Ustawienia|

Wyświetlaj zdjęcia:

Wywietlaj zdjęcia w zakładce systematyka:

Wyświetlaj systematyka:

Wyświetlaj statystyki:

Wyświetlaj filmiki Youtube:


Wyświetlaj właściwości rośliny:

-budowa kwiatka:
-płatki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopień zlożenia liścia:
-typ ulistnienia:
-wygląd blaszki liścia:
-kształt blaszki liścia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielkość wcięcia blaszki:
-łodyga przekrój:
-ogonek liścia:
-pręciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wyświetlaj Opis rośliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienność:
-zagrożenia i ochrona:
-zasięg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osób online:2
Wyświetlaj: zdjęcia: |systematykę: |filmiki youtube: |właściwości roślin: |Opis roślin:
Marek szerokolistny (Ang: Greater Water parsnip, Water parsnip,( Łac: Sium latifolium)
-
Lipiec SierpieĂą
-

Czy wiesz że?.

Roslina (liÂście i korzenie) o ostrogorzkim smaku, uwaÂżana za trujÂącÂą. Po zjedzeniu przez zwierzĂŞta powoduje niemiÂły zapach mleka.
Avatar


Autor : Goslawa
2011-08-20
Autor : Goslawa 2011-08-20

Domena eukarionty
Królestwo roÂśliny
Klad roÂśliny naczyniowe
Klad Euphyllophyta
Klad roÂśliny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad astrowych
RzÂąd selerowce
Rodzina selerowate
Rodzaj marek
Gatunek marek szerokolistny

Morfologia:

Pokrój
Bylina dorastajÂąca do wysokoÂści 1,5 m wysokoÂści. Wytwarza rozÂłogi.
ÂŁodyga
Wewn¹trz pusta, ga³êzista, bruzdowana.
LiÂście
Niezanurzone w wodzie pojedynczo pierzaste, o odcinkach równo-wÂąsko-lancetowatych i brzegach ostro piÂłkowanych. LiÂście najniÂższe, zanurzone w wodzie, majÂą odcinki równowÂąskie.
Kwiaty
Zebrane w duÂże baldachy zloÂżone, umieszczone na szczycie pĂŞdu gÂłównego i jego rozga³êzieniach. Pokrywy baldachów 5-6-listne, pokrywki baldaszków 5-8-listne. PÂłatki biaÂłe, o koĂącach zagiĂŞtych do Âśrodka, kielich o brzegu wyraÂźnie zÂąbkowanym
Owoce
O d³ugoœci 2-4 mm, na karpofor ze zroœniêtym z owocem. S¹ ¿eberkowane, przy czym ¿ebra maj¹ tak¹ szerokoœÌ, jak bruzdy, lub s¹ szersze.

Biologia i ekologia:

RoÂślina rozmnaÂża siĂŞ wegetatywnie za pomoca rozlogĂłw. Kwiaty przedprÂątne.

Zastosowanie:

Owoc marka szerokolistnego zawiera olejek eteryczny.

Zasięg występowania:

WystĂŞpowanie: rowy, bagna, szuwary, stawy, brzegi wĂłd
Rozmieszczenie: na caÂłym niÂżu

Ciekawostki:

Roslina (liÂście i korzenie) o ostrogorzkim smaku, uwaÂżana za trujÂącÂą. Po zjedzeniu przez zwierzĂŞta powoduje niemiÂły zapach mleka.

Inne:

Gatunek podobny:
  1. potocznik wÂąskolistny Berula erecta roÂśnie on na brzegach rowów i bagien, óÂżni siĂŞ blaszkami pozornie stojÂącymi naprzeciw liÂści, pozornie prawie siedzÂącymi.

Biblioghrafia:

Właściwości

Budowa kwiatka : Korona wolnopÂłatkowa

Typ Kwiatostanu : Baldach zÂłoÂżony

Stopień złożenia liścia : ZÂłoÂżony

Wygląd blaszki liścia : PiÂłkowany

Kształt blaszki liścia : Lancetowate

Unerwienie blaszki liścia : Pierzasta

Wielkość wcięcia blaszki : Sieczna

Łodyga przekrój : ÂŻebrowana

Ogonek liścia : Na ogonku

Kolor : BiaÂły

Okres kwitnienia

Lipiec SierpieĂą

Gatunek trujący

Hydrofithelofit

Hemikryptofit

-
RODZINA Apiaceae (baldaszkowate) -ilość 24
Anthriscus sylvestris(Trybula leœna), Aegopodium podagraria(Podagrycznik pospolity), Torilis japonica(K³obuczka pospolita), Pastinaca sativa(Pasternak zwyczajny), Sanicula europaea(¯ankiel zwyczajny), Angelica archangelica, Archangelica officinalis(Arcydziêgiel litwor, Dziêgiel litwor), Heracleum mantegazzianum(Barszcz Mantegazziego), Pimpinella saxifraga(Biedrzeniec mniejszy), Angelica sylvestris(Dziêgiel leœny), Carum carvi(Kminek zwyczajny), Sium latifolium(Marek szerokolistny), Oenanthe aquatica(Kropid³o wodne), Astrantia major(Jarzmianka wiêksza), Hacquetia epipactis(Cieszynianka wiosenna), Daucus carota(Marchew zwyczajna), Heracleum sphondylium(Barszcz zwyczajny), Foeniculum vulgare(Fenku³ w³oski(koper w³oski)), Peucedanum palustre(Gorysz b³otny), Peucedanum cervaria(Gorysz siny), Silaum silaus(Koniop³och ³¹kowy), Pimpinella major(Biedrzeniec wielki), Aethusa cynapium(Blekot pospolity), Caucalis platycarpos (W³óczyd³o polne), Cicuta virosa(Szalej jadowity),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjęciaRODZINA Apiaceae (baldaszkowate) -ilość 24
Anthriscus sylvestris(Trybula leÂśna),
Aegopodium podagraria(Podagrycznik pospolity),
Torilis japonica(KÂłobuczka pospolita),
Pastinaca sativa(Pasternak zwyczajny),
Sanicula europaea(ÂŻankiel zwyczajny),
Angelica archangelica, Archangelica officinalis(ArcydziĂŞgiel litwor, DziĂŞgiel litwor),
Heracleum mantegazzianum(Barszcz Mantegazziego),
Pimpinella saxifraga(Biedrzeniec mniejszy),
Angelica sylvestris(DziĂŞgiel leÂśny),
Carum carvi(Kminek zwyczajny),
Sium latifolium(Marek szerokolistny),
Oenanthe aquatica(KropidÂło wodne),
Astrantia major(Jarzmianka wiĂŞksza),
Hacquetia epipactis(Cieszynianka wiosenna),
Daucus carota(Marchew zwyczajna),
Heracleum sphondylium(Barszcz zwyczajny),
Foeniculum vulgare(FenkuÂł wÂłoski(koper wÂłoski)),
Peucedanum palustre(Gorysz bÂłotny),
Peucedanum cervaria(Gorysz siny),
Silaum silaus(Koniop³och ³¹kowy),
Pimpinella major(Biedrzeniec wielki),
Aethusa cynapium(Blekot pospolity),
Caucalis platycarpos (W³óczyd³o polne),
Cicuta virosa(Szalej jadowity),