Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:1
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Jastrun w³a¶ciwy(( ac: Leucanthemum vulgare)
-
Czerwiec Lipiec Sierpieñ
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2012-06-25
Gatunek : Leucanthemum vulgare
Autor : Pacyfka99 2012-06-25

Domena eukarionty
Królestwo ro¶liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad Euphyllophyta
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad astrowe
Rz±d astrowce
Rodzina astrowate
Podrodzina Asteroideae
Rodzaj jastrun
Gatunek jastrun w³a¶ciwy

Nazewnictwo

Jastrun w³a¶ciwy, z³ocieñ w³a¶ciwy, jastrun wczesny (Leucanthemum vulgare Lam.) – gatunek ro¶liny nale¿±cy do rodziny astrowatych. Rodzimy obszar jego wystêpowania obejmuje du¿± czê¶æ Europy oraz Turcjê i czê¶æ Kaukazu. Rozprzestrzeni³ siê te¿ na niektórych rejonach poza obszarem swojego rodzimego wystêpowania. Jest do¶æ pospolity na terenie ca³ej Polski. Jest równie¿ uprawiany jak ro¶lina ozdobna (popularnie nazywana margaretk±)

Morfologia:

Pokrój
Ro¶lina o trwa³ym, krótkim k³±czu, z którego wyrasta ró¿yczka zimuj±cych li¶ci.
£odyga
Wzniesiona i przewa¿nie pojedyncza, o wysoko¶ci do 1 m, do¶æ czêsto ow³osiona. Jest ulistniona przynajmniej do ¾ swojej wysoko¶ci.
Li¶cie
Li¶cie odziomkowe o ³opatkowatym lub okr±g³awym kszta³cie, ogonkowe. Wyrastaj±ce skrêtolegle li¶cie ³odygowe siedz±ce, obejmuj±ce ³odygê silnie wciêt± nasad±. Blaszka pod³ugowata, nieregularnie z±bkowana. ¦rodkowe li¶cie ³odygowe maj± nasady s³abo zwê¿one i niewyra¼nie uszkowate.
Kwiaty
Wyrastaj±ce na szczycie ³odyg kwiatostany typu koszyczek. Listki okrywy w m³odych koszyczkach otulaj± kwiatostan, pó¼niej rozprostowuj± siê ods³aniaj±c wnêtrze koszyczka. Brze¿ne du¿e, bia³e kwiaty to kwiaty jêzyczkowe, pe³ni±ce rolê powabni. S± to kwiaty ¿eñskie, pozbawione prêcików. Wnêtrze koszyczka wype³niaj± ¶ci¶le upakowane, drobne, obup³ciowe kwiaty rurkowe o ¿ó³tej barwie. Kwiaty te dojrzewaj± stopniowo, poczynaj±c od brzegu koszyczka w kierunku ¶rodka.
Owoc
Jednonasienne nie³upki bez r±bka kielichowego.

Biologia i ekologia:

Bylina, hemikryptofit. Ro¶lina kwitnie od czerwca do sierpnia, jest owadopylna. Zapylenie jest przewa¿nie krzy¿owe, ale w koñcowej fazie dojrzewania kwiatów mo¿e nast±piæ ich samozapylenie, gdy¿ ³atki znamienia s³upków ¶limakowato siê wyd³u¿aj± i mog± zebraæ py³ek. W ten sposób ro¶lina zapewnia sobie mo¿liwo¶æ wytworzenia nasion, gdyby z jakich¶ powodów nie odwiedzi³y jej owady przenosz±ce py³ek. Nasiona rozsiewane s± przez wiatr lub przez zwierzêta
ro¶lino¿erne (endozoochoria). Siedlisko: suche ³±ki, brzegi lasów, zaro¶la, miedze. W klasyfikacji zbiorowisk ro¶linnych gatunek charakterystyczny dla O. Arrhenatheretalia.

Zastosowanie:

Ro¶lina ozdobna: uprawiany na kwiat ciêty, lub na rabatach. Jest ³atwy w uprawie, nie ma specjalnych wymagañ co do gleby i jest w pe³ni mrozoodporne. Naj³atwiej rozmna¿aæ go przez podzia³ bry³y korzeniowej pó¼n± jesieni± lub wczesn± wiosn±. Mo¿na te¿ rozmna¿a z nasion lub przez sadzonki. Po przekwitniêciu kwiatostany ¶cina siê, a jesieni± przycina siê ca³e ro¶liny tu¿ przy ziemi. Na wiosnê odnawiaj± siê z podziemnych k³±czy.

Zmiennos:

W Polsce wystêpuje w dwu podgatunkach:
jastrun w³a¶ciwy alpejski (syn. z³ocieñ w³a¶ciwy alpejski) (Leucanthemum vulgare Lam. s. s. subsp. alpicola (Gremli) Á. Löve & D. Löve.)
jastrun w³a¶ciwy typowy (syn. z³ocieñ w³a¶ciwy typowy) (Leucanthemum vulgare Lam. s. s. subsp. vulgare)

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Kwiaty brze¿ne jêzyczkowate. Kwiaty ¶rodkowe rurkowate

Typ Kwiatostanu : Koszyczek

Stopie zoenia licia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Wygld blaszki licia : Z±bkowany

Ksztat blaszki licia : Pod³ugowate

Ksztat blaszki licia : £opatkowate

Ksztat blaszki licia : Okr±g³e

Unerwienie blaszki licia : Pierzasta

Ogonek licia : Siedz±cy

Ogonek licia : Na ogonku

Kolor : Bia³y

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec Sierpieñ

Rolina uprawiana

Hemikryptofit

-

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.Zdjcia


pomoc.php 2 nie potrafiw odebrac nazw roslin: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '=' '' at line 5