Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:2
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Psianka s³odkogórz(( ac: Solanum dulcamara)
-
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2012-06-27
Autor : Pacyfka99 2012-06-27

Domena eukarionty
Królestwo ro¶liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad Euphyllophyta
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad astrowe
Rz±d psiankowce
Rodzina psiankowate
Rodzaj psianka
Gatunek psianka s³odkogórz

Nazewnictwo

Psianka s³odkogórz (Solanum dulcamara L., ³ac. dulcis – s³odki, amarus – gorzki) – gatunek ro¶liny z rodziny psiankowatych (Solanaceae L.), truj±ce pó³pn±cze. Ro¶nie dziko w Europie, Afryce Pó³nocnej, Azji Zachodniej, a¿ po Indie. Zawleczona i zadomowiona w Ameryce Pó³nocnej. Ro¶lina pospolita na terenie Polski.

Morfologia:

Pokrój
Ro¶lina jednoroczna, pó³krzew osi±gaj±cy wysoko¶æ do 2 m.
£odyga
Rozes³ana lub pn±ca siê, w dolnej czê¶ci zdrewnia³a, gór± zielna. Z zewn±trz s³odka, wewn±trz gorzka (st±d pochodzi nazwa ro¶liny).
Li¶cie
Ogonkowe, sercowatojajowate, na szczycie zaostrzone. U nasady maj± zwykle 1-2 mniejsze ³atki.
Kwiaty
Zwis³e, zebrane w szczytowe lub boczne baldachogrona. Kielich z³o¿ony z 5 dzia³ek, korona ciemnofioletowa, kó³kowa z piêcioma szeroko rozchylonymi p³atkami, 5 prêcików zro¶niêtych z³ocisto¿ó³tymi pylnikami w rurkê wokó³ pojedynczego s³upka.
Owoc
Pod³u¿na, l¶ni±ca i soczysta jagoda o d³ugo¶ci ok. 1 cm. Niedojrza³e owoce s± zielone, dojrza³e przyjmuj± szkar³atnoczerwony kolor.

Biologia i ekologia:

Ro¶lina jednoroczna. Kwitnie od lipca do sierpnia, jest owadopylna. Prêciki i s³upki dojrzewaj± równocze¶nie. Wystêpuje na ca³ym ni¿u, a¿ po ni¿sze partie gór. Pospolita w wilgotnych zaro¶lach, lasach Olsowych, oraz nad brzegami wód. Ro¶lina azotolubna, chamefit. W klasyfikacji zbiorowisk ro¶linnych gatunek charakterystyczny dla Cl./O./All. Alnetea-glutinosae. Ro¶liny truj±ce: oprócz dzia³ania leczniczego wykazuje równocze¶nie silne dzia³anie truj±ce i z tego powodu nie jest obecnie wykorzystywana w lecznictwie.

Zastosowanie:

Ro¶lina lecznicza:
Surowiec zielarski : pêdy (Stipites Dulcamarae) zawieraj± alkaloidy, glikozydy, garbniki.
Dzia³anie : W medycynie ludowej u¿ywana by³a do leczenia zapalenia oskrzeli, ¿ó³taczki, reumatyzmu i chorób skóry.

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona kó³kowa

Budowa kwiatka : Kwiat zwis³y

Typ Kwiatostanu : Baldachogrono

Typ Kwiatostanu : Wierzchotka

Stopie zoenia licia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Wygld blaszki licia : Ca³obrzegi

Ksztat blaszki licia : Jajowate

Ksztat blaszki licia : Odwrotnie jajowate

Ksztat blaszki licia : Sercowaty

Ogonek licia : Na ogonku

Prciki : Prêciki zros³e w rurkê

Kolor : Fioletowy

Okres kwitnienia

Lipiec Sierpieñ

Gatunek trujcy

Gatunek leczniczy

Lianapnacze

Chamefit zdrewniay

-
RODZINA Solanaceae (psiankowate) -ilo 4
Solanum nigrum(Psianka czarna), Datura stramonium(Bieluñ dziêdzierzawa), Solanum dulcamara(Psianka s³odkogórz), Nicotiana tabacum(Tytoñ szlachetny),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.Zdjcia


Wsplne cechy dla Solanaceae (psiankowate)

- Trujce


RODZINA Solanaceae (psiankowate) -ilo 4
Solanum nigrum(Psianka czarna),
Datura stramonium(Bieluñ dziêdzierzawa),
Solanum dulcamara(Psianka s³odkogórz),
Nicotiana tabacum(Tytoñ szlachetny),