Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:1
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Dr¿±czka ¶rednia (Ang: Quaking-grass, Cow-quake, (Du: Mittleres Zittergras, ac: Briza media)
-
Maj Czerwiec Lipiec
-

Czy wiesz e?.

-Nazwê „dr¿±czka” zawdziêcza ro¶lina delikatnym wiechom, które przy najl¿ejszym powiewie dr¿±, wydaj±c grzechocz±cy odg³os. 
Avatar


Autor : Pacyfka99
2012-07-21
Autor : Pacyfka99 2012-07-21

Domena eukarionty
Królestwo ro¶liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad jednoli¶cienne
Rz±d wiechlinowce
Rodzina wiechlinowate
Rodzaj dr¿±czka
Gatunek dr¿±czka ¶rednia

Nazewnictwo

Dr¿±czka ¶rednia (Briza media L.) – gatunek byliny z rodziny wiechlinowatych. Nazwê „dr¿±czka” zawdziêcza ro¶lina delikatnym wiechom, które przy najl¿ejszym powiewie dr¿±, wydaj±c grzechocz±cy odg³os. 

Morfologia:

Pokrój
Tworzy lu¼ne kêpy.
£odyga
Osi±ga wysoko¶æ 20-50 cm. K³±cze wypuszcza niewielkie roz³ogi. ¬d¼b³a prosto wzniesione, s³abo ulistnione, czêsto fioletowawe.
Li¶cie
Blaszka li¶ciowa o szorstkim brzegu, szeroko¶ci 2-4(5) mm.Pochwy li¶ciowe g³adkie
Kwiaty
Zebrane w kwiatostan – szeroko rozpierzch³±, piramidaln± wiechê d³ugo¶ci do 15 cm. Na ka¿dym piêtrze po 2 cienkie, faliste ga³±zki, na szczytach których osadzone s± k³oski, kulistojajowate lub sercowate, d³ugo¶ci oko³o 7 mm, z³o¿one z 3-12 kwiatów. Plewki dolne wydête, górne b³oniaste, z wyciêtym szczytem, zielonkawe do fioletowych. Kwiaty posiadaj± po 2 znamiona i 3 prêciki. Kwitnie od maja do lipca.

Biologia i ekologia:

Wystêpuje od ni¿u po po³o¿enia górskie, w klimacie oceanicznym. Ro¶nie w zbiorowiskach trawiastych, jak ³±ki trzê¶licowe, ³±ki ¶wie¿e, pastwiska, ubogie i zwarte murawy, polany, zrêby. Preferuje stanowiska nas³onecznione, gleby próchniczne, umiarkowanie kwa¶ne, ¶wie¿e. Ze wzglêdu na ma³e zapotrzebowanie na sk³adniki pokarmowe mo¿e rosn±æ na najubo¿szych glebach.

Zastosowanie:

Ro¶lina uprawna
Stosowana jako jeden z gatunków do zak³adania ³±k ¶redniej jako¶ci. Stanowi sk³adnik paszy, jednak sama posiada dosyæ niewielk± warto¶æ pokarmow±.
Ro¶lina ozdobna
Uprawiana jako bylina rabatowa i na suche bukiety.

Zasig wystpowania:

Wystêpuje na terenie Europy i Azji, z wyj±tkiem skrajnej pó³nocy. Zawleczona do Ameryki Pó³nocnej.

Ciekawostki:

-Nazwê „dr¿±czka” zawdziêcza ro¶lina delikatnym wiechom, które przy najl¿ejszym powiewie dr¿±, wydaj±c grzechocz±cy odg³os. 

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Typ Kwiatostanu : Wiecha

Stopie zoenia licia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Ksztat blaszki licia : Równow±skie

Ogonek licia : Siedz±cy

Kolor : Zielony

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec Lipiec

Stanowisko soneczne

Na narabaty

Rolina uprawiana

Hemikryptofit

-
RODZINA Poaceae (wiechlinowate [trawy]) -ilo 30
Echinochloa crus-galli(Chwastnica jednostronna), Apera spica-venti(Miot³a zbo¿owa), Avena fatua(Owies g³uchy), Agropyron repens(Perz w³a¶ciwy), Setaria glauca(W³o¶nica sina), Setaria viridis(W³o¶nica zielona), Poa annua(Wiechlina roczna), Dactylis glomerata(Kupkówka pospolita), Phleum pratense(Tymotka ³±kow), Arrhenatherum elatius(Rajgras wynios³y), Lolium perenne(¯ycica trwa³a), Phragmites australis(Trzcina pospolita), Briza media(Dr¿±czka ¶rednia), Festuca pallens(Kostrzewa blada), Nardus stricta(Bli¼niczka psia trawka), Holcus lanatus(K³osówka we³niasta), Secale cereale(¯yto zwyczajne), Lolium multiflorum(¯ycica wielokwiatowa), Leymus arenarius(Wydmuchrzyca piaskowa), Alopecurus pratensis(Wyczyniec ³±kowy), Alopecurus geniculatus (Wyczyniec kolankowy), Alopecurus aequalis (Wyczyniec czerwono¿ó³ty), Hierochloë odorata(Turówka wonna), (Turówka le¶na), Molinia caerulea(Trzê¶lica modra), (Trzcinnik szuwarowy), Calamagrostis arundinacea(Trzcinnik le¶ny), Calamagrostis canescens(Trzcinnik lancetowaty), Anthoxanthum odoratum(Tomka wonna), Deschampsia caespitosa(¦mia³ek darniowy),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjciaRODZINA Poaceae (wiechlinowate [trawy]) -ilo 30
Echinochloa crus-galli(Chwastnica jednostronna),
Apera spica-venti(Miot³a zbo¿owa),
Avena fatua(Owies g³uchy),
Agropyron repens(Perz w³a¶ciwy),
Setaria glauca(W³o¶nica sina),
Setaria viridis(W³o¶nica zielona),
Poa annua(Wiechlina roczna),
Dactylis glomerata(Kupkówka pospolita),
Phleum pratense(Tymotka ³±kow),
Arrhenatherum elatius(Rajgras wynios³y),
Lolium perenne(¯ycica trwa³a),
Phragmites australis(Trzcina pospolita),
Briza media(Dr¿±czka ¶rednia),
Festuca pallens(Kostrzewa blada),
Nardus stricta(Bli¼niczka psia trawka),
Holcus lanatus(K³osówka we³niasta),
Secale cereale(¯yto zwyczajne),
Lolium multiflorum(¯ycica wielokwiatowa),
Leymus arenarius(Wydmuchrzyca piaskowa),
Alopecurus pratensis(Wyczyniec ³±kowy),
Alopecurus geniculatus (Wyczyniec kolankowy),
Alopecurus aequalis (Wyczyniec czerwono¿ó³ty),
Hierochloë odorata(Turówka wonna),
(Turówka le¶na),
Molinia caerulea(Trzê¶lica modra),
(Trzcinnik szuwarowy),
Calamagrostis arundinacea(Trzcinnik le¶ny),
Calamagrostis canescens(Trzcinnik lancetowaty),
Anthoxanthum odoratum(Tomka wonna),
Deschampsia caespitosa(¦mia³ek darniowy),