Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:1
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
¯ycica trwa³a(( ac: Lolium perenne)
-
Maj Czerwiec Lipiec Sierpieñ Wrzesieñ
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2012-07-21
Autor : Pacyfka99 2012-07-21

Domena eukarionty
Królestwo ro¶liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad jednoli¶cienne
Rz±d wiechlinowce
Rodzina wiechlinowate
Rodzaj ¿ycica
Gatunek ¿ycica trwa³a

Nazewnictwo

¯ycica trwa³a, rajgras angielski (Lolium perenne L.) – gatunek ro¶liny z rodziny wiechlinowatych. W Polsce ro¶nie dziko i jest gatunkiem pospolitym, jest równie¿ ro¶lin± uprawn±.

Morfologia:

Pokrój
Trawa lu¼nokêpowa, tworz±ca liczne pêdy p³onne. Ma bardzo dobrze rozwiniêty system korzeniowy, o p³ytkim zasiêgu, tworz±cy zbit± darñ.
£odyga
G³adkie ¼d¼b³o o wysoko¶ci do 60 cm.
Li¶cie
D³ugie, ¿ywozielone, p³askie, w m³odo¶ci z³o¿one na pó³. Na stronie górnej s± bruzdkowane, na spodniej po³yskuj±ce. Jêzyczek li¶ciowy krótki, o krótkich uszkach, pochwy g³adkie, do³em czerwone.
Kwiaty
Zebrane w k³os o d³ugo¶ci do 20 cm, który jest z³o¿ony z 10-20 k³osków zwróconymi wê¿sz± stron± do osadki. K³oski s± sp³aszczone i u³o¿one po dwu stronach osi k³osa i zwrócone do niej ostrym koñcem. Nieco odstaj±ce k³oski zawieraj± 2-10 kwiatów ka¿dy. Plewy o d³ugo¶ci 1/3 k³oska i równe d³ugo¶ci± plewce dolnej, która jest cienka i pod³ugowato lancetowata. Kwitnie od maja do wrze¶nia.
Owoc
Ziarniak. Dojrza³y ma d³ugo¶æ 3 razy wiêksz± od szeroko¶ci.

Biologia i ekologia:

Ro¶nie na pastwiskach, przydro¿ach i na nie utwardzonych drogach. Hemikryptofit.

Zmiennos:

Tworzy mieszañce z ¿ycic± lnow±, ¿ycic± wielokwiatow±, kostrzew± czerwon±, kostrzew± ³±kow±, kostrzew± olbrzymi±, kostrzew± trzcinow±.

Zasig wystpowania:

¯ycica trwa³a jest bardzo cenn± traw± pastewn±. ¦wietnie nadaje siê na pastwiska, gdy¿ bardzo dobrze wykorzystuje azot zawarty z odchodach zwierz±t. Nadaje siê na ³±ki, na których wypasa siê owce i które s± nawo¿one przez koszarowanie. Odznacza siê bardzo du¿± smakowito¶ci± oraz ³atwo¶ci± zrywania li¶ci, dlatego stosuje siê j± na pastwiskach dla koni, drobiu, kóz, byd³a. ¯ywozielone, a od spodu b³yszcz±ce li¶cie powoduj± ¿e jest stosowana równie¿ na trawniki.

Gatunek bardzo szybko wschodz±cy po siewie, szybko rozpoczyna wegetacjê na wiosnê, bardzo szybko odrasta, np. po skoszeniu lub spasaniu. W postaci zielonej utrzymuje siê do pó¼nej jesieni, w wiosennych odrostach tworzy g³ównie pêdy generatywne. Jest traw± o silnej konkurencyjno¶ci – staje siê dominantem. Jest gatunkiem wra¿liwym na stresowe warunki termiczne i klimatyczne, ¼le znosi susze letnie, czasem wymarza w zimie. Nie lubi d³ugo zalegaj±cej pokrywy ¶nie¿nej. Ro¶nie najlepiej na glebach czarnych, ¿yznych, mineralnych. Gorsze efekty daje na glebach murszowych – g³ównie torfowych. Bardzo szybko reaguje na nawo¿enie azotowe. Na ³±kach rzadko koszonych (dwuko¶nych) wystêpuje tylko w runi, gdy¿ wymaga du¿ej ilo¶ci ¶wiat³a (jest ¶wiat³olubna).

Znajduje siê w rejestrze ro¶lin rolniczych Unii Europejskiej.

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Typ Kwiatostanu : K³os

Stopie zoenia licia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Ksztat blaszki licia : Równow±skie

Ogonek licia : Siedz±cy

Kolor : ¯ó³ty

Kolor : Zielony

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec Lipiec Sierpieñ Wrzesieñ

Rolina uprawiana

Hemikryptofit

-
RODZINA Poaceae (wiechlinowate [trawy]) -ilo 30
Echinochloa crus-galli(Chwastnica jednostronna), Apera spica-venti(Miot³a zbo¿owa), Avena fatua(Owies g³uchy), Agropyron repens(Perz w³a¶ciwy), Setaria glauca(W³o¶nica sina), Setaria viridis(W³o¶nica zielona), Poa annua(Wiechlina roczna), Dactylis glomerata(Kupkówka pospolita), Phleum pratense(Tymotka ³±kow), Arrhenatherum elatius(Rajgras wynios³y), Lolium perenne(¯ycica trwa³a), Phragmites australis(Trzcina pospolita), Briza media(Dr¿±czka ¶rednia), Festuca pallens(Kostrzewa blada), Nardus stricta(Bli¼niczka psia trawka), Holcus lanatus(K³osówka we³niasta), Secale cereale(¯yto zwyczajne), Lolium multiflorum(¯ycica wielokwiatowa), Leymus arenarius(Wydmuchrzyca piaskowa), Alopecurus pratensis(Wyczyniec ³±kowy), Alopecurus geniculatus (Wyczyniec kolankowy), Alopecurus aequalis (Wyczyniec czerwono¿ó³ty), Hierochloë odorata(Turówka wonna), (Turówka le¶na), Molinia caerulea(Trzê¶lica modra), (Trzcinnik szuwarowy), Calamagrostis arundinacea(Trzcinnik le¶ny), Calamagrostis canescens(Trzcinnik lancetowaty), Anthoxanthum odoratum(Tomka wonna), Deschampsia caespitosa(¦mia³ek darniowy),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjciaRODZINA Poaceae (wiechlinowate [trawy]) -ilo 30
Echinochloa crus-galli(Chwastnica jednostronna),
Apera spica-venti(Miot³a zbo¿owa),
Avena fatua(Owies g³uchy),
Agropyron repens(Perz w³a¶ciwy),
Setaria glauca(W³o¶nica sina),
Setaria viridis(W³o¶nica zielona),
Poa annua(Wiechlina roczna),
Dactylis glomerata(Kupkówka pospolita),
Phleum pratense(Tymotka ³±kow),
Arrhenatherum elatius(Rajgras wynios³y),
Lolium perenne(¯ycica trwa³a),
Phragmites australis(Trzcina pospolita),
Briza media(Dr¿±czka ¶rednia),
Festuca pallens(Kostrzewa blada),
Nardus stricta(Bli¼niczka psia trawka),
Holcus lanatus(K³osówka we³niasta),
Secale cereale(¯yto zwyczajne),
Lolium multiflorum(¯ycica wielokwiatowa),
Leymus arenarius(Wydmuchrzyca piaskowa),
Alopecurus pratensis(Wyczyniec ³±kowy),
Alopecurus geniculatus (Wyczyniec kolankowy),
Alopecurus aequalis (Wyczyniec czerwono¿ó³ty),
Hierochloë odorata(Turówka wonna),
(Turówka le¶na),
Molinia caerulea(Trzê¶lica modra),
(Trzcinnik szuwarowy),
Calamagrostis arundinacea(Trzcinnik le¶ny),
Calamagrostis canescens(Trzcinnik lancetowaty),
Anthoxanthum odoratum(Tomka wonna),
Deschampsia caespitosa(¦mia³ek darniowy),