Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:1
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Lilia z³otog³ów(( ac: Lilium martagon)
-
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2012-07-02
Autor : Pacyfka99 2012-07-02

Domena eukarionty
Królestwo ro¶liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad jednoli¶cienne
Rz±d liliowce
Rodzina liliowate
Rodzaj lilia
Gatunek lilia z³otog³ów

Nazewnictwo

Lilia z³otog³ów (Lilium martagon L.) – gatunek byliny z rodziny liliowatych (Liliaceae). Wystêpuje w Europie i Azji. W Polsce jest ro¶lin± rzadk±, czê¶ciej spotykana jest w Sudetach i Karpatach.

Morfologia:

£odyga
Nierozga³êziona, sztywna, naga lub ow³osiona, w górnej czê¶ci czasem purpurowo nakrapiana, wysoka od 40 do 150 cm.
Li¶cie
Li¶cie siedz±ce, pod³u¿ne, eliptycznie lancetowate, ca³obrzegie, szerokie na 2 - 5 cm, s± wyra¼nie unerwione. Ustawione na ³odydze skrêtolegle, tworz± zwykle 2–4 nibyokó³ki.
Kwiaty
Kwiatostan na wierzcho³ku ³odygi stanowi lu¼ne grono. Kwiaty barwy od ciemnoró¿owej do brudnolila, ciemnopurpurowo nakrapiane, w liczbie od trzech do dwunastu, osadzone s± na d³ugich, ³ukowato zwieszaj±cych siê szypu³kach. Okwiat nie zró¿nicowany na kielich i koronê, sze¶ciodzia³kowy. W miarê dojrzewania miêsiste dzia³ki okwiatu odginaj± siê coraz mocniej na zewn±trz, a¿ zawiniête dotkn± nasady kwiatu. ¦rodkiem ka¿dego p³atka biegnie rynienka, wype³niona nektarem.
Owoce
W formie du¿ej, trójk±tnokulistej torebki z p³askimi, ciemno¿ó³tymi, szeroko oskrzydlonymi nasionami. Nasiona rozsiewane s± przez wiatr.
Czê¶æ podziemna
Owalna, z³oto¿ó³ta cebula, z³o¿ona z licznych ³usek (st±d nazwa

Biologia i ekologia:

Ro¶nie w rzadkich, widnych lasach, zaro¶lach, zrêbach, rzadziej w¶ród zio³oro¶li. W najwy¿szych po³o¿eniach (Tatry) na halach, na trawiastych miejscach w¶ród ska³. W klasyfikacji zbiorowisk ro¶linnych gatunek charakterystyczny dla O. Fagetalia.

Dostêp do nektaru maj± tylko owady d³ugotr±bkowe, dlatego kwiaty lilii zapylane s± tylko przez motyle dzienne i nocne, g³ównie z rodziny zawisakowatych. Ro¶lina kwitnie od koñca czerwca do po³owy sierpnia. Zwabia owady nie tylko du¿ymi i barwnymi kwiatami, ale równie¿ zapachem. Szczególnie intensywnie pachnie wieczorem i noc±. Je¶li jednak z jakich¶ powodów (np. d³ugotrwa³a z³a pogoda) nie dojdzie do zapylenia krzy¿owego, ro¶lina do¶æ ³atwo mo¿e zapyliæ siê w³asnym py³kiem i równie¿ wytworzyæ nasiona, jednak gorszej jako¶ci.

Czêsto rozmna¿a siê wegetatywnie (w hodowli amatorskiej) za pomoc± cebulek powstaj±cych u nasady starej cebuli (nieliczne), a w ogrodnictwie g³ównie z sadzonek ³uskowych.
Geofit
Ro¶lina rzadko uprawiana
2n=24

Zmiennos:

Odmiany ozdobne:
Lilium martagon 'Album' - kwiaty woskowobia³e, kultywar nieco wy¿szy od form dzikich, osi±ga do 120 cm.

Zagroenia i ochrona:

Objêta jest w Polsce ochron± ¶cis³±. Jej piêkne kwiaty by³y i s± przyczyn± znacznego jej wyniszczenia na siedliskach naturalnych.

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Kwiat zwis³y

Typ Kwiatostanu : Grono

Typ Kwiatostanu : Nibyokó³ek

Stopie zoenia licia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Typy ulistnienia : Okó³kowe

Wygld blaszki licia : Ca³obrzegi

Ksztat blaszki licia : Lancetowate

Ksztat blaszki licia : Pod³ugowate

Ksztat blaszki licia : £opatkowate

Ksztat blaszki licia : Jajowate

Ksztat blaszki licia : Eliptyczne

Ogonek licia : Siedz±cy

Kolor : Fioletowy

Kolor : Ró¿owy

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec

Gatunek pod ochron

Gatunek trujcy

Rolina uprawiana

Geofit

-
RODZINA Liliaceae (liliowate) -ilo 8
Gagea lutea(Z³oæ ¿ó³ta), Lilium martagon(Lilia z³otog³ów), Convallaria majalis(Konwalia majowa), Epipactis atrorubens(Kruszczyk rdzawoczerwony), Streptopus amplexifolius(Liczyd³o górskie), Gagea minima (Z³oæ ma³a), Gagea pratensis(Z³oæ ³±kowa), Fritillaria meleagris(Szachownica kostkowata),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.
Lilium martagon
Zdjcia


Wsplne cechy dla Liliaceae (liliowate)

- Licie siedzace
- Stopie zloenia licia prosty
- Wygld blaszki licia caobrzegi


RODZINA Liliaceae (liliowate) -ilo 8
Gagea lutea(Z³oæ ¿ó³ta),
Lilium martagon(Lilia z³otog³ów),
Convallaria majalis(Konwalia majowa),
Epipactis atrorubens(Kruszczyk rdzawoczerwony),
Streptopus amplexifolius(Liczyd³o górskie),
Gagea minima (Z³oæ ma³a),
Gagea pratensis(Z³oæ ³±kowa),
Fritillaria meleagris(Szachownica kostkowata),