Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:4
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Ponik³o b³otne(( ac: Eleocharis palustris)
-
Maj Czerwiec Lipiec Sierpieñ
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2012-07-21
Autor : Pacyfka99 2012-07-21

Domena eukarionty
Królestwo ro¶liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad jednoli¶cienne
Rz±d wiechlinowce
Rodzina ciborowate
Rodzaj ponik³o
Gatunek ponik³o b³otne

Nazewnictwo

Ponik³o b³otne (Eleocharis palustris (L. Roem. & Schult.) – gatunek byliny z rodziny ciborowatych (turzycowatych). Jest szeroko rozprzestrzeniony na pó³kuli pó³nocnej. Wystêpuje w Ameryce Pó³nocnej, Afryce Pó³nocnej i Makaronezji, w Europie i Azji. W Polsce wystêpuje pospolicie w ca³ym kraju (rzadko w górach).

Morfologia:

Pokrój
Ro¶lina zielna, roz³ogowa (falangowa), wytwarzaj±ca liczne pêdy wegetatywne.
£odyga
Ob³a, o wysoko¶ci do 100 cm.
Li¶cie
Pochwy li¶ciowe bez blaszek.
Kwiaty
Kwiaty obup³ciowe, zebrane w k³osy. Kwitnie od maja do sierpnia.
Owoce
Orzeszek z dzióbkiem bêd±cym pozosta³o¶ci± szyjki s³upka.

Biologia i ekologia:

Wystêpuje w szuwarach, na brzegach wód wolno p³yn±cych i stoj±cych. Czêsto w miejscach nara¿onych na mechaniczne uszkadzanie (pla¿e, wodopoje). Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla klasy Phragmitetea i zespo³u Eleocharitetum palustris.

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Typ Kwiatostanu : K³os

Typ Kwiatostanu : Wiecha

Kolor : Br±zowy

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec Lipiec Sierpieñ

Hydrofithelofit

Geofit

-
RODZINA Cyperaceae (ciborowate) -ilo 31
Carex hirta(Turzyca ow³osiona), Carex vulpina(Turzyca lisia), Eleocharis palustris(Ponik³o b³otne), Scirpus sylvaticus(Sitowie le¶ne), Cladium mariscus(K³oæ wiechowata), Cyperus fuscus(Cibora brunatna), Carex flava(Turzyca ¿ó³ta), Carex acuta(Turzyca zaostrzona), (Turzyca zajêcza), Carex ericetorum(Turzyca wrzosowiskowa), Carex caryophyllea(Turzyca wiosenna), Carex appropinquata(Turzyca tunikowa), Carex elata(Turzyca sztywna), Carex canescens(Turzyca siwa), Carex remota(Turzyca rzadkok³osa), Carex panicea(Turzyca prosowata), Carex paniculata(Turzyca prosowa), Carex nigra(Turzyca pospolita), Carex pilulifera(Turzyca pigu³kowata), Carex arenaria(Turzyca piaskowa), Carex vesicaria(Turzyca pêcherzykowata), Carex digitata(Turzyca palczasta), Carex lasiocarpa(Turzyca nitkowata), Carex pseudocyperus(Turzyca nibyciborowata), Carex sylvatica(Turzyca le¶na), Carex echinata(Turzyca gwiazdkowata), Carex brizoides (Turzyca dr¿±czkowata), Carex elongata(Turzyca d³ugok³osa), (Turzyca brzegowa), (Turzyca b³otna), Carex limosa(Turzyca bagienna),

Liczba komentarzy 2

Dodaj komentarz.


Pacyfka99 (Thursday June 13, 2013 23:37)

Przypadkowo poprawi³em nie ta ro¶line co trzeba za du¿o okien otwartych ju¿ poprawione.

Go¶æ (Thursday June 13, 2013 23:33)

Co w tej rodzinie robi w³o¶nica?


ZdjciaRODZINA Cyperaceae (ciborowate) -ilo 31
Carex hirta(Turzyca ow³osiona),
Carex vulpina(Turzyca lisia),
Eleocharis palustris(Ponik³o b³otne),
Scirpus sylvaticus(Sitowie le¶ne),
Cladium mariscus(K³oæ wiechowata),
Cyperus fuscus(Cibora brunatna),
Carex flava(Turzyca ¿ó³ta),
Carex acuta(Turzyca zaostrzona),
(Turzyca zajêcza),
Carex ericetorum(Turzyca wrzosowiskowa),
Carex caryophyllea(Turzyca wiosenna),
Carex appropinquata(Turzyca tunikowa),
Carex elata(Turzyca sztywna),
Carex canescens(Turzyca siwa),
Carex remota(Turzyca rzadkok³osa),
Carex panicea(Turzyca prosowata),
Carex paniculata(Turzyca prosowa),
Carex nigra(Turzyca pospolita),
Carex pilulifera(Turzyca pigu³kowata),
Carex arenaria(Turzyca piaskowa),
Carex vesicaria(Turzyca pêcherzykowata),
Carex digitata(Turzyca palczasta),
Carex lasiocarpa(Turzyca nitkowata),
Carex pseudocyperus(Turzyca nibyciborowata),
Carex sylvatica(Turzyca le¶na),
Carex echinata(Turzyca gwiazdkowata),
Carex brizoides (Turzyca dr¿±czkowata),
Carex elongata(Turzyca d³ugok³osa),
(Turzyca brzegowa),
(Turzyca b³otna),
Carex limosa(Turzyca bagienna),