Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:2
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Naparstnica purpurowa(( £ac: Digitalis purpurea)
-
Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī Wrzesie√Ī
-

Czy wiesz Ņe?.

"Lisi dzwonek”. Nazwa ta pochodzi z legendy, która mówi, ¬Ņe z¬≥a wró¬Ņka podarowa¬≥a ro¬∂lin√™ lisowi, który móg¬≥ wyciszy√¶ swoje kroki kwiatami naparstnicy purpurowej podczas polowania na okoliczne kury. Mieszka√Īcy Pó¬≥nocnej Walii u¬Ņywali li¬∂ci naparstnicy purpurowej w celu nadania kamiennym pod¬≥ogom wygl¬Īdu mozaiki.
Avatar


Autor : Pacyfka99
2012-06-29
Autor : Pacyfka99 2012-06-29

Domena eukarionty
Królestwo ro¬∂liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad astrowe
Rz¬Īd jasnotowce
Rodzina babkowate
Rodzaj naparstnica
Gatunek naparstnica purpurowa

Nazewnictwo

Naparstnica purpurowa (Digitalis purpurea L.) – gatunek ro¬∂liny nale¬Ņ¬Īcy do rodziny babkowatych (wg system√≥w XX-wiecznych do tr√™downikowatych). Wyst√™puje dziko w Europie zachodniej i ¬∂rodkowej, poza tym w p√≥¬≥nocnej Afryce. Ro¬∂lina zosta¬≥a rozpowszechniona na ziemiach Polskich w XVIII-XIX w. jako ro¬∂lina ozdobna i samorzutnie rozprzestrzeni¬≥a si√™ w ¬∂rodowisku. W polskiej florze na status kenofita (ergazjofigofit).

Morfologia:

£odyga
Pojedyncza, gruba wzniesiona ¬≥odyga wyrasta z k¬≥¬Īcza do 150 cm wysoko¬∂ci. W g√≥rnej swojej cz√™¬∂ci jest okryta g√™stymi, drobnymi w¬≥oskami.
Li¶cie
Przy ziemi posiada r√≥¬Ņyczk√™ li¬∂ci odziomkowych. Tak¬Ņe ¬≥odyga jest skr√™tolegle ulistniona. Li¬∂cie s¬Ī du¬Ņe, do 25 cm d¬≥ugo¬∂ci, ostro karbowane, z wyra¬ľnymi nerwami. Li¬∂cie ¬≥odygowe s¬Ī siedz¬Īce. Na dolnej stronie li¬∂cie s¬Ī delikatnie omszone.
Kwiaty
W g√≥rnej cz√™¬∂ci ¬≥odygi wyrastaj¬Ī kwiaty tworz¬Īc jednostronne grono. Du¬Ņe, zwieszaj¬Īce si√™ w d√≥¬≥ kwiaty, rosn¬Īce na gruczo¬≥owato omszonych, kr√≥tkich szypu¬≥kach maj¬Ī purpurowoczerwony kolor, wewn¬Ītrz maj¬Ī ciemniejsze plamki. Rurkowato dzwonkowa korona kwiatowa jest wewn¬Ītrz ow¬≥osiona. Pi√™ciodzia¬≥kowy kielich kwiatowy jest tylko przy nasadzie nieco zro¬∂ni√™ty. W kwiatku jest jeden s¬≥upek z d¬≥ug¬Ī i cienk¬Ī szyjk¬Ī, oraz 4 pr√™ciki, przy czym dwa s¬Ī wy¬Ņsze, a dwa ni¬Ņsze.
Owoc
Torebka o jajowatym kszta¬≥cie, p√™kaj¬Īca wzd¬≥u¬Ņnie. Znajduje si√™ w niej bardzo du¬Ņo drobnych, czarnych nasion.

Biologia i ekologia:

Na ogó¬≥ ro¬∂lina dwuletnia, niekiedy bylina. Kwiaty s¬Ī przedpr¬Ītne, tzn., ¬Ņe w jednym kwiatku pr√™ciki dojrzewaj¬Ī wcze¬∂niej, ni¬Ņ s¬≥upek. Jest to zabezpieczenie przed niekorzystnym dla ro¬∂liny samozapyleniem. Kwiaty zapylane s¬Ī przez owady. Kwitnie od czerwca do wrze¬∂nia.
Siedlisko: ro¬∂nie g¬≥ównie w ¬∂wietlistych lasach, w wolnych przestrzeniach kosodrzewiny, na por√™bach le¬∂nych, na obrze¬Ņach lasów, w zio¬≥oro¬∂lach górskich. Nie robi jej ró¬Ņnicy, czy pod¬≥o¬Ņe jest wapienne, czy granitowe, wsz√™dzie jednak wymaga do swojego wzrostu ¬Ņyznej gleby. Hemikryptofit.
Fitosocjologia: gatunek charakterystyczny dla Ass. Digitali-Epilobietum.
Ro¬∂lina truj¬Īca: Sk¬≥adniki chemiczne i dzia¬≥anie toksyczne podobnie jak u naparstnicy zwyczajnej.
Liczba chromosomów 2n= 56.
Hemikryptofit
Ro¬∂lina pod ochron¬Ī ¬∂cis¬≥¬Ī
Kenofit
Ro¶lina uprawiana

Zastosowanie:

Ro¶lina lecznicza
Surowiec zielarski : li¶cie (Folium Digitalis purpureae). Zbiera siê je z jednorocznych ro¶lin, przy s³onecznej pogodzie, a nastêpnie suszy.
Dzia¬≥anie : zawiera saponiny, ¬∂luzy i glikozydy o dzia¬≥aniu nasercowym. Najsilniej dzia¬≥aj¬Īcym z nich jest digitoksyna, stosowana w leczeniu nerwic i chor√≥b serca. W Polsce obecnie nie stosuje si√™ tej ro¬∂liny w zio¬≥olecznictwie. Zamiast niej jest stosowana naparstnica we¬≥nista, kt√≥ra jest mniej toksyczna.
Ro¬∂lina ozdobna : Ze wzgl√™du na swoje pi√™kne kwiaty ch√™tnie uprawiana w przydomowych ogr√≥dkach. Nadaje si√™ na kwiaty ci√™te. Nie ma specjalnych wymaga√Ī co do gleby. Wymaga stanowiska s¬≥onecznego lub p√≥¬≥cienistego. Wysiewa si√™ j¬Ī w maju-czerwcu. Sadzonki nale¬Ņy pikowa√¶, a jesieni¬Ī wysadza√¶ na sta¬≥e miejsce w rozstawie 30 √ó 40 cm. Kwitnie w drugim roku.

Zmiennosś:

Tworzy miesza√Īce z naparstnic¬Ī zwyczajn¬Ī i ¬Ņ√≥¬≥t¬Ī.
Istnieje odmiana Digitalis purpurea var. alba o bia³ych kwiatach.

ZasiÍg wystÍpowania:

Pierwotnie naparstnica purpurowa ros¬≥a w Anglii, obecnie mo¬Ņemy j¬Ī znale¬ľ√¶ rosn¬Īc¬Ī szeroko w Europie oraz w Ameryce P√≥¬≥nocnej. Zio¬≥o to nie ma specjalnych wymaga√Ī je¬∂li chodzi o gleb√™. Lubi stanowiska s¬≥oneczne lub p√≥¬≥cieniste. Naparstnica purpurowa zwykle pojawia si√™ na skalistym terenie, ale r√≥wnie¬Ņ ro¬∂nie dobrze na kultywowanej glebie. Ze wzgl√™du na swoje wspania¬≥e kwiaty jest ro¬∂lin¬Ī ch√™tnie uprawian¬Ī w przydomowych ogrodach. Naparstnica purpurowa ¬∂wietnie nadaje si√™ na kwiat ci√™ty.

Ciekawostki:

"Lisi dzwonek”. Nazwa ta pochodzi z legendy, która mówi, ¬Ņe z¬≥a wró¬Ņka podarowa¬≥a ro¬∂lin√™ lisowi, który móg¬≥ wyciszy√¶ swoje kroki kwiatami naparstnicy purpurowej podczas polowania na okoliczne kury. Mieszka√Īcy Pó¬≥nocnej Walii u¬Ņywali li¬∂ci naparstnicy purpurowej w celu nadania kamiennym pod¬≥ogom wygl¬Īdu mozaiki.

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona dzwonkowata

Budowa kwiatka : Kwiat zwis³y

Typ Kwiatostanu : Grono

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

WyglĪd blaszki li∂cia : Karbowany

WyglĪd blaszki li∂cia : Pi¬≥kowany

Kszta≥t blaszki li∂cia : Lancetowate

Kszta≥t blaszki li∂cia : Jajowate

Kszta≥t blaszki li∂cia : Odwrotnie jajowate

Unerwienie blaszki li∂cia : Pierzasta

Ogonek li∂cia : Siedz¬Īcy

Ogonek li∂cia : Na ogonku

Kolor : Bia³y

Kolor : Czerwony

Kolor : Fioletowy

Kolor : R√≥¬Ņowy

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī Wrzesie√Ī

Gatunek pod ochronĪ

Gatunek trujĪcy

Gatunek leczniczy

Ro∂lina uprawiana

Kenofit

Efemerofit

Hemikryptofit

-
RODZINA Scrophulariaceae (tr√™dnikowate) -ilo∂ś 20
Verbascum phlomoides(Dziewanna kutnerowata), Verbascum densiflorum(Dziewanna wielkokwiatowa), Verbascum blattaria(Dziewanna rdzawa), Verbascum nigrum(Dziewanna pospolita), Melampyrum pratense(Pszeniec zwyczajny), Verbascum chaixii (Dziewanna Chaixa austriacka), Veronica hederifolia(Przetacznik bluszczykowy), Veronica persica Poir(Przetacznik perski), Veronica chamaedrys(Przetacznik o¬Ņankowy), Veronica arvensis(Przetacznik polny), Chaenorhinum minus(Lniczka ma¬≥a), Odontites serotina(Zagorza¬≥ek p√≥¬ľny), Linaria vulgaris(Lnica pospolita), Verbascum thapsus(Dziewanna drobnokwiatowa), Digitalis purpurea(Naparstnica purpurowa), Veronica spicata(Przetacznik k¬≥osowy), (Tr√™downik oskrzydlony), (Tr√™downik omszony), Tr√™downik bulwiasty(Tr√™downik bulwiasty), Euphrasia stricta(¬¶wietlik wypr√™¬Ņony),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍciaRODZINA Scrophulariaceae (tr√™dnikowate) -ilo∂ś 20
Verbascum phlomoides(Dziewanna kutnerowata),
Verbascum densiflorum(Dziewanna wielkokwiatowa),
Verbascum blattaria(Dziewanna rdzawa),
Verbascum nigrum(Dziewanna pospolita),
Melampyrum pratense(Pszeniec zwyczajny),
Verbascum chaixii (Dziewanna Chaixa austriacka),
Veronica hederifolia(Przetacznik bluszczykowy),
Veronica persica Poir(Przetacznik perski),
Veronica chamaedrys(Przetacznik o¬Ņankowy),
Veronica arvensis(Przetacznik polny),
Chaenorhinum minus(Lniczka ma³a),
Odontites serotina(Zagorza¬≥ek p√≥¬ľny),
Linaria vulgaris(Lnica pospolita),
Verbascum thapsus(Dziewanna drobnokwiatowa),
Digitalis purpurea(Naparstnica purpurowa),
Veronica spicata(Przetacznik k³osowy),
(Trêdownik oskrzydlony),
(Trêdownik omszony),
Trêdownik bulwiasty(Trêdownik bulwiasty),
Euphrasia stricta(¬¶wietlik wypr√™¬Ņony),