Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:1
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Tymotka ³±kow(( ac: Phleum pratense)
-
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2012-07-21
Autor : Pacyfka99 2012-07-21

Domena eukarionty
Królestwo ro¶liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad Euphyllophyta
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad jednoli¶cienne
Rz±d wiechlinowce
Rodzina wiechlinowate
Rodzaj tymotka
Gatunek tymotka ³±kowa

Nazewnictwo

Tymotka ³±kowa, brzanka pastewna (Phleum pratense L.) - gatunek ro¶liny zielnej z rodziny wiechlinowatych (traw). W Polsce gatunek pospolity.


Morfologia:

Pokrój
Bylina tworz±ca lu¼ne kêpki z³o¿one z licznych pêdów skróconych. Osi±ga wysoko¶æ do 1,5 m.
£odyga
¬d¼b³a okr±g³e, prosto wzniesione, podzielone na miêdzywê¼la.
Li¶cie
Maj± kszta³t lancetowaty, s± p³askie i matowe. Pochwy li¶ciowe s± otwarte, zachodz± na siebie brzegami. Szeroko¶æ li¶ci dochodzi do 1 cm, jêzyczek li¶ciowy ma do 5 mm szeroko¶ci i jest ostro zakoñczony.
Kwiat
Zebrane w walcowat± wiechê o bardzo krótkich ga³±zkach, przez co przypomina swoim wygl±dem k³os. Wiecha ma d³ugo¶æ do 30 cm i grubo¶æ 4-12 mm, jest sztywna i zielona (czasami podbarwiona na fioletowo). Na szczycie plewy s± poprzecznie uciête, tworz± d³ug± i orzêsion± liniê. K³oski s± jednokwiatowe, obydwie plewy maj± o¶ci. Pylniki maj± ¿ó³ty lub fioletowy kolor, a znamiona s³upka s± wachlarzowate lub piórkowate. Kwitnie w czerwcu-lipcu.
Owoc
Oplewiony ziarniak, ³atwo wypada z plewek.

Zastosowanie:

Cenna ro¶lina ³±kowa i pastwiskowa. Znajduje siê w rejestrze ro¶lin rolniczych Unii Europejskiej. Jest traw± o bardzo wysokich walorach pokarmowych i smakowych. Mo¿e byæ stosowana na ³±ki i pastwiska. Nie wymaga ¿yznej gleby, jest odporna na mrozy, ale niezbyt dobrze znosi suszê. Dobrze znosi spasanie. Na ³±kach musi byæ koszona przed wyk³oszeniem, po wyk³oszeniu bowiem szybko drewnieje i siano ma mniejsz± warto¶æ u¿ytkow±.

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Typ Kwiatostanu : K³os

Typ Kwiatostanu : Wiecha

Stopie zoenia licia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Ksztat blaszki licia : Równow±skie

Ogonek licia : Siedz±cy

Kolor : Zielony

Okres kwitnienia

Rolina uprawiana

Hemikryptofit

-
RODZINA Poaceae (wiechlinowate [trawy]) -ilo 30
Echinochloa crus-galli(Chwastnica jednostronna), Apera spica-venti(Miot³a zbo¿owa), Avena fatua(Owies g³uchy), Agropyron repens(Perz w³a¶ciwy), Setaria glauca(W³o¶nica sina), Setaria viridis(W³o¶nica zielona), Poa annua(Wiechlina roczna), Dactylis glomerata(Kupkówka pospolita), Phleum pratense(Tymotka ³±kow), Arrhenatherum elatius(Rajgras wynios³y), Lolium perenne(¯ycica trwa³a), Phragmites australis(Trzcina pospolita), Briza media(Dr¿±czka ¶rednia), Festuca pallens(Kostrzewa blada), Nardus stricta(Bli¼niczka psia trawka), Holcus lanatus(K³osówka we³niasta), Secale cereale(¯yto zwyczajne), Lolium multiflorum(¯ycica wielokwiatowa), Leymus arenarius(Wydmuchrzyca piaskowa), Alopecurus pratensis(Wyczyniec ³±kowy), Alopecurus geniculatus (Wyczyniec kolankowy), Alopecurus aequalis (Wyczyniec czerwono¿ó³ty), Hierochloë odorata(Turówka wonna), (Turówka le¶na), Molinia caerulea(Trzê¶lica modra), (Trzcinnik szuwarowy), Calamagrostis arundinacea(Trzcinnik le¶ny), Calamagrostis canescens(Trzcinnik lancetowaty), Anthoxanthum odoratum(Tomka wonna), Deschampsia caespitosa(¦mia³ek darniowy),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjciaRODZINA Poaceae (wiechlinowate [trawy]) -ilo 30
Echinochloa crus-galli(Chwastnica jednostronna),
Apera spica-venti(Miot³a zbo¿owa),
Avena fatua(Owies g³uchy),
Agropyron repens(Perz w³a¶ciwy),
Setaria glauca(W³o¶nica sina),
Setaria viridis(W³o¶nica zielona),
Poa annua(Wiechlina roczna),
Dactylis glomerata(Kupkówka pospolita),
Phleum pratense(Tymotka ³±kow),
Arrhenatherum elatius(Rajgras wynios³y),
Lolium perenne(¯ycica trwa³a),
Phragmites australis(Trzcina pospolita),
Briza media(Dr¿±czka ¶rednia),
Festuca pallens(Kostrzewa blada),
Nardus stricta(Bli¼niczka psia trawka),
Holcus lanatus(K³osówka we³niasta),
Secale cereale(¯yto zwyczajne),
Lolium multiflorum(¯ycica wielokwiatowa),
Leymus arenarius(Wydmuchrzyca piaskowa),
Alopecurus pratensis(Wyczyniec ³±kowy),
Alopecurus geniculatus (Wyczyniec kolankowy),
Alopecurus aequalis (Wyczyniec czerwono¿ó³ty),
Hierochloë odorata(Turówka wonna),
(Turówka le¶na),
Molinia caerulea(Trzê¶lica modra),
(Trzcinnik szuwarowy),
Calamagrostis arundinacea(Trzcinnik le¶ny),
Calamagrostis canescens(Trzcinnik lancetowaty),
Anthoxanthum odoratum(Tomka wonna),
Deschampsia caespitosa(¦mia³ek darniowy),