Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:3
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
¯abi¶ciek p³ywaj±cy (Ang: Frogbit, Common Frogbit, European Frogbit,( ac: Hydrocharis morsus-ranae)
-
Maj Czerwiec Lipiec Sierpieñ
-

Czy wiesz e?.

Ziele ¿abi¶cieku zawiera rutynê, antocyjanidynê i kwas askorbowy
Avatar


Autor : Goslawa
2011-08-09
Autor : Goslawa 2011-08-09

Domena eukarionty
Królestwo ro¶liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad Euphyllophyta
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad jednoli¶cienne
Rz±d ¿abieñcowce
Rodzina ¿abi¶ciekowate
Rodzaj ¿abi¶ciek

Morfologia:

Ro¶liny zielne p³ywaj±ce na powierzchni wody. Pêdy krótkie rozga³êziaj±ce siê. Li¶cie p³ywaj±ce lub zanurzone, rzadko wzniesione, ogonkowe z przylistkami. Blaszka li¶ciowa zaokr±glona lub nerkowata, ca³obrzega, z wiêcej ni¿ 5 ³ukowato wygiêtymi ¿y³kami g³ównymi. Kwiaty jednop³ciowe wyrastaj± z k±ta pochwowatej podsadki. Kwiaty ¿eñskie wyrastaj± pojedynczo, kwiaty mêskie w skupieniach od 1 do 6. Dzia³ki kielicha s± zielono-bia³e, p³atki korony s± bia³e lub ¿ó³tawe, wyra¼nie wiêksze od dzia³ek. Prêciki w liczbie od 6 do 12. Zal±¿nia eliptyczna, z licznymi zal±¿kami. S³upków 6 ze znamionami widlasto rozdzielonymi na koñcach

Biologia i ekologia:

Pokrój
Ro¶lina swobodnie unosz±ca siê w toni wodnej z li¶æmi p³ywaj±cymi po powierzchni oraz pêczkiem korzeni zwisaj±cych w toni wodnej (ro¶nie jako sk³adnik pleustonu).
Li¶cie
Wyrastaj± w rozecie o ¶rednicy ok. 20 cm. Blaszka li¶ciowa jest okr±g³a o nasadzie sercowato wciêtej, ¶rednicy do 6 cm. Nerwy pierwszego rzêdu rozchodz± siê pod k±tem 75-90° wzglêdem g³ównej osi. Przestwory powietrzne znajduj± siê przy wi±zkach przewodz±cych i dziêki nim li¶cie p³ywaj± na powierzchni wody, przy du¿ym zagêszczeniu wzniesione s± ponad wodê[3].
Kwiaty
Bia³e, trójp³atkowe, wonne. Kwiaty prêcikowe wyrastaj± na szypu³ce d³ugo¶ci do 4 cm pojedynczo lub skupione po kilka. Zawieraj± 9–12 prêcików w czterech okó³kach. Kwiaty ¿eñskie rosn± pojedynczo na szypu³kach do 9 cm, s³upek podzielony do mniej ni¿ po³owy d³ugo¶ci. Kwitnienie nastêpuje od maja do czerwca, z mniejszym natê¿eniem do jesieni[3].
Nasiona
Maj± 1–1,3 mm d³ugo¶ci

Zasig wystpowania:

Wystêpowanie: w p³ytkich przejrzystych jeziorach, stoj±cych wodach
Rozmieszczenie: w ca³ej Polsce ni¿owej

Ciekawostki:

Ziele ¿abi¶cieku zawiera rutynê, antocyjanidynê i kwas askorbowy

Biblioghrafia:

Waciwoci

Stopie zoenia licia : Prosty

Typy ulistnienia : Zebrane w ró¿yczkê

Wygld blaszki licia : Ca³obrzegi

Ksztat blaszki licia : Okr±g³e

Ogonek licia : Na ogonku

Prciki : Prêciki wolne

Kolor : Bia³y

Kolor : ¯ó³ty

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec Lipiec Sierpieñ

Hydrofithelofit

-
RODZINA Alismataceae (¿abieñcowate) -ilo 8
Alisma plantago-aquatica(¯abieniec babka wodna), Sagittaria sagittifolia(Strza³ka wodna), Hydrocharis morsus-ranae(¯abi¶ciek p³ywaj±cy), Scheuchzeria palustris(Bagnica torfowa  ), Alisma gramineum(¯abieniec trawolistny), Alisma lanceolatum (¯abieniec lancetowaty), Wolffia arrhiza(Wolffia bezkorzeniowa), Triglochin palustris(¦wibka b³otna),

Liczba komentarzy 1

Dodaj komentarz.


Go¶æ (Sunday April 14, 2013 10:21)

ok.


ZdjciaRODZINA Alismataceae (¿abieñcowate) -ilo 8
Alisma plantago-aquatica(¯abieniec babka wodna),
Sagittaria sagittifolia(Strza³ka wodna),
Hydrocharis morsus-ranae(¯abi¶ciek p³ywaj±cy),
Scheuchzeria palustris(Bagnica torfowa  ),
Alisma gramineum(¯abieniec trawolistny),
Alisma lanceolatum (¯abieniec lancetowaty),
Wolffia arrhiza(Wolffia bezkorzeniowa),
Triglochin palustris(¦wibka b³otna),