Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:5
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Kruszczyk szerokolistny(( £ac: Epipactis helleborine)
-
Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī Wrzesie√Ī
-

Czy wiesz Ņe?.

Gatunek ten wykszta¬≥ci¬≥ ciekawe przystosowanie, pozwalaj¬Īce mu zatrzyma√¶ owada w kwiecie na d¬≥u¬Ņej. Obecne w nektarze kruszczyka substancje narkotyczne sprawiaj¬Ī, ¬Ņe reakcje owadów od¬Ņywiaj¬Īcych si√™ nektarem staj¬Ī si√™ spowolnione. Usypianie owadów wyd¬≥u¬Ņa ich pobyt na kwiecie, co jednocze¬∂nie zwi√™ksza efektywno¬∂√¶ zapylenia. Wszystkie gatunki storczyków, lecz zw¬≥aszcza kruszczyki maj¬Ī alternatyw√™ na wypadek gdyby z ró¬Ņnych przyczyn wykszta¬≥cone sposoby na zwabienie owadów zawiod¬≥y Alternatyw¬Ī t¬Ī jest samozapylenie.
Avatar


Autor : Pacyfka99
2012-07-05
Autor : Pacyfka99 2012-07-05

Domena eukarionty
Królestwo ro¬∂liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad jednoli¶cienne
Rz¬Īd szparagowce
Rodzina storczykowate
Podrodzina epidendronowe
Rodzaj kruszczyk
Gatunek kruszczyk szerokolistny

Nazewnictwo

Kruszczyk szerokolistny (Epipactis helleborine (L.) Crantz) – gatunek byliny z rodziny storczykowatych. Wyst√™puje w Europie, p√≥¬≥nocnej Afryce, w Azji po¬≥udniowo-zachodniej i ¬∂rodkowej si√™gaj¬Īc na wschodzie do Chin, Bhutanu i Nepalu, zawleczony zosta¬≥ i rozprzestrzeni¬≥ si√™ w Ameryce P√≥¬≥nocnej. W Polsce ro¬∂lina do¬∂√¶ pospolita.

Morfologia:

£odyga
Wzniesiona, pojedyncza i nierozga¬≥√™ziaj¬Īca si√™, na przekroju ob¬≥a, o wysoko¬∂ci najcz√™¬∂ciej 35-80 cm, rzadko od kilkunastu, nawet do 100 cm. ¬£odyga zielona lub czerwonawa, zw¬≥aszcza u nasady. G√≥rne mi√™dzyw√™¬ľla niewiele d¬≥u¬Ņsze od pozosta¬≥ych. Cz√™¬∂√¶ kwiatowa ¬≥odygi omszona, podczas gdy dolna cz√™¬∂√¶ ¬≥odygi jest naga.
Li¶cie
O kszta¬≥cie jajowato-eliptycznym do okr¬Īg¬≥ego, g√≥rne czasem lancetowate. Na ko√Īcach ostre lub kr√≥tko zaostrzone, cho√¶ dolne li¬∂cie bywaj¬Ī te¬Ņ t√™po zako√Īczone. Zwykle ¬≥ukowato wygi√™te, na brzegu i nerwach ow¬≥osione i nieco szorstkie. Osi¬Īgaj¬Ī d¬≥ugo¬∂√¶ 3–17 cm i szeroko¬∂√¶ 0,5-5 (10) cm. Li¬∂cie s¬Ī liczne i wyrastaj¬Ī spiralnie na ¬≥odydze, ¬∂rodkowe s¬Ī zwykle d¬≥u¬Ņsze od mi√™dzyw√™¬ľli.
Kwiaty
Zebrane w grono w g√≥rnej cz√™¬∂ci bezlistnej ¬≥odygi. Kwiatostan bywa lu¬ľny lub g√™sty, walcowaty i osi¬Īga od 3 do 35 cm wysoko¬∂ci. Kwiaty wyrastaj¬Ī na szypu¬≥kach omszonych i skr√™conych o d¬≥ugo¬∂ci 3–5 mm, u podstawy z przysadkami osi¬Īgaj¬Īcymi od 5 do 0,5 cm d¬≥ugo¬∂ci. Okwiat w czasie kwitnienia szeroko otwarty, z zewn¬Ītrz zielonkawy, wewn¬Ītrz w r√≥¬Ņnych odcieniach czerwieni. Listki okwiatu t√™pe, lub kr√≥tko zaostrzone, nagie, lub tylko s¬≥abo ow¬≥osione. Niezbyt du¬Ņa war¬Ņka, kr√≥tsza od innych dzia¬≥ek okwiatu, jest niekiedy fioletowo nabieg¬≥a. Jej przedni cz¬≥on, o ¬≥√≥deczkowatym kszta¬≥cie, zaostrzony i zro¬∂ni√™ty nieruchomo z nasadowym cz¬≥onem, kt√≥ry z zewn¬Ītrz jest zielony, a wewn¬Ītrz ciemnobr¬Īzowy. Jest przewa¬Ņnie purpurowy, lub purpurowo kropkowany. Kr√≥tka zal¬Ī¬Ņnia stopniowo zw√™¬Ņaj¬Īca si√™ w szypu¬≥k√™ jest naga lub nieco tylko ow¬≥osiona. Miodniki znajduj¬Ī si√™ na nasadowym cz¬≥onie war¬Ņki.
Organy podziemne
K¬≥¬Īcze o kr√≥tkich mi√™dzyw√™¬ľlach.

ZasiÍg wystÍpowania:

Gatunek szeroko rozprzestrzeniony w Europie, poza najdalsz¬Ī pó¬≥noc¬Ī. W Polsce do¬∂√¶ cz√™sty zarówno na ni¬Ņu, jak i w górach po regiel górny. Kruszczyk szerokolistny jest gatunkiem charakterystycznym dla lasów li¬∂ciastych, gr¬Īdów i buczyn. Preferuje miejsca prze¬∂wietlone o pod¬≥o¬Ņu o odczynie s¬≥abo kwa¬∂nym lub oboj√™tnym zbudowanym z gleb brunatnych oraz r√™dzin.

Ciekawostki:

Gatunek ten wykszta¬≥ci¬≥ ciekawe przystosowanie, pozwalaj¬Īce mu zatrzyma√¶ owada w kwiecie na d¬≥u¬Ņej. Obecne w nektarze kruszczyka substancje narkotyczne sprawiaj¬Ī, ¬Ņe reakcje owadów od¬Ņywiaj¬Īcych si√™ nektarem staj¬Ī si√™ spowolnione. Usypianie owadów wyd¬≥u¬Ņa ich pobyt na kwiecie, co jednocze¬∂nie zwi√™ksza efektywno¬∂√¶ zapylenia. Wszystkie gatunki storczyków, lecz zw¬≥aszcza kruszczyki maj¬Ī alternatyw√™ na wypadek gdyby z ró¬Ņnych przyczyn wykszta¬≥cone sposoby na zwabienie owadów zawiod¬≥y Alternatyw¬Ī t¬Ī jest samozapylenie.

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Typ Kwiatostanu : Grono

Typ Kwiatostanu : K³os

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

WyglĪd blaszki li∂cia : Ca¬≥obrzegi

Kszta≥t blaszki li∂cia : Lancetowate

Kszta≥t blaszki li∂cia : Jajowate

Kszta≥t blaszki li∂cia : Odwrotnie jajowate

Kszta≥t blaszki li∂cia : Okr¬Īg¬≥e

Kszta≥t blaszki li∂cia : Eliptyczne

Unerwienie blaszki li∂cia : R√≥wnoleg¬≥a lub ¬≥ukowata

Ogonek li∂cia : Siedz¬Īcy

Kolor : Bia³y

Kolor : Zielony

Kolor : R√≥¬Ņowy

Kolor : Wielokolorowy

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī Wrzesie√Ī

Gatunek pod ochronĪ

Geofit

-
RODZINA Orchidaceae (storczykowate) -ilo∂ś 15
Neottia nidus-avis(Gnie¬ľnik le¬∂ny), Dactylorhiza majalis(Kuku¬≥ka szerokolistna), Listera ovata(Listera jajowata), Epipactis helleborine(Kruszczyk szerokolistny), Epipactis palustris(Kruszczyk b¬≥otny), Dactylorhiza fuchsii(Kuku¬≥ka Fuchsa), Dactylorhiza incarnata(Kuku¬≥ka krwista), Cephalanthera rubra(Bu¬≥awnik czerwony), Cephalanthera damasonium(Bu¬≥awnik wielkokwiatowy), Corallorhiza trifida(¬Į¬≥obik koralowy), Malaxis monophyllos(Wyblin jednolistny), Goodyera repens(Taj√™¬Ņa jednostronna), Orchis mascula(Storczyk m√™ski), Orchis militaris(Storczyk kukawka), Traunsteinera globosa(Storczyca kulista),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍcia


Wspůlne cechy dla Orchidaceae (storczykowate)

- Ro∂lina chroniona


RODZINA Orchidaceae (storczykowate) -ilo∂ś 15
Neottia nidus-avis(Gnie¬ľnik le¬∂ny),
Dactylorhiza majalis(Kuku³ka szerokolistna),
Listera ovata(Listera jajowata),
Epipactis helleborine(Kruszczyk szerokolistny),
Epipactis palustris(Kruszczyk b³otny),
Dactylorhiza fuchsii(Kuku³ka Fuchsa),
Dactylorhiza incarnata(Kuku³ka krwista),
Cephalanthera rubra(Bu³awnik czerwony),
Cephalanthera damasonium(Bu³awnik wielkokwiatowy),
Corallorhiza trifida(¬Į¬≥obik koralowy),
Malaxis monophyllos(Wyblin jednolistny),
Goodyera repens(Taj√™¬Ņa jednostronna),
Orchis mascula(Storczyk mêski),
Orchis militaris(Storczyk kukawka),
Traunsteinera globosa(Storczyca kulista),