Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:1
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Wi±zówka b³otna (Ang: Meadowsweet,( ac: Filipendula ulmaria)
-
Czerwiec Lipiec Sierpieñ Wrzesieñ
-
Avatar


Autor : Goslawa
2011-07-27
Autor : Goslawa 2011-07-27

Domena eukarionty
Królestwo ro¶liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad ró¿owych
Rz±d ró¿owce
Rodzina ró¿owate
Rodzaj wi±zówka
Gatunek wi±zówka b³otna

Morfologia:

£odyga
Wzniesiona, prosta, naga i sztywna, gór± rozga³êziaj±ca siê. Osi±ga wysoko¶æ do 150 cm, ³atwo ³amie siê.
Li¶cie
Li¶cie przerywano nieparzysto-pierzaste, pofa³dowane, posiadaj±ce pó³okr±g³e, z±bkowane przylistki czê¶ciowo zro¶niête z ³odyg±. Listki g³ówne s± szerokojajowate, listek szczytowy jest znacznie wiêkszy, szeroki. U ro¶lin rosn±cych w zbiorowisku muraw na ni¿u jest on zwykle d³oniasto trójklapowy, u ro¶lin rosn±cych w wilgotnych lasach piêcioklapowy. Wszystkie listki s± podwójnie z±bkowane, na górnej stronie ciemnozielone i nagie, spodem ja¶niejsze, mniej lub bardziej filcowane.
Kwiaty
Drobne, ¿ó³tobia³e, tworz± na wierzcho³ku ³odygi du¿± wierzchotkê dwuramienn±. Sk³adaj± siê z 5-6 p³atków korony, licznych prêcików, maj±cych nitki dwukrotnie d³u¿sze od p³atków korony oraz kilku, skrêconych ¶rubowato s³upków.
Owoc
Spiralnie skrêcona, brunatna, jednonasienna nie³upka.
K³±cze
Cz³onowane, zdrewnia³e, grube z licznymi w³óknistymi korzeniami.

Li¶cie przerywanopierzaste, odcinki li¶ci w 2-5 parach, szerokojajowate, brzegiem podwójnie z±bkowane, odcinek szczytowy wiêkszy, d³oniasto 3-5 klapowy. Li¶cie z wierzchu nagie, ciemnozielone, pod spodem bia³ofilcowate
Kwiatostan stanowi du¿y podbaldach (odmiana wiechy)
Kwiaty: ¿ó³tawobia³e, wonne.
Owoc: jednonasienny, suchy, ¶róbowato skrêcony, nagi
K³±cze: grube
£odyga: kanciasta, ulistniona, w górze galêzista
Wysoko¶æ: 50-150cm

Biologia i ekologia:

Kwiaty py³kodajne, pozbawione nektaru, bardzo wonne, przywabiaj± liczne owady.

Zastosowanie:

Kwiaty, ziele i korzeñ zawieraj± flawonoidy, wanilinê, glikozydy salicylowe, garbniki (korzeñ), stosowane s± w lecznictwie ludowym

Zasig wystpowania:

Wystêpowanie: wilgotne ³±ki, torfowiska niskie i przej¶ciowe, brzegi wód, gleby piaszczyste, gliniaste, zawsze wilgotne

Rozmieszczenie: pospolita w ca³ym kraju

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona wolnop³atkowa

Typ Kwiatostanu : Wiecha

Stopie zoenia licia : Z³o¿ony

Wygld blaszki licia : Podwójnie z±bkowany

Ksztat blaszki licia : Jajowate

Wielko wcicia blaszki : Klapowana

odyga przekrj : Wielo kanciasta

Kolor : Bia³y

Kolor : ¯ó³ty

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec Sierpieñ Wrzesieñ

Gatunek leczniczy

Hemikryptofit

-

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.Zdjcia


Wsplne cechy dla Filipenduloideae (wi±zówkowe)

- Kolor biay
- Lecznicze
- Hemikryptofit
- Korona wolnopatkowa
- Blaszki licia jajowate
- odyga w przekroju kanciasta
- Stopie zloenia licia zoony
- Typ kwiatostanu wiecha
- Wielko wcicia blaszki klapowana
- Wygld blaszki licia podwojniezbkowany
- Kolor ty


PODRODZINA Filipenduloideae (wi±zówkowe) -ilo 1
Filipendula ulmaria(Wi±zówka b³otna),