Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:1
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Kosaciec ¿ó³ty(( ac: Iris pseudacorus)
-
-

Czy wiesz e?.

-Nazwa Irys w jêzyku greckim znaczy têcza i odnosi siê do wielobarwnych kwiatów kosaæców rosn±cych w Po³udniowej Europie, a barw tych jest tyle co barw têczy.
-Nazwa polska kosaciec nawi±zuje do li¶ci tej ro¶liny przypominaj±cej ostrze kosy
-S³owianie do wyrobu ¿ó³tej farby u¿ywali tej ro¶liny
Avatar


Autor : Pacyfka99
2012-07-05
Autor : Pacyfka99 2012-07-05

Domena eukarionty
Królestwo ro¶liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad Euphyllophyta
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad jednoli¶cienne
Rz±d szparagowce
Rodzina kosaæcowate
Rodzaj kosaciec
Gatunek kosaciec ¿ó³ty

Nazewnictwo

Kosaciec ¿ó³ty, irys (Iris pseudacorus L., 1753) – gatunek byliny nale¿±cy do rodziny kosaæcowatych. Ro¶nie dziko w Europie, zachodniej Azji oraz pó³nocno-zachodniej Afryce. W Polsce pospolicie wystêpuj±cy przy brzegach wód s³odkich i na podmok³ych ³±kach.

Morfologia:

Pokrój
Wyprostowana ³odyga, wyrastaj±ca niekiedy do 2 m wysoko¶ci.
Li¶cie
¯ywozielone, szeroko¶ci 1–3 cm, d³ugo¶ci do 1 m.
Kwiaty
Jaskrawo¿ó³te. Kwitn± przez ok. 1 tydzieñ, pomiêdzy majem a lipcem.
Owoc
Wielonasienna, br±zowa torebka d³ugo¶ci 4–7 cm. Nasiona wielko¶ci 7–8 mm, obustronnie sp³aszczone.
Biotop
Hygrofit, preferuj±cy ¿yzne siedliska o odczynie kwa¶nym (torfowiska wysokie i przej¶ciowe). Gatunek charakterystyczny zwi±zku Magnocaricion oraz zespo³u Iridetum pseudacori, a tak¿e wyró¿niaj±cy dla zespo³u Fraxino-Alnetum

Biologia i ekologia:

Mrozoodporny
stanowisko: s³oneczne, pó³cieniste; wilgotne, woda do 20 cm
wysoko¶æ: 60-100 cm

Zastosowanie:

Stosuje siê do oczek wodnych.

Zagroenia i ochrona:

Zasypywanie ma³ych stawów, le¶nych oczek wodnych, rowów i glinianek w ramach walki z moczarami i wylêgarniami komarów powoduje wymieranie tej okaza³ej piêknej ro¶liny. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e na wiosnê mo¿na rozdzieliæ i rozsadziæ k³±cza tej ro¶liny wzd³u¿ cieków wodnych oraz oczek wodnych, zachowuj±c j± naturze.

Zasig wystpowania:

Kosaciec ¿ó³ty ro¶nie dziko w ca³ej Europie, w Zachodniej Azji oraz pó³nocno - zachodniej Afryce. W Polsce ro¶nie na ca³ym ni¿u i pogórzu. W wodach stoj±cych lub s³abo p³yn±cych do g³êboko¶ci 30 cm i na pod³o¿u piaszczysto – mulistym nad jeziorami, starorzeczami, gliniankami, stawami, rowami na torfowiskach niskich.

Ciekawostki:

-Nazwa Irys w jêzyku greckim znaczy têcza i odnosi siê do wielobarwnych kwiatów kosaæców rosn±cych w Po³udniowej Europie, a barw tych jest tyle co barw têczy.
-Nazwa polska kosaciec nawi±zuje do li¶ci tej ro¶liny przypominaj±cej ostrze kosy
-S³owianie do wyrobu ¿ó³tej farby u¿ywali tej ro¶liny

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Kwiat fio³ka

Typ Kwiatostanu : Wierzchotka

Stopie zoenia licia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Wygld blaszki licia : Ca³obrzegi

Ksztat blaszki licia : Równow±skie

Ksztat blaszki licia : Lancetowate

Ogonek licia : Siedz±cy

Kolor : ¯ó³ty

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec

Gatunek trujcy

Gatunek leczniczy

Hydrofithelofit

Geofit

-
RODZINA Iridaceae (kosaæcowate) -ilo 5
Iris pseudacorus(Kosaciec ¿ó³ty), Gladiolus imbricatus(Mieczyk dachówkowaty), Iris sibirica(Kosaciec syberyjski), Iris aphylla(Kosaciec bezlistny), Crocus scepusiensis(Szafran spiski;Krokus spiski),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.Zdjcia


Wsplne cechy dla Iridaceae (kosaæcowate)

- Blaszki licia rwnowskie
- Licie siedzace
- Stopie zloenia licia prosty
- Typ ulistnienia naprzemianlege
- Wygld blaszki licia caobrzegi


RODZINA Iridaceae (kosaæcowate) -ilo 5
Iris pseudacorus(Kosaciec ¿ó³ty),
Gladiolus imbricatus(Mieczyk dachówkowaty),
Iris sibirica(Kosaciec syberyjski),
Iris aphylla(Kosaciec bezlistny),
Crocus scepusiensis(Szafran spiski;Krokus spiski),