nych, w zaro¶lach. Lubi gleby wilgotne, a nawet podmok³e, choæ nie zawsze na takich ro¶nie. 

Biblioghrafia:

Waciwoci

Typ Kwiatostanu : G³ówka

Stopie zoenia licia : Z³o¿ony

Stopie zoenia licia : Nieparzystopierzastoz³o¿one

Wygld blaszki licia : Karbowany

Wygld blaszki licia : Z±bkowany

Ksztat blaszki licia : Jajowate

Ksztat blaszki licia : Sercowaty

Unerwienie blaszki licia : Pierzasta

odyga przekrj : Wielo kanciasta

Ogonek licia : Na ogonku

Kolor : Czerwony

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec Sierpieñ Wrzesieñ

Gatunek leczniczy

Hemikryptofit

-
PODRODZINA Potentilloideae (piêciornikowe) -ilo 4
Agrimonia eupatoria(Rzepik pospolity), Sanguisorba officinalis(Krwi¶ci±g lekarski), Fragaria vesca(Poziomka pospolita), Potentilla anserina(Piêciornik gêsi),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.Zdjcia


Wsplne cechy dla Potentilloideae (piêciornikowe)

- Lecznicze
- Hemikryptofit


PODRODZINA Potentilloideae (piêciornikowe) -ilo 4
Agrimonia eupatoria(Rzepik pospolity),
Sanguisorba officinalis(Krwi¶ci±g lekarski),
Fragaria vesca(Poziomka pospolita),
Potentilla anserina(Piêciornik gêsi),