Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:3
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
£ubin trwa³y(( ac: Lupinus polyphyllus)
-
-

Czy wiesz e?.

Ciekawostk± s± jej brodawki na korzeniu, które nie powinny wzbudzaæ naszego niepokoju gdy¿ ro¶lina w ten sposób gromadzi niezbêdne sk³adniki pokarmowe g³ównie azot.
Avatar


Autor : Pacyfka99
2012-06-20
Autor : Pacyfka99 2012-06-20

Domena eukarionty
Królestwo ro¶liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad ró¿owych
Rz±d bobowce
Rodzina bobowate
Podrodzina bobowate w³a¶ciwe
Rodzaj ³ubin
Gatunek ³ubin trwa³y

Nazewnictwo

£ubin trwa³y (Lupinus polyphyllus L.) – gatunek ro¶liny z rodziny bobowatych. Pochodzi z zachodniej czê¶ci Ameryki Pó³nocnej. Aktualnie ro¶lina ro¶nie dziko do¶æ pospolicie w ca³ej Polsce, g³ównie na pó³nocy i zachodzie kraju, miejscami jest inwazyjna. Czasem uprawiany jako ro¶lina pastewna lub ozdobna (liczne kultywary) ze wzglêdu na barwne kwiaty. Status gatunku we florze Polski: kenofit i agriofit.

Morfologia:

£odyga
Prosta, wzniesiona o wysoko¶ci do 150 cm.
Li¶cie
D³oniastodzielne, sk³adaj±ce siê z 9–17 (13–15) lancetowatych listków, które z wierzchu s± nagie, a od spodu delikatnie ow³osione..
Kwiaty
Zebrane w du¿e grono w górnej czê¶ci ³odygi. Górna warga kielicha jest ca³obrzega. Kwiaty grzbieciste, du¿e. Przewa¿nie fioletowo-niebieskie (od ciemnob³êkitnych, przez fioletowe do fioletowopurpurowych)równie¿ bia³e, ¿ó³te, ró¿ne odcienie ró¿u i czerwieni, czêsto wielobarwne, z bia³ym ¿agielkiem w ¶rodku. 10 prêcików zro¶niêtych w rurkê wokó³ pojedynczego s³upka.
Owoc
Ow³osiony str±k zawieraj±cy 5–9 nasion. Nasiona l¶ni±ce, plamiste, o elipsoidalnym kszta³cie.

Biologia i ekologia:

Bylina, hemikryptofit. Ro¶nie na suchych stanowiskach, w pobli¿u lasów, na polanach i bezdro¿ach. Kwitnie od czerwca do lipca. Ro¶lina lekko truj±ca z powodu zawarto¶ci alkaloidów. Istniej± odmiany nietruj±ce.
2n=48
hemikryptofit
ro¶lina uprawiana
kenofit
Mrozoodporna

Zastosowanie:

Czêsto uprawiany jako ro¶lina ozdobna, g³ównie odmiany o wielobarwnych i du¿ych kwiatach. Nadaje siê na rabaty, do parków, na kwiat ciêty (jednak jest krótkotrwa³y).
Odmiany z nisk± zawarto¶ci± alkaloidów uprawiane s± jako ro¶liny pastewne.
Czasami zasiewany na polanach i w lasach na paszê dla dzikich zwierz±t.
W dawnych czasach z nasion ³ubinu, po usuniêciu goryczki wytwarzano m±kê.
Po przekwitniêciu je¶li go zetniemy to jesieni± zakwitnie jeszcze raz.

Zmiennos:

Gatunek nale¿y do podrodzaju Platycarpos. W obrêbie gatunku wyró¿nia siê 5 odmian:
L. polyphyllus var. burkei
L. polyphyllus var. humicola
L. polyphyllus var. pallidipes
L. polyphyllus var. polyphyllus
L. polyphyllus var. prunophilus

oraz liczne kultywary. Tworzy tak¿e mieszañce.

Zasig wystpowania:

Na glebach suchych i piaszczystych,nie za bardzo toleruje wapñ w glebach,
Wystêpuje w ca³ej Polsce ,pochodzi z Ameryki Pó³nocnej

Ciekawostki:

Ciekawostk± s± jej brodawki na korzeniu, które nie powinny wzbudzaæ naszego niepokoju gdy¿ ro¶lina w ten sposób gromadzi niezbêdne sk³adniki pokarmowe g³ównie azot.

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Kwiat motylkowaty

Typ Kwiatostanu : Grono

Stopie zoenia licia : Z³o¿ony

Stopie zoenia licia : D³oniastoz³o¿ony

Wygld blaszki licia : Ca³obrzegi

Ksztat blaszki licia : Lancetowate

Unerwienie blaszki licia : Pierzasta

Ogonek licia : Na ogonku

Prciki : Prêciki zros³e w rurkê

Kolor : Bia³y

Kolor : ¯ó³ty

Kolor : Czerwony

Kolor : Niebieski

Kolor : Fioletowy

Kolor : Ró¿owy

Kolor : Wielokolorowy

Kolor : Br±zowy

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec

Gatunek trujcy

Rolina uprawiana

Kenofit

Hemikryptofit

-
RODZINA Fabaceae (bobowate) -ilo 45
Trifolium pratense(Koniczyna ³±kowa), Trifolium repens(Koniczyna bia³a), Melilotus alba(Nostrzyk bia³y), Trifolium arvense(Koniczyna polna), Trifolium hybridum(Koniczyna bia³oró¿owa), Trifolium medium(Koniczyna pogiêta), Trifolium badium(Koniczyna brunatna), Trifolium striatum(Koniczyna kreskowana), Trifolium incarnatum(Koniczyna krwistoczerwona, inkarnatka, szkar³atna), Trifolium montanum(Koniczyna pagórkowa, targownik), Trifolium campestre(Koniczyna ró¿noogonkowa ), Melilotus officinalis(Nostrzyk ¿ó³ty), Lathyrus pratensis(Groszek ¿ó³ty), Trifolium rubens(Koniczyna d³ugok³osowa ), Vicia tetrasperma(Wyka czteronasienna), Vicia hirsuta(Wyka drobnokwiatowa), Vicia cracca(Wyka ptasia), Coronilla varia(Cieciorka pstra), Lathyrus sylvestris(Groszek le¶ny), Trifolium fragiferum(Koniczyna rozdêta), Vicia faba(Wyka bób), Lotus corniculatus (Komonica zwyczajna), Vicia sepium(Wyka p³otowa), Cytisus scoparius(¯arnowiec miotlasty), Lupinus polyphyllus(£ubin trwa³y), Lathyrus tuberosus(Groszek bulwiasty), Lathyrus vernus(Groszek wiosenny), Lathyrus montanus(Groszek skrzydlasty), Lathyrus latifolius(Groszek szerokolistny), Lathyrus pisiformis(Groszek wielkoprzylistkowy), Lotus maritimus(Komonicznik skrzydlatostr±kowy), Trifolium pannonicum(Koniczyna pannoñska), Medicago sativa(Lucerna siewna), Vicia angustifolia (Wyka w±skolistna), Vicia sativa (Wyka siewna), Vicia villosa(Wyka kosmata), Vicia cassubica(Wyka kaszubska), Ononis spinosa(Wil¿yna ciernista), Ononis arvensis(Wil¿yna bezbronna), Astragalus glycyphyllos(Traganek szerokolistny), Astragalus cicer(Traganek pêcherzykowaty), Chamaecytisus albus(Szczodrzeniec zmienny), Chamaecytisus ruthenicus(Szczodrzeniec ruski), Onobrychis viciifolia(Sparceta siewna), Hedysarum hedysaroides(Siekiernica górska),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.
Łubin - Lupinus polyphyllus
ZdjciaRODZINA Fabaceae (bobowate) -ilo 45
Trifolium pratense(Koniczyna ³±kowa),
Trifolium repens(Koniczyna bia³a),
Melilotus alba(Nostrzyk bia³y),
Trifolium arvense(Koniczyna polna),
Trifolium hybridum(Koniczyna bia³oró¿owa),
Trifolium medium(Koniczyna pogiêta),
Trifolium badium(Koniczyna brunatna),
Trifolium striatum(Koniczyna kreskowana),
Trifolium incarnatum(Koniczyna krwistoczerwona, inkarnatka, szkar³atna),
Trifolium montanum(Koniczyna pagórkowa, targownik),
Trifolium campestre(Koniczyna ró¿noogonkowa ),
Melilotus officinalis(Nostrzyk ¿ó³ty),
Lathyrus pratensis(Groszek ¿ó³ty),
Trifolium rubens(Koniczyna d³ugok³osowa ),
Vicia tetrasperma(Wyka czteronasienna),
Vicia hirsuta(Wyka drobnokwiatowa),
Vicia cracca(Wyka ptasia),
Coronilla varia(Cieciorka pstra),
Lathyrus sylvestris(Groszek le¶ny),
Trifolium fragiferum(Koniczyna rozdêta),
Vicia faba(Wyka bób),
Lotus corniculatus (Komonica zwyczajna),
Vicia sepium(Wyka p³otowa),
Cytisus scoparius(¯arnowiec miotlasty),
Lupinus polyphyllus(£ubin trwa³y),
Lathyrus tuberosus(Groszek bulwiasty),
Lathyrus vernus(Groszek wiosenny),
Lathyrus montanus(Groszek skrzydlasty),
Lathyrus latifolius(Groszek szerokolistny),
Lathyrus pisiformis(Groszek wielkoprzylistkowy),
Lotus maritimus(Komonicznik skrzydlatostr±kowy),
Trifolium pannonicum(Koniczyna pannoñska),
Medicago sativa(Lucerna siewna),
Vicia angustifolia (Wyka w±skolistna),
Vicia sativa (Wyka siewna),
Vicia villosa(Wyka kosmata),
Vicia cassubica(Wyka kaszubska),
Ononis spinosa(Wil¿yna ciernista),
Ononis arvensis(Wil¿yna bezbronna),
Astragalus glycyphyllos(Traganek szerokolistny),
Astragalus cicer(Traganek pêcherzykowaty),
Chamaecytisus albus(Szczodrzeniec zmienny),
Chamaecytisus ruthenicus(Szczodrzeniec ruski),
Onobrychis viciifolia(Sparceta siewna),
Hedysarum hedysaroides(Siekiernica górska),