Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:1
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Bodziszek ¿a³obny (Ang: Dusky Cranesbill, Mourning Widow, (Du: Brauner Storchschnabel, ac: Geranium phaeum)
-
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2012-06-22
Autor : Pacyfka99 2012-06-22

Domena eukarionty
Królestwo ro¶liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad ró¿owych
Rz±d bodziszkowce
Rodzina bodziszkowate
Rodzaj bodziszek
Gatunek bodziszek ¿a³obny

Nazewnictwo

Bodziszek ¿a³obny (Geranium phaeum L.) – gatunek ro¶liny wieloletniej z rodziny bodziszkowatych. W Polsce gatunek rzadki.

Morfologia:

Pokrój
Wieloletnia ro¶lina zielna o wysoko¶ci do 70 cm, tworz±ca kêpy.
£odyga
Wzniesiona, rozga³êziona od nasady, ow³osiona szorstko i ulistniona.
Li¶cie
Li¶cie ozdobione du¿ymi purpurowymi ³atkami li¶cie dolne d³ugoogonkowe, d³oniasto 5–7 – dzielne, o szerokich i z±bkowanych odcinkach o odcinkach szerokich, jajowatych, nacinano-karbowanych. Li¶cie ³odygowe skrêtoleg³e, zmniejszaj±ce siê ku górze.
Kwiaty
Kwiaty liczne, zebrane po 2 na d³ugich szypu³kach na. Kwiaty du¿e, ciemne, czarnofioletowe lub czerwonobrunatne, p³asko rozpostarte, o jajowatych p³atkach, w miarê przekwitania odgiêtych. Kwitnie od maja do lipca. Miodniki znajduj± siê u nasady prêcików zewnêtrznego okó³ka. Kwiaty przedpr±tne, owadopylne, Niekiedy zakwita jesieni±, w pa¼dzierniku.
Owoc
Szorstko ow³osiona roz³upnia. Ro¶lina samosiewna. Po dojrzeniu nasion o¶ci poszczególnych owocolistków buduj±cych roz³upniê gwa³townie wyprostowuj± siê do góry, wyrzucaj±c nasiona (g³adkie roz³upki).

Biologia i ekologia:

Bylina, hemikryptofit. Ro¶nie w cienistych, ¿yznych i ¶rednio wilgotnych lasach li¶ciastych – w lasach ³êgowych, gr±dach i lasach dêbowo-bukowych. Spotykana w zaro¶lach na obrze¿ach lasów oraz na ¶wie¿ych ³±kach i w zio³oro¶lach. Optimum znajduje w lasach ³êgowych i w ich okrajkach. Preferuje siedliska pó³cieniste, ¶wie¿e, ¿yzne, gleby gliniaste i gliniasto-piaszczyste, mineralno-próchniczne, o odczynie obojêtnym. W klasyfikacji zbiorowisk ro¶linnych gatunek charakterystyczny dla zespo³u ro¶linno¶ci Ass. Alnetum incanae.
2n=14
Hemikryptofit
Kenofit
Ro¶lina uprawna
Mrozoodporna

Zastosowanie:

Zastosowanie. Ze wzglêdu na swoje ³adne kwiaty jest uprawiany jako ogrodowa ro¶lina ozdobna. Oprócz typowej formy gatunku uprawiane s± odmiany i kultywary o bardziej ozdobnych kwiatach, istniej± te¿ odmiany o barwnych li¶ciach. Nadaje siê do ogrodów skalnych, na rabaty i jako ro¶lina okrywowa. Odmiana Geranium phaeum var. lividum ma kwiaty bladoró¿owe, kultywar `Lily Lovell` kwiaty du¿e i bia³e, a `Variegatum` li¶cie ¿ó³to obrze¿one z ró¿owymi plamami..
Uprawa. Najlepiej ro¶nie na s³onecznym stanowisku i wlgotnej, ale przepuszczalnej ziemi. Rozmna¿a siê go z nasion wysiewanych wiosn± lub przez podzia³ rozro¶niêtych kêp jesieni±.

Zagroenia i ochrona:

Bodziszkom zagra¿aj± króliki. Czasami atakuj± je opuchlaki.

Zasig wystpowania:

Gatunek o zasiêgu ¶rodkowo- po³udniowoeuropejskim. Zwarty zasiêg obejmuje góry Europy ¶rodkowej i po³udniowej od Pirenejów, przez Masyw Centralny, Alpy, pó³nocne Apeniny, Ba³kany po Karpaty. W Polsce przebiega pó³nocna granica zasiêgu. Wystêpuje przewa¿nie w górach, w piêtrze regla dolnego bardzo rzadko po piêtro kosówki – w Sudetach i Karpatach oraz po³udniowej czê¶ci kraju, rzadziej i w rozproszeniu na ni¿u (g³ównie w po³udniowej czê¶ci ni¿u -gdzie schodzi wzd³u¿ dolin rzecznych). W pó³nocnej i zachodniej czê¶ci kraju jest gatunkiem dziczej±cym, zwi±zanym z siedliskami antropogenicznymi.

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona wolnop³atkowa

Typ Kwiatostanu : Wiecha

Stopie zoenia licia : Prosty

Stopie zoenia licia : D³oniastoz³o¿ony

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Typy ulistnienia : Naprzeciwleg³e

Wygld blaszki licia : Z±bkowany

Ksztat blaszki licia : Jajowate

Unerwienie blaszki licia : Siatkowata

Ogonek licia : Na ogonku

Kolor : Czerwony

Kolor : Fioletowy

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec Lipiec

Rolina zimujca

Rolina skalna

Rolina okrywowa

Stanowisko soneczne

Na narabaty

Rolina uprawiana

Kenofit

Hemikryptofit

-
RODZINA Geraniaceae (bodziszkowate) -ilo 12
Erodium cicutarium(Iglica pospolita), Geranium pusillum(Bodziszek drobny), Geranium robertianum(Bodziszek cuchn±cy), Geranium phaeum(Bodziszek ¿a³obny), Geranium palustre(Bodziszek b³otny), Geranium sanguineum(Bodziszek czerwony), Geranium molle(Bodziszek kosmaty), Geranium sylvaticum(Bodziszek le¶ny), Geranium pratense(Bodziszek ³±kowy), Geranium pyrenaicum(Bodziszek pirenejski), Geranium columbinum(Bodziszek go³êbi), Geranium dissectum(Bodziszek porozcinany),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.Zdjcia


Wsplne cechy dla Geraniaceae (bodziszkowate)

- Korona wolnopatkowa


RODZINA Geraniaceae (bodziszkowate) -ilo 12
Erodium cicutarium(Iglica pospolita),
Geranium pusillum(Bodziszek drobny),
Geranium robertianum(Bodziszek cuchn±cy),
Geranium phaeum(Bodziszek ¿a³obny),
Geranium palustre(Bodziszek b³otny),
Geranium sanguineum(Bodziszek czerwony),
Geranium molle(Bodziszek kosmaty),
Geranium sylvaticum(Bodziszek le¶ny),
Geranium pratense(Bodziszek ³±kowy),
Geranium pyrenaicum(Bodziszek pirenejski),
Geranium columbinum(Bodziszek go³êbi),
Geranium dissectum(Bodziszek porozcinany),