Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:1
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Jarzmianka wi√™ksza(( £ac: Astrantia major)
-
Lipiec Sierpie√Ī
-

Czy wiesz Ņe?.

Nie trac¬Ī po wysuszeniu kolorów.
Avatar


Autor : Pacyfka99
2012-06-22
Autor : Pacyfka99 2012-06-22

Domena eukarionty
Królestwo ro¬∂liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad astrowych
Rz¬Īd selerowce
Rodzina selerowate
Rodzaj jarzmianka
Gatunek jarzmianka wiêksza

Nazewnictwo

Jarzmianka wi√™ksza (Astrantia major L.) – gatunek ro¬∂liny nale¬Ņ¬Īcy do rodziny selerowatych (Apiaceae). Wyst√™puje w po¬≥udniowej i ¬∂rodkowej Europie, g¬≥√≥wnie w g√≥rach. W Polsce wyst√™puje g¬≥√≥wnie na po¬≥udniu (ma u nas p√≥¬≥nocn¬Ī granic√™ zasi√™gu). Ro¬∂lina niezbyt pospolita, w g√≥rach wyst√™puje cz√™¬∂ciej ni¬Ņ na ni¬Ņu. Status gatunku we florze Polski: gatunek rodzimy.

Morfologia:

£odyga
Wzniesiona, naga, ¬Ņebrowana, ulistniona. Wysoko¬∂√¶ 40–80 cm.
Li¶cie
Ulistnienie skr√™toleg¬≥e. Zar√≥wno li¬∂cie odziomkowe, jak i ¬≥odygowe na d¬≥ugich ogonkach, g¬≥√™bokod¬≥oniastodzielne, nagie. Ich odcinki maj¬Ī odwrotnie jajowaty kszta¬≥t, s¬Ī wr√™bne i z¬Ībkowane.
Kwiaty
Kwiatostan z¬≥o¬Ņony – kwiaty zebrane w baldaszki, a te z kolei w nieregularne grono[2]. Swoim wygl¬Īdem przypomina pojedynczy kwiat. Baldaszki otoczone bia¬≥awymi lub czerwonymi pokrywkami o takiej samej d¬≥ugo¬∂ci, jak baldaszek. B¬≥oniaste pokrywki s¬Ī zwarte, ca¬≥obrzegie i maj¬Ī lancetowaty kszta¬≥t. Korona kwiat√≥w z¬≥o¬Ņona z 5 bia¬≥ych, lub r√≥¬Ņowawych p¬≥atk√≥w.
Owoc
Roz¬≥upka o d¬≥ugo¬∂ci ok. 6 mm, wyrastaj¬Īca na szypu¬≥kach o d¬≥ugo¬∂ci kwiat√≥w, lub nieco d¬≥u¬Ņszych.

Biologia i ekologia:

Rozwój
Bylina, hemikryptofit. Przedpr¬Ītne, owadopylne kwiaty kwitn¬Ī od lipca do sierpnia.
Siedlisko
Ro¬∂nie w lasach li¬∂ciastych, zaro¬∂lach, zio¬≥oro¬∂lach, na ¬≥¬Īkach. W g√≥rach ro¬∂nie od regla dolnego po pi√™tro kos√≥wki, rzadko mo¬Ņna j¬Ī spotka√¶ tak¬Ņe w pi√™trze halnym. Wyst√™puje zar√≥wno na pod¬≥o¬Ņu wapiennym, jak i granitowym.
Fitosocjologia
Gatunek charakterystyczny dla rzêdu (O.) Fagetalia i Ass. Astrantio-Fraxinetum.
Genetyka
Liczba chromosomów 2n= 28.
Hemikryptofit
W pe³ni mrozoodporna

Zastosowanie:

Jest uprawiana czasami jako ro¬∂lina ozdobna, zw¬≥aszcza w parkach. Szczeg√≥lnie nadaj¬Īca si√™ na rabaty, oraz do kompozycji z innymi ro¬∂linami. Dobrze ro¬∂nie w p√≥¬≥cienistych miejscach. Wymaga stale wilgotnej gleby. Opr√≥cz typowej formy istniej¬Ī bardziej ozdobne kultywary, np.: 'Rosea' o r√≥¬Ņowych kwiatach, 'Sunningdale Variegated' o li¬∂ciach du¬Ņych, ¬Ņ√≥¬≥to i kremowo kropkowanych i r√≥¬Ņowych kwiatach.

ZagroŅenia i ochrona:

Je¬∂li nie b√™dzie ros¬≥a w jaki¬∂ szczeg√≥lnie skrajnych warunkach to jest praktycznie ro¬∂lin¬Ī bezproblemow¬Ī.

Ciekawostki:

Nie trac¬Ī po wysuszeniu kolorów.

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Typ Kwiatostanu : Grono

Typ Kwiatostanu : Baldaszek

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : D¬≥oniastoz¬≥o¬Ņony

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

WyglĪd blaszki li∂cia : Z¬Ībkowany

Kszta≥t blaszki li∂cia : Odwrotnie jajowate

Unerwienie blaszki li∂cia : D¬≥oniasta

Wielko∂ś wciÍcia blaszki : Wr√™bna

Ogonek li∂cia : Na ogonku

Kolor : Bia³y

Kolor : R√≥¬Ņowy

Okres kwitnienia

Lipiec Sierpie√Ī

Hemikryptofit

-
RODZINA Apiaceae (baldaszkowate) -ilo∂ś 24
Anthriscus sylvestris(Trybula le¬∂na), Aegopodium podagraria(Podagrycznik pospolity), Torilis japonica(K¬≥obuczka pospolita), Pastinaca sativa(Pasternak zwyczajny), Sanicula europaea(¬Įankiel zwyczajny), Angelica archangelica, Archangelica officinalis(Arcydzi√™giel litwor, Dzi√™giel litwor), Heracleum mantegazzianum(Barszcz Mantegazziego), Pimpinella saxifraga(Biedrzeniec mniejszy), Angelica sylvestris(Dzi√™giel le¬∂ny), Carum carvi(Kminek zwyczajny), Sium latifolium(Marek szerokolistny), Oenanthe aquatica(Kropid¬≥o wodne), Astrantia major(Jarzmianka wi√™ksza), Hacquetia epipactis(Cieszynianka wiosenna), Daucus carota(Marchew zwyczajna), Heracleum sphondylium(Barszcz zwyczajny), Foeniculum vulgare(Fenku¬≥ w¬≥oski(koper w¬≥oski)), Peucedanum palustre(Gorysz b¬≥otny), Peucedanum cervaria(Gorysz siny), Silaum silaus(Koniop¬≥och ¬≥¬Īkowy), Pimpinella major(Biedrzeniec wielki), Aethusa cynapium(Blekot pospolity), Caucalis platycarpos (W¬≥√≥czyd¬≥o polne), Cicuta virosa(Szalej jadowity),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍciaRODZINA Apiaceae (baldaszkowate) -ilo∂ś 24
Anthriscus sylvestris(Trybula le¶na),
Aegopodium podagraria(Podagrycznik pospolity),
Torilis japonica(K³obuczka pospolita),
Pastinaca sativa(Pasternak zwyczajny),
Sanicula europaea(¬Įankiel zwyczajny),
Angelica archangelica, Archangelica officinalis(Arcydziêgiel litwor, Dziêgiel litwor),
Heracleum mantegazzianum(Barszcz Mantegazziego),
Pimpinella saxifraga(Biedrzeniec mniejszy),
Angelica sylvestris(Dziêgiel le¶ny),
Carum carvi(Kminek zwyczajny),
Sium latifolium(Marek szerokolistny),
Oenanthe aquatica(Kropid³o wodne),
Astrantia major(Jarzmianka wiêksza),
Hacquetia epipactis(Cieszynianka wiosenna),
Daucus carota(Marchew zwyczajna),
Heracleum sphondylium(Barszcz zwyczajny),
Foeniculum vulgare(Fenku³ w³oski(koper w³oski)),
Peucedanum palustre(Gorysz b³otny),
Peucedanum cervaria(Gorysz siny),
Silaum silaus(Koniop¬≥och ¬≥¬Īkowy),
Pimpinella major(Biedrzeniec wielki),
Aethusa cynapium(Blekot pospolity),
Caucalis platycarpos (W³óczyd³o polne),
Cicuta virosa(Szalej jadowity),