Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:2
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Niecierpek pospolity(( £ac: Impatiens noli-tangere)
-
-

Czy wiesz Ņe?.

Element nazwy noli-tangere nawi¬Īzuje do ¬≥aci√Īskiego biblijnego zwrotu noli me tangere, co oznacza „nie dotykaj mnie”; niecierpek nazywa si√™ tak, poniewa¬Ņ jego owoce, gdy dojrzej¬Ī, gwa¬≥townie p√™kaj¬Ī przy najmniejszym dotkni√™ciu i potrafi¬Ī przelecie√¶ nawet kilka metrów.
Avatar


Autor : Pacyfka99
2012-06-21
Autor : Pacyfka99 2012-06-21

Domena eukarionty
Królestwo ro¬∂liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad astrowych
Rz¬Īd wrzosowce
Rodzina niecierpkowate
Rodzaj niecierpek
Gatunek niecierpek pospolity

Nazewnictwo

Niecierpek pospolity (Impatiens noli-tangere) – gatunek ro¬∂lin nale¬Ņ¬Īcy do rodziny niecierpkowatych, g¬≥√≥wnie z obszar√≥w tropikalnych Starego ¬¶wiata.. Wyst√™puje w stanie dzikim w Azji, Ameryce P√≥¬≥nocnej i prawie ca¬≥ej Europie. W Polsce do¬∂√¶ pospolity.

Morfologia:

£odyga
Szkli¬∂cie prze¬∂wituj¬Īca, w w√™z¬≥ach zgrubia¬≥a, naga, dorasta od 30 – 100 cm. Pokryta jest cienk¬Ī warstewk¬Ī wosku, do¬≥em bezlistna, u g√≥ry rozga¬≥√™ziona.
Li¶cie
Skr√™toleg¬≥e, jajowate, t√™po z¬Ībkowane, do 10 cm d¬≥ugo¬∂ci.
Kwiaty
Cytrynowo- lub z¬≥oto¬Ņ√≥¬≥te, w gardzieli czerwono nakrapiane, w 2 – 4 kwiatowych gronach wyrastaj¬Īcych w k¬Ītach li¬∂ci. Poszczeg√≥lne kwiaty maj¬Ī d¬≥ugo¬∂√¶ 3 – 4 cm. Charakterystyczna, zagi√™ta na ko√Īcu ostroga wytworzy¬≥a si√™ z przekszta¬≥cenia dzia¬≥ki kielicha. Dwie pozosta¬≥e dzia¬≥ki ma¬≥e i niepozorne. Korona kwiatu posiada pi√™√¶ p¬≥atk√≥w – cztery zro¬∂ni√™te parami, jeden wolny. W ¬∂rodku s¬≥upek z pi√™ciop¬≥atkowym znamieniem i 5 sercowatych, zro¬∂ni√™tych pr√™cik√≥w.
Owoce
Lancetowatego kszta¬≥tu, p√™kaj¬Īce torebki o d¬≥ugo¬∂ci 15 – 25 mm, nagie.

Biologia i ekologia:

Porasta cieniste miejsca w wilgotnych lasach li¬∂ciastych i iglastych, ¬≥√™gi, lasy zboczowe, zaro¬∂la, brzegi strumieni. Preferuje gleby bagienne, bogate w próchnic√™, w blisko¬∂ci ¬ľródlisk i ruchomych wód gruntowych. W klasyfikacji zbiorowisk ro¬∂linnych gatunek charakterystyczny dla O. Fagetalia.

Ro¬∂lina jednoroczna. Kwitnie od lipca do sierpnia. Kwiaty posiadaj¬Ī mechanizm utrudniaj¬Īcy samozapylenie – w m¬≥odych kwiatach pr√™ciki zas¬≥aniaj¬Ī znami√™, tak, ¬Ņe przylatuj¬Īce do kwiatów trzmiele tylko obsypuj¬Ī si√™ py¬≥kiem. Pó¬ľniej pr√™ciki odchylaj¬Īc si√™ ods¬≥aniaj¬Ī znami√™ s¬≥upka umo¬Ņliwiaj¬Īc zapylenie krzy¬Ņowe. Owoce p√™kaj¬Ī przy dotkni√™ciu lub potrz¬Īsaniu, pod wp¬≥ywem napr√™¬Ņe√Ī panuj¬Īcych w zewn√™trznych warstwach ¬∂cianek torebki. ¬¶cianki skr√™caj¬Ī si√™ spiralnie i wyrzucaj¬Ī nasiona na znaczn¬Ī odleg¬≥o¬∂√¶ (do 2 m).

Ro¬∂lina truj¬Īca: Zawiera s¬≥abo truj¬Īc¬Ī substancj√™ goryczow¬Ī. Powoduje wymioty i zawroty g¬≥owy.
Jednoroczna
2n=20,40
Terofit

Zastosowanie:

Dawniej u¬Ņywano odwaru z niecierpka jako ¬∂rodka moczop√™dnego i przeczyszczaj¬Īcego.
Ziela u¬Ņywano do farbowania we¬≥ny na ¬Ņ√≥¬≥to.

ZasiÍg wystÍpowania:

Wyst√™puje w stanie dzikim w Azji, Ameryce P√≥¬≥nocnej i prawie ca¬≥ej Europie. W Polsce do¬∂√¶ pospolity na ni¬Ņu i w g√≥rach, gdzie si√™ga po pi√™tro regla g√≥rnego.

Ciekawostki:

Element nazwy noli-tangere nawi¬Īzuje do ¬≥aci√Īskiego biblijnego zwrotu noli me tangere, co oznacza „nie dotykaj mnie”; niecierpek nazywa si√™ tak, poniewa¬Ņ jego owoce, gdy dojrzej¬Ī, gwa¬≥townie p√™kaj¬Ī przy najmniejszym dotkni√™ciu i potrafi¬Ī przelecie√¶ nawet kilka metrów.

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Budowa kwiatka : Kwiat z gardziel¬Ī

Budowa kwiatka : Kwiat zwis³y

Typ Kwiatostanu : Grono

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

WyglĪd blaszki li∂cia : Z¬Ībkowany

Kszta≥t blaszki li∂cia : Pod¬≥ugowate

Kszta≥t blaszki li∂cia : Jajowate

Unerwienie blaszki li∂cia : Pierzasta

Ogonek li∂cia : Na ogonku

PrÍciki : Pr√™ciki zros¬≥e w wi¬Īzk√™

Kolor : ¬Į√≥¬≥ty

Okres kwitnienia

Lipiec Sierpie√Ī

Gatunek trujĪcy

Terofit

-

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍcia


Wspůlne cechy dla Balsaminaceae (niecierpkowate)

- Terofit
- Korona grzbiecista
- Blaszki li∂cia jajowate
- Li∂cie na ogonku
- StopieŮ zloŅenia li∂cia prosty
- Typ ulistnienia naprzemianleg≥e
- Typ kwiatostanu grono
- Unerwienie blaszki li∂cia pierzasta
- Kolor Ņů≥ty


RODZINA Balsaminaceae (niecierpkowate) -ilo∂ś 2
Impatiens parviflora(Niecierpek drobnokwiatowy),
Impatiens noli-tangere(Niecierpek pospolity),