Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:2
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Dziewiêciornik b³otny (Ang: Marsh Grass-of-Parnassus, Northern Grass-of-Parnas,( ac: Parnassia palustris )
-
-

Czy wiesz e?.

Ziele i kwiat dziewiêciornika zawieraj± garbniki, znajduje zastosowanie jako leczniczy ¶rodek ludowy. 
Avatar


Autor : Goslawa
2011-07-24
Autor : Goslawa 2011-07-24

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¶liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: klad ró¿owych
Rz±d: d³awiszowce
Rodzina: dziewiêciornikowate
Rodzaj: dziewiêciornik

Nazewnictwo

Dziewiêciornik b³otny (Parnassia palustris L.) – gatunek ro¶liny wieloletniej nale¿±cy do rodziny dziewiêciornikowatych. Wystêpuje w Europie, Ameryce Pó³nocnej, Azji i Afryce Pó³nocnej[2]. W Polsce jest do¶æ pospolity na ca³ym obszarze, zarówno na ni¿u, jak i w górach.

Morfologia:

Pokrój
D³ugo¶æ 15-30 cm[3].
£odyga
Wzniesiona, prosta, kanciasta i naga. Ma wysoko¶æ 5-45 cm.
Li¶cie
Posiada tylko jeden li¶æ ³odygowy siedz±cy, który ma sercowaty kszta³t i swoj± nasad± obejmuje ³odygê. Wszystkie pozosta³e li¶cie tworz± przyziemn± ró¿yczkê. Maj± sercowojajowaty kszta³t i wyrastaj± na d³ugich ogonkach[3].
Kwiaty
Pojedyncze na szczycie ³odygi. Kwiaty maj± bardzo charakterystyczn± budowê. Ich korona sk³ada siê z 5 bia³ych p³atków z dobrze widoczn±, ciemniejsz± nerwacj±. Pojedynczy, 4-krotny s³upek z beczu³kowat± zal±¿ni± i 4 siedz±cymi znamieniami. 5 prêcików, a pomiêdzy nimi 5 postrzêpionych ¿ó³to-zielonych pr±tniczek, które spe³niaj± funkcjê miodników. 5 prêcików przed dzia³kami kielicha dojrzewa po kolei, 5 prêcików przed p³atkami korony spe³niaj± rolê organów wabi±cych owady, w nasadowej czê¶ci znajduj± siê miodniki, w szczytowej wydzielane s± po³yskuj±ce kropelki wody, które odstraszaj± muchówki[3].
Owoc
Jednokomorowa torebka, otwieraj±ca siê 4 klapami. Nasiona pod³ugowate, sp³aszczone i oskrzydlone.

Biologia i ekologia:

Rozwój
Bylina, hemikryptofit. Przedpr±tne kwiaty kwitn± od czerwca do sierpnia i s± owadopylne[3][4]. Nasiona roznoszone s± przez wiatr.
Siedlisko
P³ytkie i mokre torfowiska, ja³owe darnie, mokre ³±ki. Na dobrze nawil¿onych glebach, gdzie przewa¿a wapñ. W Polsce na ni¿ach i w górach. W Tatrach wystêpuje a¿ po piêtro alpejskie, czê¶ciej spotykany jest na pod³o¿u wapiennym, ni¿ granitowym[3].
Fitosocjologia
W klasyfikacji zbiorowisk ro¶linnych gatunek charakterystyczny dla O/All. Caricetalia davallianae[5].
Genetyka
Liczba chromosomów 2n= 18, (36)[6]

Zasig wystpowania:

W Europie, Ameryce Pó³nocnej i Azji. W Polsce na ca³ym obszarze, w górach po górn± czê¶æ piêtra halnego.
Ro¶nie na torfowiskach i podmok³ych ³±kach, czê¶ciej na wapieniach ni¿ granicie.

Ciekawostki:

Ziele i kwiat dziewiêciornika zawieraj± garbniki, znajduje zastosowanie jako leczniczy ¶rodek ludowy. 

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona wolnop³atkowa

Stopie zoenia licia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Typy ulistnienia : Zebrane w ró¿yczkê

Wygld blaszki licia : Ca³obrzegi

Ksztat blaszki licia : Jajowate

Ksztat blaszki licia : Sercowaty

Unerwienie blaszki licia : Pierzasta

odyga przekrj : Wielo kanciasta

Ogonek licia : Siedz±cy

Ogonek licia : Na ogonku

Kolor : Bia³y

Kolor : Ró¿owy

Okres kwitnienia

Lipiec Wrzesieñ

Hemikryptofit

-
RODZINA Saxifragaceae (skalnicowate) -ilo 10
Parnassia palustris (Dziewiêciornik b³otny), Myriophyllum verticillatum(Wyw³ócznik okó³kowy), Myriophyllum spicatum(Wyw³ócznik k³osowy), Chrysosplenium alternifolium(¦ledziennica skrêtolistna), Saxifraga granulata(Skalnica ziarenkowata), Saxifraga tridactylites(Skalnica trójpalczasta), Saxifraga hirculus (Skalnica torfowiskowa), Saxifraga nivalis(Skalnica ¶nie¿na), Saxifraga caesia(Skalnica seledynowa), Saxifraga paniculata(Skalnica gronkowa),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.Zdjcia


Wsplne cechy dla Saxifragaceae (skalnicowate)

- Korona promista
- Stopie zloenia licia prosty


RODZINA Saxifragaceae (skalnicowate) -ilo 10
Parnassia palustris (Dziewiêciornik b³otny),
Myriophyllum verticillatum(Wyw³ócznik okó³kowy),
Myriophyllum spicatum(Wyw³ócznik k³osowy),
Chrysosplenium alternifolium(¦ledziennica skrêtolistna),
Saxifraga granulata(Skalnica ziarenkowata),
Saxifraga tridactylites(Skalnica trójpalczasta),
Saxifraga hirculus (Skalnica torfowiskowa),
Saxifraga nivalis(Skalnica ¶nie¿na),
Saxifraga caesia(Skalnica seledynowa),
Saxifraga paniculata(Skalnica gronkowa),