Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:5
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Lepiê¿nik bia³y(( ac: Petasites albus)
-
Marzec Kwiecieñ Maj
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2012-06-25
Autor : Pacyfka99 2012-06-25

Domena eukarionty
Królestwo ro¶liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad Euphyllophyta
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad astrowe
Rz±d astrowce
Rodzina astrowate
Podrodzina Asteroideae
Rodzaj lepiê¿nik
Gatunek lepiê¿nik bia³y

Nazewnictwo

Lepiê¿nik bia³y (Petasites albus) – gatunek ro¶liny z rodziny astrowatych. Wystêpuje w ca³ej Polsce, ale na ni¿u ro¶lina ta jest rzadka, w górach natomiast jest bardzo pospolita.

Morfologia:

Pokrój
Du¿a ro¶lina wieloletnia, posiadaj±ca d³ugie, g³adkie k³±cze. Jest ro¶lin± rozdzielnop³ciow± i dwupienn±, tzn, ¿e na jednych ³odygach kwiatowych wyrastaj± tylko kwiaty mêskie, a na innych tylko kwiaty ¿eñskie.
£odyga
Ma grub±, miêsist± ³odygê , na której skrêtolegle wyrastaj± na wiosnê bezogonkowe, lancetowate, kremowo-zielone li¶cie, które podczas rozwoju ro¶liny stopniowo zieleniej± i wyd³u¿aj± siê. £odygi okazów mêskich osi±gaj± wysoko¶æ 40 cm, ¿eñskich 80 cm.
Li¶cie
Oprócz niewielkich li¶ci ³odygowych, lepiê¿nik wytwarza te¿ li¶cie odziomkowe wyrastaj±ce bezpo¶rednio z k³±cza. Olbrzymie te li¶cie rozwijaj± siê dopiero po przekwitniêciu kwiatów. Osi±gaj± ¶rednicê kilkadziesi±t centymetrów. Li¶cie te, podobnie jak li¶cie lepiê¿nika ró¿owego, s± najwiêkszymi li¶æmi w¶ród ro¶lin dziko rosn±cych w Polsce. Maj± d³ugie ogonki, wyrastaj±ce z k³±cza pionowo lub uko¶nie do góry. Ich blaszka li¶ciowa o sercowato-nerkowatym kszta³cie jest nierówno z±bkowana i na dolnej powierzchni pokryta gêstym, krótkim kutnerem,li¶cie bardziej okr±g³awe, nerw raczej nie graniczy z zatok±.
Kwiaty
Jest to jedna z najwcze¶niej kwitn±cych wiosn± ro¶lin. Ju¿ w marcu mo¿na dostrzec wy³aniaj±ce siê z gruntu grube p±ki tej ro¶liny. Drobne kwiaty zebrane s± w koszyczki, a te w grona na szczycie ³odygi. Kwiaty ¿eñskie sk³adaj± siê tylko ze s³upka o d³ugiej szyjce i dwudzielnym znamieniu, oraz z puchu (powsta³ego z przekszta³conego okwiatu). Kwiaty mêskie maj± koronê z 5 p³atkami, zro¶niêtymi do³em w rurkê, prêciki zro¶niête w rurkê, oraz niep³odny s³upek. Czasami w koszyczkach mêskich wystêpuje kilka kwiatów ¿eñskich.
Owoc
Nie³upki wyposa¿one w puch.
Gatunki podobne
W górach wystêpuje bardzo podobny lepiê¿nik wy³ysia³y. Ma on starsze li¶cie nagie, a w³oski na listkach okrywy koszyczków grube i gruczolowate.

Biologia i ekologia:

Bylina. Kwitnie od marca do maja, zakwita jeszcze przed rozwojem li¶ci. Li¶cie i kwiaty wydzielaj± charakterystyczny, nieprzyjemny zapach. Owoce rozsiewane przez wiatr, dziêki puchowi kielichowemu tworz±cemu aparat lotny nieraz na du¿e odleg³o¶ci.
Siedlisko: zasiedla bardzo ró¿norodne ¶rodowiska. Najbujniej i najobficiej jednak rozwija siê w wilgotnych zaro¶lach nadrzecznych, nad brzegami potoków, w rowach, w±wozach, w przejrzystych i wilgotnych lasach. W niektórych miejscach tworzy du¿e, jednogatunkowe skupiska. W Tatrach spotykany jest do wysoko¶ci 1700 m n.p.m.
Fitosocjologia: jest gatunkiem charakterystycznym dla All. Adenostylion alliariae i Ass. Petasitetum albi.
Liczba chromosomów 2n= 60.

Inne:

Z±bki regularne(wyra¼nie szpiczaste ,zatoki ³agodnie wciête , nerwy w zatokach przy ogonku.Oczka miêdzy nerwami u mi³osnej s± wiêksze ni¿ u lepiê¿nika.Z li¶æmi dolnymi ³odygowymi u mi³osnej to zaraz widaæ po uszkach i lekko bruzdowaneym ogonku.

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona kó³kowa

Typ Kwiatostanu : Grono

Typ Kwiatostanu : Koszyczek

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Wygld blaszki licia : Z±bkowany

Ksztat blaszki licia : Lancetowate

Ksztat blaszki licia : Nerkowate

Ksztat blaszki licia : Sercowaty

Ogonek licia : Siedz±cy

Ogonek licia : Na ogonku

Prciki : Prêciki zros³e w rurkê

Okres kwitnienia

Marzec Kwiecieñ Maj

Hemikryptofit

Geofit

-
PODRODZINA Asteroideae (astrowe [rurkokwiatowe]) -ilo 63
Achillea millefolium(Krwawnik pospolity), Bellis perennnis(Stokrotka pospolita), Aster amellus(Aster gawêdka), Artemisia vulgaris(Bylica pospolita), Picris hieracioides(Goryczel jastrzêbcowaty), Arctium lappa(£opian wiêkszy), Arctium tomentosum(£opian pajêczynowaty), Solidago canadiensis(Naw³oæ kanadyjska), Solidago gigantea(Naw³oæ olbrzymia(pó¼na)), bifidum(Jastrzêbiec siny), Sonchus oleraceus(Mlecz zwyczajny), Senecio vulgaris(Starzec zwyczajny), Solidago virgaurea(Naw³oæ pospolita), Tussilago farfara(Podbia³ pospolity), Erigeron canadensis(Przymiotno kanadyjskie (Konyza kanadyjska)), Lycopsis arvensis(Krzywoszyj polny), Matricaria inodora(Maruna bezwonna), Matricaria chamomilla(Rumianek pospolity), Galinsoga parviflora cav.(¯ó³tlica drobnokwiatowa), Centaurea cyanus(Chaber b³awatek), Cirsium arvense(Ostro¿eñ polny), Anthemis arvensis(Rumian polny), Centaurea rhenana(Chaber nadreñski), Carduus acanthoides(Oset nastroszony), Cirsium vulgare(Ostro¿eñ lancetowaty), Eupatorium cannabinum(Sadziec konopiasty), Centaurea jacea(Chaber ³±kowy), Centaurea scabiosa(Chaber driakiewnik), Galinsoga ciliata(¯ó³tlica ow³osiona), Hieracium umbellatum(Jastrzêbiec baldaszkowaty), Tragopogon pratensis(Kozibród ³±kowy), Lapsana communis(£oczyga pospolita), Inula britannica(Oman ³±kowy), Mycelis muralis(Sa³atnik le¶ny), Senecio jacobaea(Starzec jakubek), Senecio vernalis(Starzec wiosenny), Chamomilla suaveolens (Matricaria discoidea)(Rumianek bezpromieniowy), Helichrysum arenarium(Kocanki piaskowe), Arnica montana(Arnika górska, kupalnik górski), Ambrosia psilostachya(Ambrozja zachodnia ), Tanacetum vulgare(Wrotycz pospolity), Calendula officinalis(Nagietek lekarski), Petasites albus(Lepiê¿nik bia³y), Artemisia absinthium(Bylica pio³un), Erigeron ramosus Walters(Przymiotno ga³êziaste), Helianthus tuberosus(S³onecznik bulwiasty), Artemisia campestris(Bylica polna), Carlina acaulis(Dziewiêæsi³ bez³odygowy), Carlina onopordifolia(Dziewiêæsi³ pop³ocholistny), Leucanthemum waldsteinii(Jastrun okr±g³olistny), Achillea ptarmica(Krwawnik kichawiec), Echinops sphaerocephalus(Przegorzan kulisty), Artemisia annua(Bylica roczna), Scorzonera purpurea(Wê¿ymord stepowy), Antennaria dioica (Ukwap dwupienny), Bidens tripartita(Uczep trójlistkowy), Leontopodium alpinum(Szarotka alpejska), Gnaphalium sylvaticum(Szarota le¶na), Gnaphalium uliginosum(Szarota b³otna), Senecio fuchsi(Starzec Fuchsa), Helianthus annuus(S³onecznik zwyczajny), Serratula tinctoria(Sierpik barwierski), Aposeris foetida(Sa³atnica le¶na),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjciaPODRODZINA Asteroideae (astrowe [rurkokwiatowe]) -ilo 63
Achillea millefolium(Krwawnik pospolity),
Bellis perennnis(Stokrotka pospolita),
Aster amellus(Aster gawêdka),
Artemisia vulgaris(Bylica pospolita),
Picris hieracioides(Goryczel jastrzêbcowaty),
Arctium lappa(£opian wiêkszy),
Arctium tomentosum(£opian pajêczynowaty),
Solidago canadiensis(Naw³oæ kanadyjska),
Solidago gigantea(Naw³oæ olbrzymia(pó¼na)),
bifidum(Jastrzêbiec siny),
Sonchus oleraceus(Mlecz zwyczajny),
Senecio vulgaris(Starzec zwyczajny),
Solidago virgaurea(Naw³oæ pospolita),
Tussilago farfara(Podbia³ pospolity),
Erigeron canadensis(Przymiotno kanadyjskie (Konyza kanadyjska)),
Lycopsis arvensis(Krzywoszyj polny),
Matricaria inodora(Maruna bezwonna),
Matricaria chamomilla(Rumianek pospolity),
Galinsoga parviflora cav.(¯ó³tlica drobnokwiatowa),
Centaurea cyanus(Chaber b³awatek),
Cirsium arvense(Ostro¿eñ polny),
Anthemis arvensis(Rumian polny),
Centaurea rhenana(Chaber nadreñski),
Carduus acanthoides(Oset nastroszony),
Cirsium vulgare(Ostro¿eñ lancetowaty),
Eupatorium cannabinum(Sadziec konopiasty),
Centaurea jacea(Chaber ³±kowy),
Centaurea scabiosa(Chaber driakiewnik),
Galinsoga ciliata(¯ó³tlica ow³osiona),
Hieracium umbellatum(Jastrzêbiec baldaszkowaty),
Tragopogon pratensis(Kozibród ³±kowy),
Lapsana communis(£oczyga pospolita),
Inula britannica(Oman ³±kowy),
Mycelis muralis(Sa³atnik le¶ny),
Senecio jacobaea(Starzec jakubek),
Senecio vernalis(Starzec wiosenny),
Chamomilla suaveolens (Matricaria discoidea)(Rumianek bezpromieniowy),
Helichrysum arenarium(Kocanki piaskowe),
Arnica montana(Arnika górska, kupalnik górski),
Ambrosia psilostachya(Ambrozja zachodnia ),
Tanacetum vulgare(Wrotycz pospolity),
Calendula officinalis(Nagietek lekarski),
Petasites albus(Lepiê¿nik bia³y),
Artemisia absinthium(Bylica pio³un),
Erigeron ramosus Walters(Przymiotno ga³êziaste),
Helianthus tuberosus(S³onecznik bulwiasty),
Artemisia campestris(Bylica polna),
Carlina acaulis(Dziewiêæsi³ bez³odygowy),
Carlina onopordifolia(Dziewiêæsi³ pop³ocholistny),
Leucanthemum waldsteinii(Jastrun okr±g³olistny),
Achillea ptarmica(Krwawnik kichawiec),
Echinops sphaerocephalus(Przegorzan kulisty),
Artemisia annua(Bylica roczna),
Scorzonera purpurea(Wê¿ymord stepowy),
Antennaria dioica (Ukwap dwupienny),
Bidens tripartita(Uczep trójlistkowy),
Leontopodium alpinum(Szarotka alpejska),
Gnaphalium sylvaticum(Szarota le¶na),
Gnaphalium uliginosum(Szarota b³otna),
Senecio fuchsi(Starzec Fuchsa),
Helianthus annuus(S³onecznik zwyczajny),
Serratula tinctoria(Sierpik barwierski),
Aposeris foetida(Sa³atnica le¶na),