Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:5
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
¦nie¿yca wiosenna(( ac: Leucojum vernum)
-
Marzec Kwiecieñ
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2012-07-15
Autor : Pacyfka99 2012-07-15

Domena eukarionty
Królestwo ro¶liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad Euphyllophyta
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad jednoli¶cienne
Rz±d szparagowce
Rodzina amarylkowate
Rodzaj ¶nie¿yca
Gatunek ¶nie¿yca wiosenna

Nazewnictwo

¦nie¿yca wiosenna (Leucojum vernum) – gatunek ro¶liny nale¿±cy do rodziny amarylkowatych. Nazwa leucojum pochodzi od greckich s³ów to leucon ich – bia³y fio³ek.

Morfologia:

£odyga
Wzniesiona, nierozga³êziona, bezlistna, o wysoko¶ci do 30 cm, przewa¿nie wy¿sza od li¶ci.
Li¶cie
Odziomkowe 2-3 (rzadko cztery), równow±skie, o zaokr±glonym wierzcho³ku, szeroko¶ci 4-13 mm.
Kwiaty
Jeden, rzadko dwa na szczycie ³odygi, dzwonkowaty, pachn±cy, zwieszony. Dzia³ki okwiatu jednakowej d³ugo¶ci, bia³e z ¿ó³tozielon± plamk± pod szczytem. S³upek dolny o silnie zgrubia³ej szyjce, prêcików sze¶æ, krótszych od dzia³ek okwiatu.
Owoce
Miêsista, kulista torebka z bia³awymi nasionami.
Czê¶æ podziemna
Kulista cebula otulona brunatnymi ³uskami.

Biologia i ekologia:

Rozwój
Bylina, geofit. Jest to jedna z najwcze¶niejszych kwitn±cych na wiosnê ro¶lin. Kwitnie nawet w lutym, w¶ród ¶niegu, w marcu i w kwietniu. Zapylana jest g³ównie przez pszczo³y. Owady wgryzaj± siê po nektar do soczystego zgrubienia znajduj±cego siê u do³u szyjki s³upka. Przy poruszeniu pylniki wysiewaj± na grzbiet owada ziarna py³ku[2]. Nasiona rozsiewane s± przez mrówki (myrmekochoria). Rozmna¿a siê zarówno przez nasiona, jak i wegetatywnie, przez cebulki, które wytwarza.
Siedlisko
Ro¶nie w lasach ³êgowych oraz na kwa¶nych i wilgotnych ³±kach. Lubi wilgotne lub mokre gleby brunatne i mady próchnicze o odczynie kwa¶nym do zasadowego. Wystêpuje zwykle w du¿ych populacjach, licz±cych kilkaset do kilku tysiêcy egzemplarzy. Na krañcach zasiêgu wystêpowania trafiaj± siê stanowiska, na których liczebno¶æ ro¶liny jest niewielka.
Cechy fitochemiczne
Ca³a ro¶lina jest lekko truj±ca. Zawiera alkaloidy – leukoinê i galantaminê. Mo¿e powodowaæ md³o¶ci, wymioty, biegunkê oraz zaburzenia rytmu serca[3].
Genetyka
Liczba chromosomów 2n=22.

Zmiennos:

Ro¶lina ozdobna, ze wzglêdu na ³adne kwiaty i wczesnowiosenne kwitnienie chêtnie sadzona w ogródkach. Jest odporna na mróz. Nadaje siê do ogrodów skalnych, mo¿e byæ tak¿e sadzona grupami pod drzewami i krzewami. Rozmna¿a siê j± wegetatywnie – z cebul przybyszowych. Wymaga ¿yznej i wilgotnej ziemi oraz pó³cienistego lub cienistego stanowiska.

Zagroenia i ochrona:

Ro¶lina objêta w Polsce ochron± gatunkow±. Jest nara¿ona na wyginiêcie z powodu masowego zrywania. Zagro¿one s± tak¿e jej siedliska z powodu niszczenia nadrzecznych ³êgów podczas regulacji rzek.

Podgatunek Leucojum vernum subsp. vernum umieszczony jest na Czerwonej li¶cie ro¶lin i grzybów Polski (2006) w grupie gatunków nara¿onych na wyginiêcie (kategoria zagro¿enia V).

Biblioghrafia:

Waciwoci

Stopie zoenia licia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Wygld blaszki licia : Ca³obrzegi

Ksztat blaszki licia : Równow±skie

Ogonek licia : Siedz±cy

Kolor : Bia³y

Okres kwitnienia

Marzec Kwiecieñ

Gatunek pod ochron

Gatunek trujcy

Rolina uprawiana

Kenofit

Geofit

-
RODZINA Amaryllidaceae (amarylkowate) -ilo 2
Galanthus nivalis(¦nie¿yczka przebi¶nieg), Leucojum vernum(¦nie¿yca wiosenna),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.Zdjcia


Wsplne cechy dla Amaryllidaceae (amarylkowate)

- Kolor biay
- Rolina chroniona
- Trujce
- r_uprawiana
- r_kenofit
- Geofit
- Blaszki licia rwnowskie
- Licie siedzace
- Stopie zloenia licia prosty
- Wygld blaszki licia caobrzegi


RODZINA Amaryllidaceae (amarylkowate) -ilo 2
Galanthus nivalis(¦nie¿yczka przebi¶nieg),
Leucojum vernum(¦nie¿yca wiosenna),