Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:2
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Marchew zwyczajna(( £ac: Daucus carota)
-
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2012-06-22
Autor : Pacyfka99 2012-06-22

Domena eukarionty
Królestwo ro¬∂liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad astrowych
Rz¬Īd selerowce
Rodzina selerowate
Rodzaj marchew
Gatunek marchew zwyczajna

Nazewnictwo

Marchew zwyczajna Daucus carota L. – gatunek ro¬∂liny z rodziny selerowatych. Wyst√™puje w stanie dzikim pospolicie na terenach Europy, Azji i p√≥¬≥nocnej Afryki. Jest r√≥wnie¬Ņ ro¬∂lin¬Ī uprawn¬Ī. W Polsce w stanie dzikim jest ro¬∂lin¬Ī bardzo pospolit¬Ī.

Morfologia:

Li¶cie
Li¬∂cie 2 lub 3-krotnie pierzastosieczne, r√≥wnow¬Īskie.
£odyga
Wzniesiona, rozga¬≥√™ziona, pusta wewn¬Ītrz. Jest bruzdowana i szorstko ow¬≥osiona.
Kwiaty
Ma¬≥e, bia¬≥e, zebrane u szczytu ro¬∂liny w baldach z¬≥o¬Ņony z pierzastymi pod baldachem i tr√≥jwr√™bnymi pod baldaszkami pokrywami. Znajduj¬Īce si√™ na jego obrze¬Ņu baldaszki maj¬Ī d¬≥u¬Ņsze szypu¬≥ki, wskutek czego powierzchnia baldachu jest wkl√™s¬≥a. ¬¶rodkowy kwiat w baldaszku jest ciemnopurpurowy. Drobne kwiaty s¬Ī w wi√™kszo¬∂ci promieniste, jedynie kwiaty brze¬Ņne s¬Ī niesymetryczne – maj¬Ī 2 p¬≥atki mniejsze, a 3 wi√™ksze. Wewn¬Ītrz pojedynczego kwiatu jeden s¬≥upek z dwoma szyjkami i doln¬Ī zal¬Ī¬Ņni¬Ī oraz 5 pr√™cik√≥w. Niekt√≥re baldaszki w ¬∂rodku kwiatostanu zawieraj¬Ī wy¬≥¬Īcznie kwiaty m√™skie.
Owoc
Roz¬≥upnia, rozpadaj¬Īca si√™ na 2 jednonasienne roz¬≥upki.
Korze√Ī
Spichrzowy – ma rozbudowany mi√™kisz spichrzowy, s¬≥u¬Ņ¬Īcy do magazynowania substancji pokarmowych. W zale¬Ņno¬∂ci od odmiany – od bia¬≥awego poprzez ¬Ņ√≥¬≥tawy do pomara√Īczowoczerwonego (najbogatszego w karoten) i purpurowego. Jadalny. U ro¬∂lin dziko rosn¬Īcych bia¬≥y do kremowego.

Biologia i ekologia:

2n=18
Hemikryptofit
Ro¶lina uprawiana
Dwuletnia

Zastosowanie:

Wyhodowane z typowego dzikiego gatunku liczne odmiany podgatunku Daucus carota subsp. sativus (Hoffm.) Sch√ľbl. et Mart.s¬Ī uprawiane jako warzywo lub ro¬∂lina pastewna. Znajduje si√™ w rejestrze ro¬∂lin rolniczych Unii Europejskiej. Jadalny korze√Ī ma wiele zastosowa√Ī w kuchni. Mo¬Ņna jada√¶ marchew na surowo, jako sur√≥wk√™, gotowan¬Ī w sa¬≥atkach i zupach lub z wody, sma¬Ņon¬Ī, duszon¬Ī. Z marchwi robi si√™ soki i przeciery, a tak¬Ņe przetwory.

Jednym z narodowych produkt√≥w kulinarnych Portugalii jest d¬Ņem marchewkowy.

Zmiennosś:

Gatunek jest bardzo zmienny – wyr√≥¬Ņnia si√™ szereg podgatunk√≥w spo¬∂r√≥d kt√≥rych w Polsce spotyka si√™ co najmniej dwa:
Daucus carota L. subsp. carota – podgatunek nominatywny wyst√™puj¬Īcy w Polsce w stanie dzikim
Daucus carota L. subsp. sativus (Hoffm.) Arcang. var. sativus Hoffm. – marchew uprawna
Daucus carota L. subsp. sativus (Hoffm.) Arcang. var. atrorubens Alef – marchew czarna (marchew uprawna odmiany czarnej, typ fioletowy)

Inne podgatunki:
Daucus carota L. subsp. azoricus Franco
Daucus carota L. subsp. cantabricus A. Pujadas
Daucus carota L. subsp. commutatus (Paol.) Thell.
Daucus carota L. subsp. drepanensis (Arcang.) Heywood
Daucus carota L. subsp. fontanesii Thell.
Daucus carota L. subsp. gadecaei (Rouy & E. G. Camus) Heywood
Daucus carota L. subsp. gummifer (Syme) Hook. f.
Daucus carota L. subsp. halophilus (Brot.) A. Pujadas
Daucus carota L. subsp. hispanicus (Gouan) Thell.
Daucus carota L. subsp. major (Vis.) Arcang.
Daucus carota L. subsp. majoricus A. Pujadas
Daucus carota L. subsp. maritimus (Lam.) Batt.
Daucus carota L. subsp. maximus (Desf.) Ball
Daucus carota L. subsp. parviflorus (Desf.) Thell.
Daucus carota L. subsp. rupestris (Guss.) Heywood

Inne:

Nale¬Ņy do rodziny selerowatych wi√™c przy jej zbiorze nale¬Ņy uwa¬Ņa√¶ aby unikn¬Ī√¶ pomy¬≥ki z szalejem jadowitym lub szczwo¬≥em plamistym.
Kwiatostan mo¬Ņe zawiera√¶ na ¬∂rodku charakterystyczny ciemny kwiatek. Ta cecha mo¬Ņe u¬≥atwi√¶ nauk√™ oznaczania tej ro¬∂liny.
Korze√Ī b√™dzie zdrewnia¬≥y je¬∂li ro¬∂lina  wypu¬∂ci¬≥a kwiaty , marchew jest ro¬∂lin¬Ī dwuletni¬Ī w pierwszym roku z nasiona rozwija si√™ korze√Ī i rozeta m¬≥odych li¬∂ci , korze√Ī mo¬Ņna kopa√¶ od lata a¬Ņ do wionsy nast√™pnego roku, pu¬ľniej ro¬∂lina startuj¬Īc zabiera sk¬≥¬Īdniki od¬Ņywcze z korzenia i wykszta¬≥√¶a kwiatostany.

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona wolnop³atkowa

Budowa p≥atka : P¬≥ytko wci√™ty

Typ Kwiatostanu : Baldach z¬≥o¬Ņony

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Z¬≥o¬Ņony

WyglĪd blaszki li∂cia : Z¬Ībkowany

Kszta≥t blaszki li∂cia : R√≥wnow¬Īskie

Unerwienie blaszki li∂cia : Pierzasta

Wielko∂ś wciÍcia blaszki : Sieczna

Ogonek li∂cia : Siedz¬Īcy

Ogonek li∂cia : Na ogonku

Kolor : Bia³y

Kolor : R√≥¬Ņowy

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec

Gatunek leczniczy

Ro∂lina uprawiana

Hemikryptofit

-
RODZINA Apiaceae (baldaszkowate) -ilo∂ś 24
Anthriscus sylvestris(Trybula le¬∂na), Aegopodium podagraria(Podagrycznik pospolity), Torilis japonica(K¬≥obuczka pospolita), Pastinaca sativa(Pasternak zwyczajny), Sanicula europaea(¬Įankiel zwyczajny), Angelica archangelica, Archangelica officinalis(Arcydzi√™giel litwor, Dzi√™giel litwor), Heracleum mantegazzianum(Barszcz Mantegazziego), Pimpinella saxifraga(Biedrzeniec mniejszy), Angelica sylvestris(Dzi√™giel le¬∂ny), Carum carvi(Kminek zwyczajny), Sium latifolium(Marek szerokolistny), Oenanthe aquatica(Kropid¬≥o wodne), Astrantia major(Jarzmianka wi√™ksza), Hacquetia epipactis(Cieszynianka wiosenna), Daucus carota(Marchew zwyczajna), Heracleum sphondylium(Barszcz zwyczajny), Foeniculum vulgare(Fenku¬≥ w¬≥oski(koper w¬≥oski)), Peucedanum palustre(Gorysz b¬≥otny), Peucedanum cervaria(Gorysz siny), Silaum silaus(Koniop¬≥och ¬≥¬Īkowy), Pimpinella major(Biedrzeniec wielki), Aethusa cynapium(Blekot pospolity), Caucalis platycarpos (W¬≥√≥czyd¬≥o polne), Cicuta virosa(Szalej jadowity),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍciaRODZINA Apiaceae (baldaszkowate) -ilo∂ś 24
Anthriscus sylvestris(Trybula le¶na),
Aegopodium podagraria(Podagrycznik pospolity),
Torilis japonica(K³obuczka pospolita),
Pastinaca sativa(Pasternak zwyczajny),
Sanicula europaea(¬Įankiel zwyczajny),
Angelica archangelica, Archangelica officinalis(Arcydziêgiel litwor, Dziêgiel litwor),
Heracleum mantegazzianum(Barszcz Mantegazziego),
Pimpinella saxifraga(Biedrzeniec mniejszy),
Angelica sylvestris(Dziêgiel le¶ny),
Carum carvi(Kminek zwyczajny),
Sium latifolium(Marek szerokolistny),
Oenanthe aquatica(Kropid³o wodne),
Astrantia major(Jarzmianka wiêksza),
Hacquetia epipactis(Cieszynianka wiosenna),
Daucus carota(Marchew zwyczajna),
Heracleum sphondylium(Barszcz zwyczajny),
Foeniculum vulgare(Fenku³ w³oski(koper w³oski)),
Peucedanum palustre(Gorysz b³otny),
Peucedanum cervaria(Gorysz siny),
Silaum silaus(Koniop¬≥och ¬≥¬Īkowy),
Pimpinella major(Biedrzeniec wielki),
Aethusa cynapium(Blekot pospolity),
Caucalis platycarpos (W³óczyd³o polne),
Cicuta virosa(Szalej jadowity),