Ustawienia|

Wyświetlaj zdjęcia:

Wywietlaj zdjęcia w zakładce systematyka:

Wyświetlaj systematyka:

Wyświetlaj statystyki:

Wyświetlaj filmiki Youtube:


Wyświetlaj właściwości rośliny:

-budowa kwiatka:
-płatki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopień zlożenia liścia:
-typ ulistnienia:
-wygląd blaszki liścia:
-kształt blaszki liścia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielkość wcięcia blaszki:
-łodyga przekrój:
-ogonek liścia:
-pręciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wyświetlaj Opis rośliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienność:
-zagrożenia i ochrona:
-zasięg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osób online:3
Wyświetlaj: zdjęcia: |systematykę: |filmiki youtube: |właściwości roślin: |Opis roślin:
Rdestowiec ostrokoĂączysty (Ang: Japanese Knotweed,( Łac: Reynoutria japonica)
-
SierpieĂą WrzesieĂą
-
Avatar


Autor : Goslawa
2010-01-30
Autor : Goslawa 2010-01-30

Domena: eukarionty
Królestwo: roÂśliny
Klad: roÂśliny naczyniowe
Klad: roÂśliny nasienne
Klasa: okrytonasienne
RzÂąd: goÂździkowce
Rodzina: rdestowate
Rodzaj: rdestowiec
Gatunek: rdestowiec ostrokoĂączysty

Nazewnictwo

Inna ÂłaciĂąska nazwa: Fallopia japonica, gatunek w Polsce inwazyjny i bardzo ekspansywny, trudny do wyplenienia, wypiera rodzime gatunki.


Wieloletnia bylina, silnie rozga³êziaj¹ca i rozrastaj¹ca siê. Mo¿e osi¹gaÌ 3 m wysokoœci. £odygi wzniesione i ³ukowato wygiête, puste wewn¹trz. Przypominaj¹ce pêdy bambusa. Liœcie jasnozielone d³ugoœci 5-15 cm, szerokoeliptyczne o zaostrzonym koùcu. Kwitnie od sierpnia do wrzeœnia, kwiaty koloru zielonkawo-bia³ego, drobne zebrane w wiechowate kwiatostany, pachn¹ce s³odko. Nasiona bardzo drobne, zwykle roznoszone przez wodê.

Morfologia:

Pokrój
Roœlina wieloletnia zielna bylina, silnie rozga³êziaj¹ca siê. Swoim wygl¹dem bardzo przypomina krzew. Mo¿e osi¹gaÌ wysokoœÌ do 3 m.
ÂŁodyga
Wzniesione i Âłukowato wygiĂŞte, puste wewnÂątrz. Swoim wyglÂądem przypominajÂą pĂŞdy bambusa.
LiÂście
S¹ jasnozielone, maj¹ d³ugoœÌ 5-15 cm, szerokoeliptyczny kszta³t, prosto uciêt¹ nasadê, zaostrzony koniec, s¹ nagie i ca³obrzegie.
Kwiaty
Drobne, zebrane w wiechowaty kwiatostan. Wystêpuj¹ po 2-4 na ga³¹zce wiechy, maj¹ zielonkawobia³y kolor. W okresie owocowania zewnêtrzne listki okwiatu posiadaj¹ na grzbiecie skrzyde³ko. S³upek z 3 frêdzelkowatymi znamionami, wyrastaj¹cymi na szczycie trzech doœÌ d³ugich rozga³êzieù szyjki. Prêciki mieszcz¹ siê wewn¹trz okwiatu.
Owoc
Nasiona bardzo drobne, zwykle roznoszone przez wodĂŞ (hydrochoria).
KorzeĂą
Posiada k³¹cze i czĂŞsto tworzy rozÂłogi, za pomocÂą których rozmnaÂża siĂŞ wegetatywnie, tworzÂąc gĂŞste, praktycznie jednogatunkowe Âłany.

Właściwości

Typ Kwiatostanu : Wiecha

Stopień złożenia liścia : Prosty

Typy ulistnienia : NaprzemianlegÂłe

Wygląd blaszki liścia : CaÂłobrzegi

Kształt blaszki liścia : Eliptyczne

Unerwienie blaszki liścia : Pierzasta

Łodyga przekrój : ObÂła

Ogonek liścia : Na ogonku

Kolor : BiaÂły

Kolor : Zielony

Kolor : Wielokolorowy

Okres kwitnienia

SierpieĂą WrzesieĂą

Roślina uprawiana

Kenofit

Geofit

-
RODZINA Polygonaceae (rdestowate) -ilość 10
Polygonum aviculare(Rdest ptasi), Reynoutria japonica(Rdestowiec ostrokoĂączysty), Reynoutria sachalinensis(Rdest sachaliĂąski), Rumex acetosa(Szczaw zwyczajny), Polygonum lapathifolium(Rdest kolankowy), Polygonum presicarja(Rdest plamisty), Polygonum convolvulus(RdestĂłwka powojowata (Rdest powojowy)), Rumex acetosella(Szczaw polny), Polygonum amphibium, Persicaria amphibia(Rdest ziemnowodny), Polygonum dumetorum, Fallopia dumetorum(Rdest zaroÂślowy),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjęciaRODZINA Polygonaceae (rdestowate) -ilość 10
Polygonum aviculare(Rdest ptasi),
Reynoutria japonica(Rdestowiec ostrokoĂączysty),
Reynoutria sachalinensis(Rdest sachaliĂąski),
Rumex acetosa(Szczaw zwyczajny),
Polygonum lapathifolium(Rdest kolankowy),
Polygonum presicarja(Rdest plamisty),
Polygonum convolvulus(RdestĂłwka powojowata (Rdest powojowy)),
Rumex acetosella(Szczaw polny),
Polygonum amphibium, Persicaria amphibia(Rdest ziemnowodny),
Polygonum dumetorum, Fallopia dumetorum(Rdest zaroÂślowy),